Basisschool De Triangel Capelle

Bongerd 4 2906 VK Capelle aan den IJssel

  • Schoolfoto van Basisschool De Triangel Capelle
  • Schoolfoto van Basisschool De Triangel Capelle
  • Schoolfoto van Basisschool De Triangel Capelle

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De cito Eindtoets is, net als andere toetsen een momentopname. Het is mooi als het resultaat overeenkomt met wat een kind in de klas laat zien. We maken gebruik van een zorgvuldige procedure om tot een goed advies te komen. Wanneer een leerling een lager advies haalt op de Cito Eindtoets dan wordt het advies niet bijgesteld. 

Wanneer een leerling een hoger advies krijgt dan door ons als school is geadviseerd, zullen we overleggen met de ouders en kan het advies worden aangepast. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Voor het meten van de kwaliteit van ons onderwijs maken wij gebruik van de cyclus plan-do-check-act. Twee keer per schooljaar worden er in de groepen 3-8 halfjaarlijkse Cito-toetsen afgenomen. Deze Cito-toetsen zijn onafhankelijk. De toetsen geven ons een beeld waar de leerlingen staan in hun ontwikkeling. De toetsen worden in de groep afgenomen en door de leerkrachten nagekeken. Daarna maken de leerkrachten een analyse van de resultaten. Deze analyse wordt gebruikt bij de lessen die gegeven worden. De leerkrachten en de intern begeleider bespreken samen de analyse. Dan wordt een plan gemaakt voor de komende periode voor de groep, per vak. Zo kunnen leerkrachten goed aansluiten bij wat de kinderen nodig hebben. En doelgericht werken en een goede keuze maken in de leerstof. De resultaten van de toetsen kunnen ouders terugvinden in het ouderportaal en op de rapporten van de kinderen. 

De toetsen worden gebruikt om zo goed mogelijk aan te sluiten bij wat de kinderen nodig hebben, als hulpmiddel voor de leerkrachten. Ook worden ze gebruikt om de ontwikkeling van de kinderen te volgen en extra hulp te bieden als dat nodig is. 

We vinden het belangrijk om te kijken naar wat een kind kan en wat het nodig heeft!

Rapporten

Twee keer per schooljaar krijgen de kinderen een rapport mee. Kinderen die gedurende het schooljaar 4 jaar worden, krijgen een rapport als er voldoende gegevens zijn verzameld door de leerkrachten. Nadat de kinderen hun rapport mee naar huis hebben gekregen, is het mogelijk om met de leerkracht in gesprek te gaan om de ontwikkeling en de resultaten.

Zorgteam

Op de Triangel is een zorgteam, bestaande uit de directeur en de Intern Begeleiders. In het zorgteam worden groepsprocessen en als het nodig is individuele kinderen besproken. Wij hanteren op school de principes van het Handelingsgericht Werken. Dit houdt in dat we uitgaan van de mogelijkheden van de kinderen en dat we hen leren deze effectief in te zetten voor hun ontwikkeling.

Onderwijs resultaten

Wij volgen de ontwikkeling van de kinderen nauwkeurig. Wij doen dat door gebruik te maken van:

  • Kleuter in Beeld van Cito
  • CITO-Leerling en onderwijs volgsysteem
  • methode-gebonden toetsen
  • observaties

Als ouders kunt u de resultaten en gegevens van uw kind volgen via het ouderportaal van ParnasSys. U ontvangt hiervoor inloggegevens.

Passend onderwijs

Passend onderwijs betekent dat ieder kind het onderwijs en de ondersteuning krijgt die het nodig heeft. De onderwijsbehoefte van de leerling staat centraal. Dit betekent het volgende:

  • Scholen in de regio gaan samenwerken om alle leerlingen de beste onderwijsplek te bieden.
  • Op school wordt bekeken wat elke leerling wel kan, het liefst in het reguliere onderwijs.
  • Het speciaal basisonderwijs blijft bestaan voor leerlingen die het echt nodig hebben.

Zorgplicht

Met de invoering van Passend Onderwijs krijgen scholen en/of schoolbesturen een zorgplicht. Ouders melden hun kind aan bij de school die hun voorkeur heeft,  ouders dienen de grondslag van de school te respecteren.

Uitgangspunt hierbij is dat ouders zelf geen ingewikkelde indicatieprocedure moeten doorlopen. Heeft u in  De Triangel de school gevonden die voldoet aan uw wensen, dan meldt u uw kind aan, zo mogelijk minimaal 10 weken voor de instroomdatum, door het inschrijfformulier in te vullen. Bij een verhuizing doet u dit bij voorkeur 10 weken voordat uw kind bij ons op school begint. 

Als u denkt dat uw kind extra hulp nodig heeft, is het belangrijk dat u dit bij de aanmelding doorgeeft. Hierbij kunt u ook denken aan informatie en adviezen die u voor uw kind heeft gekregen bij het consultatiebureau, de peuterspeelzaal of de kinderopvang. Wij kunnen dan onderzoeken welke ondersteuning en begeleiding uw kind nodig heeft. 

Binnen zes weken na de aanmelding doen wij u een passend aanbod voor uw kind, binnen de mogelijkheden die wij als school kunnen bieden. Als blijkt dat we uw kind niet voldoende de ondersteuning kunnen bieden die uw kind nodig heeft, dan zullen wij proberen binnen deze zes weken een passende plek te vinden. Dit kan op een andere school in de regio zijn (regulier of speciaal onderwijs) bij voorkeur binnen het eigen samenwerkingsverband. We hebben de mogelijkheid om deze termijn een keer met vier weken te verlengen. Uw kind blijft ingeschreven op onze school totdat er een passende en geschikte plek is gevonden.

School Ondersteunings Team (SOT)

Wanneer er zorgen zijn over een kind, kunnen ouders worden uitgenodigd voor een overleg met het SOT. Dit SOT bestaat uit de leerkracht van het kind, een van de Intern Begeleiders, de schoolcontactpersoon vanuit het CJG. In dit overleg willen we de onderwijsbehoeften van de kinderen en de belemmerende en stimulerende factoren in beeld brengen, zodat het kind zich beter gaat voelen. 

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Capelle aan den IJssel is het centrale punt waar (aanstaande) ouders, verzorgers en jeugd terecht kunnen met alle vragen over opgroeien en opvoeden. Bij het CJG werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, gezinscoaches, pedagogen, schoolmaatschappelijk werkers en andere deskundigen om samen met u gezond en veilig opvoeden en opgroeien mogelijk te maken. Zij werken wijkgericht in teams, zodat zij Capelse jeugd en gezinnen zo goed mogelijk kunnen helpen. Het CJG heeft een uitgebreid trainingsaanbod voor ouders en kinderen, bijvoorbeeld over opvoeden en weerbaarheid. Op de website kunt u allerlei informatie, nieuwsberichten en online folders vinden. 

Aan onze school zijn een jeugdverpleegkundige en een schoolcontactpersoon vanuit het CJG verbonden. 


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het advies voor het voortgezet onderwijs wat we geven als school is gebaseerd op meerdere onderdelen. Het belangrijkste is de schoolloopbaan van de kinderen. Wat hebben zij in de afgelopen jaren laten zien, waar zijn ze goed in, waar kunnen zij nog in groeien?

Ook wordt er gekeken naar de werkhouding, de betrokkenheid tijdens de lessen en hoe er omgegaan wordt met huiswerk.

Daarnaast wordt er ook gekeken naar de schoolresultaten van de methodetoetsen, de halfjaarlijkse citotoetsen en het gemaakte werk in de klas

Dit wordt allemaal meegenomen en zorgvuldig afgewogen bij het geven van een schooladvies, zodat de kinderen op de plek terecht komen waar zij zich verder kunnen ontwikkelen.

We maken voor dit traject van advies en verwijzing gebruik van "De overstap Route" van Koers VO, dat door alle scholen in Rotterdam wordt gebruikt. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het inspectierapport stemt tot tevredenheid. Omdat wij ook de indicatoren 'didactisch handelen' en 'zorg' als 'goed' gewaardeerd willen zien, gaan wij verder met het ontwikkelen van de didactische vaardigheden van de leerkrachten. We richten ons daarbij op de verdere implementatie van het leiding geven aan de 21ste eeuwse vaardigheden van de kinderen.

Terug naar boven