School voor speciaal Basisonderwijs De Cirkel

Zevensprong 5 2907 TK Capelle aan den IJssel

Schoolfoto van School voor speciaal Basisonderwijs De Cirkel

In het kort

Toelichting van de school

SBO de Cirkel te Capelle ad IJssel maakt deel uit van LEV-WN. Onze missie is ‘Geloof in Ontwikkeling’.

Het is onze waardevolle opdracht de ontwikkeling van alle leerlingen op onze school te stimuleren. De inspiratie daarvoor halen we uit het geloof in de levende God. SBO De Cirkel wil een veilige en uitdagende leeromgeving creëren waarbinnen ieder kind, uniek en geliefd, zijn talenten en gaven kan ontwikkelen.

Op een LEV-school worden kinderen op het Bijbelse spoor gezet. Zo kunnen zij toegerust, met lev, het leven in. Daarbij is veel aandacht voor de manier waarop we met elkaar omgaan en het belang van respect voor jezelf en anderen. Om onze belofte waar te maken is een goede samenwerking met ouders onmisbaar. Daar zetten we gericht op in.

Wij zien elke leerling als een door God geliefd kind, gezegend met passie en talent. Wij dagen leerlingen uit om dit volop in te zetten. We helpen elke leerling om uit te groeien tot een jonge christen die van waarde is voor de samenleving. Ze zijn het waard en dat hebben ze in zich!

Onze SBO heeft een eigen karakter. Gericht op ondersteuning bij leer- en gedragsproblematiek. Dat brengt uitdagingen met zich mee, met een zekere bandbreedte. In ons Schoolondersteuningsprofiel (SOP) worden de mogelijkheden, grenzen en resultaten verder beschreven. Dit Dit staat op de website vermeld. Leerkrachten, medewerkers, leerlingen en hun ouders/verzorgers geven samen vorm aan het unieke karakter van onze school. Met elkaar vormen wij een school(gemeenschap) waarbij in dialoog met elkaar willen optrekken. 


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • de bijbel als basis voor ieder
  • hartelijkheid naar kind
  • vertrouwen in elkaar
  • oplossingsgericht handelen
  • balans uitdagend - structuur

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

SBO De Cirkel is een fijne, christelijke, kleinschalige school voor speciaal basisonderwijs. Bedoeld voor kinderen vanaf de kleuterleeftijd tot en met circa 12-13 jaar, die een meer dan gemiddelde behoefte hebben aan ondersteuning bij leer- en gedragsproblematiek. Ter beeldvorming: autisme, adhd en leerproblematiek zijn de drie problematieken welke wij in onze school veel terugzien. Op SBO De Cirkel zijn circa 55-65 leerlingen aanwezig. Deze worden zorgvuldig verdeeld over de stamgroepen, daarbinnen wordt er gewerkt met niveaugroepen. 

Wij willen voor deze kinderen een Oefenplaats zijn, waarin zij door het opdoen van ervaringen groeien in kennis, inzichten en vaardigheden. Wij zijn er op gericht om onze leerlingen "iedere dag een stukje te laten groeien". Voor ons zijn daarbij welbevinden, betrokkenheid en goede, passende resultaten belangrijke aspecten. Dit willen wij bereiken door een afgestemd en activerend leerstofaanbod, waarbij erkenning van de kind specifieke eigenschappen belangrijk is. 


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
63
Landelijk gemiddelde
128

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Bij vragen over vakanties, verlofdagen, etc. kan er contact worden opgenomen met de schoolleiding.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Dat kinderen zich veilig voelen op school is van groot belang! Veiligheid is een van de allerbelangrijkste voorwaarden voor kinderen om te ontwikkelen en te kunnen leren. Vanuit de Bijbel heeft Jezus ons geleerd dat we onze naaste moeten liefhebben als onszelf. Dat is niet iets wat vanzelf gaat, maar wat we echt moeten leren en dat is soms hard werken.

Een belangrijke opdracht voor ons als school om dit ook de kinderen te leren.In onze schoolgids schrijven we: In de groepen zorgen we voor een veilig en geborgen klimaat, waarin de zorg en verantwoordelijkheid voor elkaar centraal staat. We zetten ons in voor een open relatie tussen leerkracht en leerling waarin het wederzijds respect duidelijk merkbaar is.

Dit wederzijds respect geldt ook voor de relatie tussen leerlingen onderling. We leren de kinderen wat hun rol is in de groep en hoe ze op een positieve manier hun steentje kunnen bijdragen aan een goede sfeer in de groep. Zo voorkomen we pestgedrag. Mocht er onverhoopt toch nog pestgedrag voorkomen, dan wordt in samenwerking met alle betrokkenen hiertegen opgetreden. 

In het hiernavolgende zetten we alle middelen op een rij. Met het Veiligheidsplan bieden we een overzicht geven van ons totale veiligheidsbeleid op hoofdlijnen.

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

Wij werken samen met partners in het onderwijs en de (jeugd)zorg. Het doel hiervan is kennis te delen en te benutten. De expertise die gedeeld wordt kan gericht zijn op het versterken van de leerling, het gezin en/of de school. 

Een belangrijke ketenpartner is een professionele organisatie waarmee de school op structurele wijze samenwerkt. De samenwerking verloopt volgens vooraf opgestelde afspraken of er is een samenwerkingsovereenkomst. Ouders worden in dit soort trajecten vroegtijdig om toestemming gevraagd en betrokken bij het traject. 

Terug naar boven