Vondelschool

Oud-Bussummerweg 22 1401 SP Bussum

  • Schoolfoto van Vondelschool
  • Schoolfoto van Vondelschool
  • Schoolfoto van Vondelschool
  • Schoolfoto van Vondelschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Vergeleken met het landelijk gemiddelde halen leerlingen van de Vondelschool hogere scores. Een resultaat waar we trots op mogen zijn! Sinds twee jaar hebben we besloten om in plaats van de Eindtoets Cito de IEP-toets te gebruiken. De IEP Eindtoets is zo ontwikkeld dat er goede aansluiting is bij de belevingswereld van uw kind. Op deze manier zijn de situaties herkenbaar en vertrouwd. Doordat de toets oploopt van makkelijk naar moeilijk, ervaart iedere leerling een succesgevoel wat vertrouwen geeft om lekker verder te werken. Wij zijn van mening dat deze toets goed aansluit bij onze visie van de school. Het is een middel om te voldoen aan kindgericht onderwijs, waar pedagogische doelstellingen centraal staan.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Met de combinatie van methodes en thematisch werken biedt de Vondelschool een gedegen pakket van goed en inspirerend onderwijs. Daarbij hoort ook dat we willen laten zien welke leeropbrengsten ons onderwijs oplevert. Dat willen we op individueel en groepsniveau inzichtelijk maken, maar ook schoolbreed. Om de behaalde doelen in data om te kunnen zetten, observeren we kinderen dagelijks in de klas en geven feedback op hun handelen. We hanteren vanaf groep 3 methode-afhankelijke toetsen en methode-onafhankelijke toetsen van Cito. De kinderen in groep 7 doen de Entreetoets en in groep 8 doen zij de IEP-toets (zie voor meer informatie paragraaf 5.2). Komend jaar willen we kinderen beter betrekken bij leerdoelen die in de groep gehaald kunnen worden en het moment waarop. Ook onderzoeken we komend jaar op welke manier we deze resultaten creatief en door kinderen kunnen laten presenteren aan ouders, naast of in plaats van het rapport. Daarbij betrekken we ook het inzichtelijk krijgen van de resultaten van thematisch werken en hanteren we de doorgaande leerlijnen voor groep 1 tot en met 8. Observaties en toetsen worden vastgelegd in ons LOVS ParnasSys (leerling onderwijsvolgsysteem). Uiteraard gaan wij zeer zorgvuldig met deze informatie om. Op basis van de Entreetoets, de gegevens uit het LOVS en onze observaties komen wij aan het eind van groep 7 tot een voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs. In december of januari volgt in groep 8 het definitieve advies, dat in principe leidraad is bij de inschrijving op middelbare scholen. Als het definitieve advies en de score op de IEP-toets ver uit elkaar liggen, vindt er een heroverwegingsgesprek plaats tussen leerkracht, kind en ouders.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Hieronder treft u informatie aan over onze schooladviezen en een onderzoek m.b.t. onze schooladviezen en onze schoolverlaters van het nationaal Cohort Onderzoek. Het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs maakt slim gebruik van data die er al zijn
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In juni en juli 2019 heeft bij de Vondelschool het Vierjaarlijks Onderzoek van de Inspectie van Onderwijs plaatsgevonden. Als team, directie en bestuur zijn we heel trots op de wijze waarop wij onszelf hebben kunnen presenteren tijdens dit onderzoek. We herkennen onszelf dan ook volledig in het oordeel dat de Inspectie heeft gegeven.

Terug naar boven