Vondelschool

Oud-Bussummerweg 22 1401 SP Bussum

  • Schoolfoto van Vondelschool
  • Schoolfoto van Vondelschool
  • Schoolfoto van Vondelschool
  • Schoolfoto van Vondelschool

In het kort

Toelichting van de school

Wij zijn de Vondelschool en geloven in een samenleving die niet draait om mij, maar om wij.   

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betrokken
  • Creatief
  • Leergierig
  • Vaardig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Gedurende het schooljaar varieert het leerlingenaantal tussen de 385 en 420 leerlingen. 

Aanmelding
Met het vooraanmeldingsformulier (te downloaden van onze website) maakt u uw interesse in onze school kenbaar. Vooraanmelden kan vanaf de geboorte. Belangrijk om te weten is dat een vooraanmelding geen recht geeft op een plek op school of een hogere kans op toelating. Wij hebben meerdere keren per jaar rondleidingen voor nieuwe ouders. De data staan op onze website. 

Plaatsing
In het schooljaar voordat uw kind 4 jaar wordt is in oktober een loting voor de kinderen die tussen juli en december 4 jaar worden en in januari een loting voor kinderen die tussen januari en juli 4 jaar worden.(Voorbeeld1: Daan is geboren in november 2020. In oktober 2023 hoort u of Daan geplaatst is. Voorbeeld2: Lucas is geboren in mei 2021. In januari 2024 hoort u of Lucas geplaatst is.)

 Bij de plaatsing zijn de volgende regels van toepassing:

 
  • Jongere broertjes en zusjes van al schoolgaande en toekomstig schoolgaande kinderen hebben te allen tijde voorrang.

Door de hoeveelheid aanmeldingen, kunnen wij tot op heden helaas niet alle vierjarigen plaatsen. De beschikbare plaatsen worden in oktober en januari, voorafgaand aan het schooljaar van plaatsing, toegewezen. Als er te weinig plaatsen beschikbaar zijn, bepaalt een loting welke kinderen geplaatst worden. 75 % van de kinderen uit het primaire verzorgingsgebied hebben voorrang op kinderen uit andere wijken. De datum van vooraanmelding speelt hierbij geen rol.

Primair verzorgingsgebied:
       * Singel - Voormeulenweg (van Laarderweg tot aan Pr. Beatrixplantsoen)

       * Kerkstraat - Nieuwstraat - Laarderweg tot Singel

       * Pr. Beatrixplantsoen - Frederik van Eedenweg - Constantijn Huygenslaan - Vondellaan tot aan Brediusweg

       * Brediusweg (vanaf kruising met Vondellaan t/m kruising Brinklaan)

       * Brinklaan (vanaf kruising met Brediusweg t/m kruising Kerkstraat 

       Het bestuur van de school behoudt zich het recht met hoge uitzondering voor in uitzonderlijke situaties in het belang van het kind, een             kind buiten de inschrijvingen om te plaatsen.

Zij instroom

Zit uw kind al op school en stapt u over, dan starten wij het zij instroomtraject. Ook dan vult u eerst het vooraanmeldformulier in. Als wij plek hebben in de betreffende groep nemen wij contact met u op. Anders vragen wij u of u een plek wilt op de wachtlijst. Als er plek is, start de procedure passend onderwijs. Deze mag maximaal 6 weken duren. Wij halen informatie op bij u en de huidige school en bekijken vervolgens of wij een passende school zijn voor de onderwijsbehoefte van uw kind. In de meeste gevallen is dat zo en dan gaan wij over tot inschrijving. Mocht uw kind meer nodig hebben dan wij kunnen bieden, dan gaan wij met u hierover in gesprek. 

Toelating
Als u de plaats voor uw kind heeft geaccepteerd, is hij of zij toegelaten op de Vondelschool. Bij de toelating is het ook van belang dat wij op de hoogte zijn van eventuele factoren die invloed hebben op de onderwijsparticipatie van uw kind. Wij willen ieder kind het onderwijs bieden dat hij of zij nodig heeft. Indien wij niet aan de onderwijsbehoeften kunnen voldoen, zoeken wij samen met u naar passend onderwijs voor uw kind. 

Vragen en contact 

Als u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met onze leerlingenadministratie, bij voorkeur via aanmelding@vondelschoolbussum.nl 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
385
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wat verstaan wij onder sociale opbrengsten?

Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.  

Wat is de visie van de school op sociale opbrengsten?

De zorg voor de sociaal-emotionele ontwikkeling vormt de basis van ons onderwijs. Wij benaderen de kinderen als individuen en maken bij hun ontwikkeling gebruik van hun nieuwsgierigheid, interesse en (onderwijs)behoefte. 

Terug naar boven