Vondelschool

Oud-Bussummerweg 22 1401 SP Bussum

  • Schoolfoto van Vondelschool
  • Schoolfoto van Vondelschool
  • Schoolfoto van Vondelschool
  • Schoolfoto van Vondelschool

Het team

Toelichting van de school

We werken aan een evenwichtige leeftijdsverdeling. We houden hiervoor rekening met ons aannamebeleid en inductiebeleid. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

We hanteren voor verlof de CAO-PO. 

We hebben de beschikking over een aantal vaste invallers die voor ons de vervangingen van personeel in geval van ziekte of verlof verzorgen. Mede hierdoor lukt het in de meeste gevallen om tijdig een vervanger beschikbaar te hebben. Op momenten dat dit niet lukt, wordt geprobeerd om het personeel dat op school werkt maar geen eigen klas heeft in te zetten. Wanneer ook deze optie geen soelaas biedt, voegen we klassen samen, verdelen we leerlingen. Uiteraard worden de ouders hierover altijd geïnformeerd. Indien er ook hierdoor geen oplossing ontstaat, zullen we kinderen een dag of dagdeel thuis moeten laten blijven. Het spreekt voor zich dat dit niet de voorkeur heeft en dat we dit ook echt tot een minimum proberen te beperken. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Inrichting van het onderwijs  

Vanaf groep 3 tot en met 8 werken de kinderen in homogene groepen van ongeveer dezelfde leeftijd volgens het leerstofjaarklassensysteem. Er zijn op de Vondelschool alleen voor groep 1-2 combinatiegroepen; hierin zitten kinderen van verschillende leeftijden. Op deze manier beïnvloeden zij elkaar spelenderwijs in sociaal, emotioneel en intellectueel opzicht. Groep 1-2 en groep 7-8 houden, in principe, twee jaar dezelfde leerkracht. Op de Vondelschool wordt zowel met methodes gewerkt als met thema’s. Vanaf groep 3 geven we instructies en oefeningen voor lezen, spellen, taal en rekenen.  

Methodes

De methodes die we gebruiken zijn Veilig Leren lezen, Taalverhaal, Nieuwsbegrip, Reken Zeker, Pennenstreken, Take it Easy en Topondernemers. Deze methodes zijn de leidraad die een volledig aanbod van de basisvaardigheden garanderen. Bij de methodelessen werken wij met een verschillend aanbod aan instructie om rekening te houden met de diverse onderwijsbehoeften van de kinderen.  

Thematisch werken

Het werken met thema’s biedt kinderen de mogelijkheid hun kennis en vaardigheden toe te passen en te verbreden. In de groepen 1-2 wordt het totale aanbod van basisvaardigheden vormgegeven met behulp van thema’s. Werken aan een thema vindt in de groepen 1-2 gedurende de gehele dag plaats en in de groepen 3 tot en met 8 een aantal uren per week, met behulp van de methodiek Topondernemers. In periodes van zes tot acht weken staat binnen groep 3 tot en met 8 één bepaald onderwerp centraal. We werken in de school tijdens deze blokken in alle groepen met hetzelfde thema. In twee jaar komen alle thema’s aan bod. Kinderen zullen zodoende in hun schoolloopbaan 3 keer hetzelfde thema krijgen dat steeds meer verbreedt en verdiept. Er is dan voor jonge kinderen aandacht bij kwesties die dichtbij staan zoals de dokter, familie, de supermarkt of de boerderij. In de bovenbouw zien we aspecten die verder van ze af staan zoals de andere culturen, eerlijk voedsel of historische steden. In doorlopende leerlijnen zijn de leerdoelen helder en sluiten ze aan bij wat kinderen nodig hebben. We gaan uit van de nieuwsgierigheid van de kinderen en een veilig klimaat waarin het mogelijk is om samen met elkaar van alles te ontdekken. Voor de jongste kinderen gebeurt dit vooral vanuit spel. Voor de oudere kinderen  wordt spel steeds meer onderzoekend leren.  

Onderwijsbehoeften en interne begeleiding: handelingsgericht werken

Binnen de Vondelschool is een interne begeleidingsgroep werkzaam met speciale aandacht voor de begeleiding van kinderen en leerkrachten. De groep bestaat uit leerkrachten met specialisaties en intern begeleiders. Deze intern begeleiders maken hierop beleid en zijn verantwoordelijk voor de organisatie en de bewaking van dit proces en voor het leerlingvolgsysteem. Dit is een programma dat leerkrachten inzicht geeft in de ontwikkeling van leerlingen op individueel en op groepsniveau. De intern begeleiders zijn de spil binnen de extra aandacht voor leerkrachten en kinderen en vervullen een coachende en begeleidende rol bij de leerkrachten. De intern begeleiders geven leiding aan de groeps- en leerlingbespreking. Ze denken mee over de onderwijsbehoeften van kinderen en over het pedagogisch-didactisch handelen dat daarbij hoort. We hanteren hierbij de cyclus en uitgangspunten van handelingsgericht werken. Handelingsgericht werken is een systematische manier van werken waarbij het aanbod is afgestemd op de onderwijsbehoeften van kinderen. 

De intern begeleiders hebben regelmatig overleg met de directeur over ondersteuning in de groepen en daarbuiten. In sommige gevallen zijn zij aanwezig bij een oudergesprek. Zij dragen zorg voor het implementeren van de zorgstructuur en het genereren van schoolbrede data van de leeropbrengsten.  

Twee keer per jaar vindt een groepsbespreking plaats. In deze bespreking wordt gekeken in hoeverre de doelen die vooraf zijn gesteld ook behaald zijn, met name voor kinderen waarvoor specifieke aandacht is georganiseerd. De intern begeleider en de leerkracht evalueren de genomen maatregelen en maken naar aanleiding daarvan nieuwe afspraken voor de volgende periode. Deze afspraken worden vastgelegd in het groepsoverzicht. De laatste groepsbespreking in het jaar is bedoeld als evaluatie van het gehele schooljaar en dient als basis voor de groepsoverdracht. Kinderen die meer nodig hebben kunnen worden besproken in de maandelijkse leerlingbespreking op verzoek van ouders, de leerkracht of de intern begeleider. Ouders worden vooraf op de hoogte gesteld als hun kind in deze leerlingbespreking aan bod komt. Er vindt een gesprek met de ouders plaats. De input van ouders wordt meegenomen in de leerlingbespreking. Na afloop van de bespreking informeert de leerkracht ouders over de uitkomsten hiervan. Indien de situatie hierom vraagt bespreken we eventuele vervolgstappen samen met ouders.  

Het kan zijn dat de extra begeleiding toch niet of nauwelijks resultaat biedt. In dat geval wordt de leerling (na toestemming van de ouders) ingebracht in het multidisciplinair overleg (MDO) van het samenwerkingsverband Unita. Multidisciplinair betekent samenwerken met professionals uit verschillende disciplines of vakgebieden. Een multidisciplinair overleg (MDO) wordt door Unita aangestuurd door de trajectbegeleider. Dat is een onderwijsspecialist: een ambulant begeleider of school/kinderpsycholoog of orthopedagoog, toegewezen door het samenwerkingsverband. Aan het overleg nemen de ouders, de leerkracht en de intern begeleider ook deel. Daarnaast kunnen nog een of meer andere externe deskundigen op verzoek van de ouders deelnemen aan het MDO. De externe deskundige kan bijvoorbeeld een fysiotherapeut zijn, een jeugdarts of een hulpverlener jeugdzorg. In het MDO wordt gezamenlijk besproken wat de onderwijs- en de opvoedbehoeften zijn van de leerling: wat heeft deze leerling nodig om met plezier te leren? Ook wordt bepaald wat de ondersteuningsbehoeften zijn van de leerkracht en van de ouders: wat hebben zij nodig om dit kind te bieden wat hij/zij nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen?  

Samen worden de conclusies tot nu toe en vervolgroutes besproken. Mogelijk vervolg is het zoeken van externe ondersteuning. Te denken valt aan schoolmaatschappelijk werk, logopedie etc.  

Soms komt het voor dat een kind directe zorg nodig heeft die niet kan wachten tot de eerstvolgende leerlingbespreking. IB-er en leerkracht zullen dan ad hoc een gesprek met ouders en/of interne/externe specialisten voeren. Ook nadat we ons optimaal hebben ingezet om aan de onderwijsbehoefte tegemoet te komen, kan blijken dat een kind baat heeft bij ander onderwijs of begeleiding dan wij als school kunnen bieden. Uiteraard geven we bij ouders aan als onze grens van zorg in het onderwijs is bereikt.  

Groepen op school

Onze leerlingen worden volgens leerstofjaarklassen (op basis van leeftijd) gegroepeerd. Alleen de leerlingen van groep 1 en groep 2 zitten samen in een combinatieklas.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Bij groep 3 is taal en lezen als één onderdeel ingevuld.

Voor alle groepen telt 45 minuten voor looptijd naar gym en omkleden.

Schrijven valt onder taal, ongeveer 60 min bij groep 3 en 4 en 30 bij hogere groepen.

Kunstzinnige en creatieve vorming is beeldende vorming; handvaardigheid en tekenen en muziek.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In het kader van passend onderwijs hebben we ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) in nauwe samenwerking met het samenwerkingsverband Unita opgesteld. Hierin beschrijven we het basisaanbod en de basisondersteuning die we elke leerling kunnen bieden. Ook beschrijven we welke extra ondersteuning we kunnen bieden, die deze basisondersteuning overstijgt. Zo hebben we op onze school een meerkunnersgroep voor kinderen die uitdaging nodig hebben. Op het gebied van faalangst wordt er regelmatig trainingen gegeven aan groepjes kinderen door een specialist. Verder hebben we expertise opgebouwd op het gebied van leerlingen met taal- spraakproblemen, leerlingen met een auditieve beperking (slechthorendheid) en langdurig zieke leerlingen. Indien we een leerling niet de ondersteuning kunnen bieden die het nodig heeft, gaan we, samen met ouders en Unita, op zoek naar een geschikte andere school. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven