Bussumse Montessorischool

Busken Huetlaan 16 1401 BC Bussum

  • Schoolfoto van Bussumse Montessorischool
  • Schoolfoto van Bussumse Montessorischool

Het team

Toelichting van de school

Het team is de motor van de school. Het team vormt een geheel dat elkaar aanvult, corrigeert en stimuleert. Alle teamleden hebben dezelfde kerntaak; onderwijs geven vanuit een montessoriaanse visie, aangevuld met taken die hieraan bijdragen. Zij delen dezelfde cultuur en dragen die uit richting ouders en kinderen.

Citaat van een ouder: 'Leerkrachten die de kernwaardes, de emoties, rust en de positiviteit waar de BMS voor staat uitdragen en er heilig in geloven.'

Iedere groep heeft één of twee vaste leerkrachten. Bij afwezigheid van een van de teamleden worden zij vervangen door invalleerkrachten. Onze school kent een vaste vervangersgroep. Bij onvoorziene afwezigheid van de leerkracht kiezen we er zoveel mogelijk voor de kinderen in hun eigen lokaal te laten werken, maar als het echt niet anders kan, worden de kinderen tijdelijk in een andere groep opgevangen.

Naast het vaste team van leerkrachten en vakleerkrachten werken op de Bussumse Montessorischool een administratief medewerkster, een intern begeleider, een specialist verrijking, remedial teachers en een onderwijsassistent. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof van personeel (ziekte of anderszins) wordt gezocht naar een vervangende leerkracht. Bij voorkeur een van de zittende personeelsleden. Lukt dat niet, dan maken wij gebruik van de Talent Primair Pio invalpoule maar ook van ervaren kunstdocenten van Lukida.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Groepering

Binnen onze school zitten kinderen van verschillende leeftijden en niveaus samen in één groep (heterogene groepen): de onderbouw (4-6 jaar), de middenbouw (6-9 jaar) en de bovenbouw (9-12 jaar). Dit bevordert samenwerken en sociaal gedrag. Het kind heeft ieder jaar een andere positie binnen de groep: jongste, middelste, oudste. Soms geeft het kind hulp, soms krijgt het hulp. 

De voorbereide omgeving

In het montessori onderwijs is de voorbereide omgeving belangrijk. De voorbereide omgeving betekent heterogene groepen, lokalen ingericht met montessorimaterialen en veel ruimte in het lesrooster voor vrije werktijd. In alle groepen is materiaal aanwezig voor drie leeftijdsgroepen en hebben kinderen materialen en leermiddelen ter beschikking die passen bij de behoefte van een bepaalde ontwikkelingsfase en die zelfstandig leren mogelijk maken. In alle groepen wordt het oorspronkelijke montessorimateriaal gebruikt, aangevuld met nieuwe lesmethoden en digitale middelen. Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De kleuters hebben een lesweek van 23,5 uur en gaan ongeveer 900 uur op jaarbasis naar school. 

Bij de kleuters wordt een aantal vakgebieden geclusterd, waarbij kinderen zelf hun werkvolgorde mogen bepalen.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De leerjaren 3 en 4 gaan, net als de kleuters, 23,5 uur per week naar school. De groepen 5 t/m 8 hebben 25 uur en 45 minuten per week les en gaan ongeveer 980 uur op jaarbasis naar school. 

Bij de indeling van het rooster wordt de montessoriwerkwijze gevolgd. Dat betekent dat een aantal vakgebieden geclusterd aangeboden worden. Zo vindt de wereldoriëntatie plaats onder de noemer kosmisch onderwijs. De vakgebieden rekenen/ wiskunde, Engelse taal en het taal- en leesonderwijs worden aangeboden in de werkperiode, waarbij kinderen zelf hun werkvolgorde, werktempo, werkduur en werkaanpak mogen bepalen.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Algemene ondersteuning

De BMS hanteert een stappenplan leerlingenzorg. Hierin staan de stappen beschreven die de school doorloopt bij het beoordelen van de zorg die een kind nodig heeft. We gaan bij de begeleiding van kinderen uit van een continuüm van zorg bestaande uit vier zorgniveaus:

Niveau 1: Goed onderwijs in groepsverband met als kenmerk kwalitatieve instructies en goed klassenmanagement, gebruik van effectieve methodes en materialen passend binnen het individuele montessorionderwijs en het gebruik van een leerlingvolgsysteem.

Niveau 2: Extra zorg in de groepssituatie door de groepsleerkracht in de vorm van extra zorg en leertijd en verlengde instructies voor kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte.

Kinderen die naast niveau 1 en 2 extra zorg nodig hebben vallen onder niveau 3 of 4: 

Niveau 3: Effectieve interventies uitgevoerd en/of ondersteund door de zorgspecialist in de school. Waar mogelijk biedt de BMS deze ondersteuning zelf. In geval van handelingsverlegenheid wordt de hulp ingeroepen van het samenwerkingsverband door middel van groeidocumenten en multidisciplinaire overleggen (MDO’s) op school. 

Niveau 4: Diagnostiek en behandeling door externe zorgdeskundigen.
Dit betreft leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte. Voor leerlingen met (beperkte) leerproblemen volgen we het stappenplan van de zorg en maken we een individueel handelingsplan. Voor leerlingen met een vertraagde lees- en taalontwikkeling, dyslexie, vertraagde rekenontwikkeling, dyscalculie en voor leerlingen met sociaal emotionele en/ of werkhouding en gedragsproblemen proberen we naast zorgniveau 1 en 2 ook op zorgniveau 3 hulp te bieden middels de expertise van de zorgspecialisten op school. Waar nodig schakelen we de expertise van het samenwerkingsverband Unita in en onderzoeken we of ondersteuning op zorgniveau 4 noodzakelijk is. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Het versterken van het aanbod in de groepen op zorgniveau 1 en 2 staat centraal in onze ontwikkelplannen. Dit komt ten goede aan alle leerlingen en zeker aan leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Ook het versterken van het aanbod voor hoogbegaafde leerlingen is onderdeel van ons jaarplan. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De meeste kinderen op onze school komen uit gezinnen met hoog opgeleide ouders. Veel kinderen, ook de kleuters, zijn cognitief en verbaal sterk. Leerkrachten sluiten aan bij wat hun leerlingen nodig hebben en bij de belevingswereld van het jonge kind. Leerkrachten observeren de ontwikkeling van ieder kind en begeleiden kinderen bij het maken van een volgende stap op hun eigen niveau. 

Terug naar boven