Bussumse Montessorischool

Busken Huetlaan 16 1401 BC Bussum

Schoolfoto van Bussumse Montessorischool

Het team

Toelichting van de school

Het team.

Het team, de motor van de school. Dat vergt zowel van individuele teamleden als van het team als groep hoge eisen ten aanzien van deskundigheid, samenwerking en inzet. Het team vormt een geheel dat elkaar aanvult, corrigeert en stimuleert. Alle teamleden hebben dezelfde kerntaak; onderwijs geven vanuit een montessoriaanse visie, aangevuld met taken die hieraan bijdragen. Zij delen dezelfde cultuur en dragen die uit richting ouders en kinderen.

Citaat van een ouder: 'Leerkrachten die de kernwaardes, de emoties, rust en de positiviteit waar de BMS voor staat uitdragen en er heilig in geloven.'

Iedere groep heeft één of twee vaste leerkrachten. Bij afwezigheid van een van de teamleden worden zij vervangen door invalleerkrachten. Onze school kent een vaste vervangersgroep. Bij onvoorziene afwezigheid van de leerkracht kiezen we er zoveel mogelijk voor de kinderen in hun eigen lokaal te laten werken, maar als het echt niet anders kan, worden de kinderen tijdelijk in een andere groep opgevangen.

De leerkrachtverdeling:

Bovenbouw (groep 6-7-8):

BBA Mariska

BBB Charlotte en Johan

BBC Anique    

BBD Jan Willem en Monique 

Middenbouw (groep 3-4-5):

MBA Janneke en Jôke 

MBB Patricia 

MBC Maike en Jôke

MBD Ellen en Vita 

Onderbouw (groep 1, 2):

OBA Eugenie

OBB Kim en Maike 

OBC Pien en Karina 

Overig personeel:

Naast het vaste team van leerkrachten zijn er op de Bussumse Montessorischool een administratief medewerker, intern begeleider, remedial teachers, handvaardigheid-, muziek-, en gymleerkracht aanwezig. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof van personeel (ziekte of anderszins) wordt gezocht naar een vervangende leerkracht. Bij voorkeur een van de zittende personeelsleden. Lukt dat niet, dan wordt gezocht naar een leerkracht van buiten.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Ook bij het onderwijs aan de kleuters wordt bij de indeling van het roosterde montessoriwerkwijze gevolgd. Dat betekent dat een aantal vakgebieden geclusterd worden, waarbij kinderen zelf hun werkvolgorde mogen bepalen.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Bij de indeling van het rooster wordt de montessoriwerkwijze gevolgd. Dat betekent dat een aantal vakgebieden geclusterd aangeboden worden. Zo vindt de wereldoriëntatie plaats onder de noemer kosmisch onderwijs. En de vakgebieden rekenen/ wiskunde, Engelse taal, en grote delen van het taal- en leesonderwijs worden aangeboden in de werkperiode, waarbij kinderen zelf hun werkvolgorde, werktempo, werkduur en werkaanpak mogen bepalen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven