Bussumse Montessorischool

Busken Huetlaan 16 1401 BC Bussum

Schoolfoto van Bussumse Montessorischool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Bussumse Montessori doet mee met de Centrale Cito Eindtoets. Daarnaast houden we de ontwikkeling van de kinderen middels het Cito- leerlingvolgsysteem nauwlettend in de gaten.

Onze leerlingen scoren ruim boven de normen die aan de scholen worden gesteld, We scoren zelfs boven de door de inspectie gestelde bovengrens. De afgelopen jaren stroomt ca 90% van onze leerlingen uit naar HAVO/VWO.

In het schooljaar 2019/2020 is de Centrale Cito Eindtoets niet afgenomen in verband met Corona.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tussenresultaten worden gemeten door:

- Methode gebonden toetsen op de vakken rekenen en spelling

- CITO toetsafname voor de vakken: technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen, (werkwoord)spelling en studievaardigheden.


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Belangrijke informatie over de kwaliteit van onze school is af te leiden aan de uitstroomcijfers. Ofwel, waar gaan onze leerlingen na groep 8 naar toe. In onderstaande tabel ziet u dat ongeveer 90% van onze leerlingen uitstroomt naar HAVO/VWO. Dat is een uitstekend resultaat.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven