Bussumse Montessorischool

Busken Huetlaan 16 1401 BC Bussum

  • Schoolfoto van Bussumse Montessorischool
  • Schoolfoto van Bussumse Montessorischool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Onze school doet mee met de doorstroomtoets van Cito.

Onze leerlingen behalen vrijwel allemaal het fundamentele niveau 1F.

Het percentage leerlingen dat het streefniveau 2F (bij taal en lezen) en 1S (bij rekenen) behaalt ligt lager dan bij scholen met een vergelijkbare leerlingenpopulatie. Onze verbeterplannen zijn gericht op het verhogen van dit percentage. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tussenresultaten worden gemeten door:

- Methode gebonden toetsen op de vakken rekenen en spelling

- CITO toetsafname voor de vakken: technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen, (werkwoord)spelling en studievaardigheden.


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Op de BMS krijgen de kinderen halverwege groep 7 een 'schot voor de boeg' met betrekking tot het advies voor het voortgezet onderwijs. Wij geven het kind en de ouders inzicht in het niveau dat op dat moment passend is bij het kind. 

Procedure in groep 8: 

november: de toetsen uit 'Leerling in Beeld' worden afgenomen om de groei te meten die de kinderen hebben doorgemaakt.  

januari: voorlopig advies. 

februari: alle kinderen doen mee aan de landelijke doorstroomtoets.

Na het maken van de doorstroomtoets krijgen de kinderen in maart hun definitieve advies. Het schooladvies wordt naar boven bijgesteld als een kind de doorstroomtoets beter maakt dan het schooladvies. Alleen als het in het belang is van het kind, kan de school besluiten het advies niet te verhogen. 

Eind maart is er één week waarin alle leerlingen uit groep 8 in heel Nederland zich kunnen aanmelden voor het voortgezet onderwijs.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kinderen leren van elkaar door aandacht te hebben voor elkaar, naar elkaar te kijken en te luisteren. Op de BMS leren ze spelenderwijs met elkaar samen te leven en te leren. Ze leren een ander te helpen en hulp te vragen en rekening te houden met elkaar.  Ze ervaren dat je door samenwerking meer kunt doen.

Persoonlijke ontwikkeling, taakgerichtheid en werkhouding, sociale ontwikkeling, concentratie, creativiteit en het ‘lekker in je vel’ zitten vormen voor kinderen de voorwaarden om kennis tot zich te nemen.


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Samenwerken
  • Zelfvertrouwen
  • Zelfstandigheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven