Christelijke Basisschool Op Dreef

Molenstraat 46 4311 ED Bruinisse

 • Leren doe je met je hoofd, hart en handen!
 • Op school werken wij bewust in werkschriften (op papier) en zetten wij waar het nodig is de digitale hulpmiddelen in.
 • Plezier maken, spelen en met elkaar om leren gaan.
 • samenwerken, overleggen en dus samen leren!
 • Wie schrijft die blijft.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De resultaten van de eindtoets zijn volgens onze verwachtingen. We gaan uit van het principe Kansrijk adviseren. Een aantal adviezen zijn na de CITO uitslag heroverwogen. Alle leerlingen hebben meegedaan met de eindtoets. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Alle CITO-toetsen worden geanalyseerd. Tijdens de groepsbespreking met de intern begeleider, groepsleerkracht en directeur, worden de analyses besproken en de volgende doelen opgesteld. Daarna worden alle analyses in de (tussen)opbrengsten vergadering besproken. Indien nodig komen er aanbevelingen voor handelen vanuit het team. Deze worden vastgelegd en uitgevoerd. Bij de volgende CITOanalyse worden ze geëvalueerd. (2 maal per jaar)

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

We zijn samen verantwoordelijk voor de resultaten. Vanaf het schooljaar 2023-2024 wordt de eindtoets een doorstroomtoets.

De toets wordt in de eerste twee weken van februari afgenomen. Er komt landelijk één week waarin de kinderen zich kunnen aanmelden voor hun vervolgschool. 

De advisering komt als volgt tot stand: 

 • teambreed: bespreken resultaten van de groepen, gezamenlijk doelen stellen en voor groep 8 specifiek % referentieniveaus vaststellen. 
 • groepsleerkracht groep 7, intern begeleider en directeur: vaststellen voorlopig schooladvies en bespreken met leerling en ouder(s).
 • groepsleerkracht groep 8, intern begeleider en directeur: vaststellen voorlopig schooladvies in januari 2025, vaststellen definitief schooladvies en bespreken met leerling en ouder(s). (voor maart 2025)

Dit schooladvies kan eventueel bijgesteld worden, wanneer de toetsresultaten hoger liggen dan het eerder gestelde advies. De aanmelding voor de VO school wordt door de ouders gedaan in de vastgestelde aanmeldweek. 

De leerlingen van cbs Op Dreef gaan naar de volgende scholen:

 • CSG Prins Maurits, Middelharnis 
 • RGO, Middelharnis
 • Pieter Zeeman Lyceum, Zierikzee
 • Ostrea Lyceum,  Goes 
 • Goese Lyceum, Goes

Van alle middelbare scholen krijgen we als feedback dat de kinderen het juiste schooladvies meekrijgen. Ook zijn onze kinderen wat betreft Nederland, Engels en Wiskunde goed op niveau om mee te kunnen komen in het voortgezet onderwijs.


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

We werken op school aan 21 Eeuwse vaardigheden; kritisch leren denken, samenwerken, sociaal zijn, problemen leren oplossen, creatief zijn, praten met en luisteren naar elkaar.

We leren kinderen te handelen volgens christelijke normen en waarden; hulpvaardig zijn, je talenten benutten, blij zijn met jezelf en een ander, hard werken en je best doen, beleefd zijn, je aan je beloften houden, de waarheid vertellen en een voorbeeld zijn. Al deze aspecten maken een integraal deel uit van ons onderwijs.

De leerkrachten hebben hierin een voorbeeldrol. Daarnaast wordt er expliciet aandacht besteed aan sociale vaardigheid in de KiVa-lessen. KiVa is een anti-pestmethode waarvan uit onderzoek is gebleken dat het pestgedrag met ten minste 50% wordt verminderd. De godsdienstlessen hebben mede als doel de lessen uit de Bijbel te leren toepassen op ons dagelijks handelen. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • (naasten)liefde en verbinding
 • kennis en aandacht
 • sociaal en empatisch

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspecteur voor het onderwijs is 22 mei 2018 op bezoek geweest. Naar aanleiding van dit bezoek heeft de school de waardering goed gekregen. Het rapport is te lezen op www.scholenopdekaart.nl

Terug naar boven