Christelijke Basisschool Op Dreef

Molenstraat 46 4311 ED Bruinisse

  • Bij Op Dreef is het belangrijk dat de kinderen weten wat ze leren. Wij gebruiken hiervoor de datamuur.
  • Wij maken een bewuste keuze om digitaal en nog in de schriften te werken.
  • samenwerken, overleggen en dus samen leren!
  • Leren doe je met je hoofd, hart en handen!
  • Plezier maken, spelen en met elkaar om leren gaan.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De resultaten van de eindtoets zijn volgens onze verwachtingen. Voor één leerling is het schooladvies na de eindtoets bijgesteld.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Alle CITO-toetsen worden geanalyseerd. Tijdens de groepsbespreking met de intern begeleider, groepsleerkracht en directeur, worden de analyses besproken en de volgende doelen opgesteld. Daarna worden alle analyses in de (tussen)opbrengsten vergadering besproken. Indien nodig komen er aanbevelingen voor handelen vanuit het team. Deze worden vastgelegd en uitgevoerd. Bij de volgende CITOanalyse worden ze geëvalueerd. (2 maal per jaar)

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen van cbs Op Dreef gaan naar de volgende scholen:

Prins Maurits Middelharnis 

RGO Middelharnis

Pontes Zierikzee

Ostrea Goes 

Van alle middelbare scholen krijgen we als feedback dat de kinderen het juiste schooladvies meekrijgen. Ook zijn onze leerlingen wat betreft Nederland, Engels en Wiskunde goed op niveau om mee te kunnen komen in het voortgezet onderwijs.

De leerlingen van cbs Op Dreef scoren boven het landelijk gemiddelde op de eindtoets. We gebruiken de CITO eindtoets.


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

We werken op school aan 21 eeuwse vaardigheden; kritisch leren denken, samenwerken, sociaal zijn, problemen leren oplossen, creatief zijn, praten met en luisteren naar elkaar en we leren kinderen te handelen volgens christelijke normen en waarden; hulpvaardig zijn, je talenten benutten, blij zijn met jezelf en een ander, hard werken en je best doen, beleefd zijn, je aan je beloften houden, de waarheid vertellen en een voorbeeld zijn. Al deze aspecten maken een integraal deel uit van ons onderwijs. De docenten hebben hierin een voorbeeldrol. Daarnaast wordt er expliciet aandacht besteed aan sociale vaardigheid in de KiVa-lessen. KiVa is een anti-pestmethode waarvan uit onderzoek is gebleken dat het pestgedrag met ten minste 50% wordt verminderd. De godsdienstlessen hebben mede als doel de lessen uit de Bijbel te leren toepassen op ons dagelijks handelen. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • (naasten)liefde en verbinding
  • kennis en aandacht
  • sociaal en empatisch

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspecteur voor het onderwijs is 22 mei 2018 op bezoek geweest. Naar aanleiding van dit bezoek heeft de school de waardering goed gekregen. Het rapport is te lezen op www.scholenopdekaart.nl

Terug naar boven