Christelijke Basisschool Op Dreef

Molenstraat 46 4311 ED Bruinisse

  • Bij Op Dreef is het belangrijk dat de kinderen weten wat ze leren. Wij gebruiken hiervoor de datamuur.
  • Wij maken een bewuste keuze om digitaal en nog in de schriften te werken.
  • samenwerken, overleggen en dus samen leren!
  • Leren doe je met je hoofd, hart en handen!
  • Plezier maken, spelen en met elkaar om leren gaan.

In het kort

Toelichting van de school

Christelijke basisschool 'Op Dreef' is een school voor alle kinderen. Bij cbs Op Dreef staat het kind centraal. We vinden het belangrijk dat we er voor elkaar zijn: samen kom je verder. We leren van en met elkaar. We bouwen op onze eigen en elkaars talenten. We doen dat vanuit christelijke kernwaarden als saamhorigheid, vergevingsgezindheid, barmhartigheid en rentmeesterschap. We willen onze leerlingen voorbereiden op hun toekomst in de maatschappij. Kennis van traditionele schoolvakken als taal, rekenen, spelling en lezen gaan hand in hand met 21e eeuwse vaardigheden als kritisch denken, omgaan met nieuwe media, creativiteit en overleggen. Op deze manier willen we vormgeven aan ons motto: Samen leren, Samen leven. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • christelijk
  • een veilig leerklimaat
  • inhoudelijk goed onderwijs
  • persoonlijke vorming
  • voor ieder kind

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
101
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Het Kinderpaleis verzorgt kinderopvang van 0 tot 12 jaar: dagopvang voor kinderen van 3 maanden tot 4 jaar, peuteropvang vanaf 2 jaar; 2 dagdelen per week, uit te breiden tot 3 dagdelen voor VVE-kinderen en voor-, tussen-, en naschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Zij zijn het gehele jaar open en bieden ook vakantieopvang. Er is intensieve samenwerking met de leerkrachten van groep 1 waarbij samenwerking, ouderbetrokkenheid, doorlopende leerlijnen en warme overdracht een rode draad vormen.

Met ingang van 01-01-2022, heeft het Kinderpaleis de locatie overgedaan aan Kibeo. Zij gaan verder met de kinderopvang op onze school. Meer informatie: www.kibeo.nl

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven