Christelijke Basisschool Op Dreef

Molenstraat 46 4311 ED Bruinisse

  • Leren doe je met je hoofd, hart en handen!
  • Op school werken wij bewust in werkschriften (op papier) en zetten wij waar het nodig is de digitale hulpmiddelen in.
  • Plezier maken, spelen en met elkaar om leren gaan.
  • samenwerken, overleggen en dus samen leren!
  • Wie schrijft die blijft.

Het team

Toelichting van de school

Wij hebben naast de vakleerkracht gym ook regelmatig gastlessen. De school doet mee met het aanbod van KCE (Kunst, Cultuur Educatie Zeeland). Bij deze lessen wordt vanuit verschillende disciplines les gegeven. Dit schooljaar staat de discipline dans centraal. Tevens is er een leesconsulent aan de school verbonden. Vanuit het programma de Bibliotheek op School komt Gerdien Verboom regelmatig les geven over leesmotivatie en leesbevorderingen in de groepen 3-8. Voor groep 1-2 en Kibeo is Elise Schoe als leesconsulent aan de school verbonden. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het verlof is geregeld volgens de geldende CAO PO. Wanneer een leerkracht verlof heeft, wordt er naar een vervanger gezocht. Omdat wij een éénpitter zijn, wordt eerst een duo-collega gevraagd om extra te werken. Indien noodzakelijk zal de directeur ook voor de klas staan. De intern begeleider (IB) wordt bewust niet zomaar voor de groep gezet op haar IB dagen. Zij heeft met haar taakomvang en vaak afspraken met verschillende partijen niet de mogelijkheid om zomaar haar werkzaamheden uit te stellen. De intern begeleider is naast haar werk als IBer ook voor één dag in de week groepsleerkracht. 

Wanneer het niet lukt om een vervanger te vinden, zal de groep opgedeeld worden. Deze constructie wordt alleen incidenteel ingezet en niet voor een langere periode. 

Als laatste kan een klas helaas naar huis gestuurd worden. Zij krijgen dan de mogelijkheid om online opdrachten te maken in hun schoolomgeving. 

Wanneer het mogelijk is, zal er online les worden aangeboden. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We werken met enkelvoudige groepen en combinatiegroepen. In alle groepen wordt gewerkt op minimaal drie niveaus; de basisgroep, de groep die meer instructie-onafhankelijk kan werken en de groep die meer instructie nodig heeft. Daarnaast hebben de meeste groepen leerlingen met een eigen leerlijn op één of meer vakgebieden. Vanaf groep 5 is er voor de leerlingen die meer aankunnen een uur om de week apart les. Zij krijgen dan vakken aangeboden die niet standaard in het reguliere curriculum voorkomen.


Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De school heeft een Hoorns Model, dit betekent dat de hele school op woensdagmiddag (vanaf 12.30) en vrijdagmiddag (vanaf 12.00) vrij heeft. Per schooljaar wordt berekend hoeveel uren extra onderwijstijd nodig zijn om met dit model voldoende onderwijstijd te verzorgen. 

Deze extra uren worden op vrijdagmiddag gedraaid. Voor het begin van ieder schooljaar is bekend wanneer deze vrijdagmiddagen worden gedraaid. 

Voor het schooljaar 2023-2024 gaat het om drie vrijdagmiddagen. De eerste drie vrijdagmiddagen na de herfstvakantie worden hiervoor ingezet. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Naast de vakles gymnastiek maken de leerkrachten ook gebruik van de lessen Bewegend Kind. Deze lessen zijn geïntegreerd in het lesprogramma, los van de bewegingsles van de vakleerkracht. De lessen bewegingsonderwijs worden door de groepsleerkracht en de vakleerkracht bewegingsonderwijs gegeven. Hier is rekening gehouden met de wettelijke eis van 2 vakuren bewegingsonderwijs per week. 
Daarnaast krijgen de groepen 4-5 om de week een uur zwemonderwijs. 


Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

cbs Op Dreef is een reguliere basisschool met een basis-ondersteuningsprofiel. In principe zijn alle kinderen welkom, ongeacht hun hulpvraag. We kijken per kind wat het nodig heeft en of we aan deze vraag kunnen voldoen. Indien nodig, vragen we ondersteuning van het samenwerkingsverband. In overleg met hen en met ouders wordt de beste ondersteuning voor het kind gezocht. Dit kan zowel in als buiten de school zijn.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In de komende schooljaren zal, net als de vorige schooljaren, gekeken worden waar de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen ligt en welke mogelijkheden binnen de school aanwezig zijn. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

cbs Op Dreef en Kibeo Op Dreef vormen een natuurlijke vorm van IKC: doordat beide organisaties in één gebouw zitten en er regelmatig formeel en informeel contact is tussen beide organisaties, ontstaat er voor ouders, kinderen en medewerkers een natuurlijke eenheid, waarbij iedereen de kinderen kent, regels gelijk zijn en een gedeelde verantwoordelijkheid is ontstaan.

Er wordt hetzelfde leerlingvolgsysteem gebruikt, waardoor kinderen al vanaf jong gevolgd kunnen worden en naadloos overgaan van kinderopvang naar basisschool.

We stemmen de peuter-kleutermomenten met elkaar af (denk aan gezamenlijk buitenspelen, aanbieden bewegingsmoment door de vakleerkracht, gezamenlijk fruitmoment, voorlezen) Daarnaast willen we in het schooljaar 2023-2024 een gezamenlijke nieuwsbrief uitbrengen en de teams van onderwijs en opvang meer samen laten werken. 

Komend schooljaar staan er structurele opvang-onderwijsmomenten op de jaarplanning, waarbij aan de doorgaande lijn gewerkt wordt. 

Terug naar boven