Rooms Katholieke Basisschool St Jan

Past. Verhoeffpark 110 1764 GS Breezand

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool St Jan
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool St Jan
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool St Jan
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool St Jan
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool St Jan

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op het Schoolvenster van de St. Janschool uit Breezand. Hier wordt een genuanceerd beeld gegeven van wie wij zijn, wat wij belangrijk vinden, onze opbrengsten en adviezen met betrekking tot het voortgezet onderwijs. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit Schoolvenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. Wij hopen u hiermee voldoende inzicht te geven in onze organisatie. Mocht de informatie aanleiding geven tot nadere vragen, laat het ons weten.

Met vriendelijke groet,

Sebastiaan de Bruin | directeur   

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Leerling centraal
  • Kanjerschool
  • Leren van en met elkaar
  • Talentontwikkeling
  • Kind - Ouders - School

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal op de Sint Jan is stabiel te noemen in de afgelopen jaren. Voor het schooljaar 2022-2023 zullen wij wederom met 10 groepen werken die evenredig verdeeld zijn. In principe is er van iedere jaargroep één klas maar het totaal aantal kinderen per leerjaar is grillig waardoor er soms extra groepen zijn geformeerd. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
241
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Onze middagpauze (12.00 - 12.30) organiseren wij op onze eigen manier. Wij werken intensief samen met u als ouder. Iedere dag staat er een pleinwacht-team van 4 mensen; twee teamleden en twee ouders. Wij zijn continu op zoek naar nieuwe (groot)ouders die willen meedraaien in dit systeem. Het biedt een interessant inkijkje in de school. Door de reeds bestaande grote groep ouders zult u gevraagd worden om iedere 6 weken één keer mee te draaien op een dag dat het uitkomt. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Pesten is op alle scholen een belangrijk aandachtspunt. Voor pestproblemen zijn geen kant en klare oplossingen. Ieder geval van pesten heeft een andere oorzaak en heeft een eigen aanpak nodig. Eén ding staat voorop: op de Sint Jan wordt pesten niet getolereerd! Als er sprake is van pestgedrag zijn er drie betrokkenen te noemen: degene die pest, degene die gepest wordt en degene die erbij staan. Wij vinden het op school belangrijk dat aan alle betrokkenen aandacht wordt besteed. Daarbij moet goed gekeken worden naar de oorzaak van het probleem. Er wordt zoveel mogelijk oplossingsgericht gepraat met de kinderen, met behulp van de kanjertraining. Meer informatie over pesten is te vinden op: www.pestweb.nl

Op 1 juli 2013 is de wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking getreden en zijn professionals uit zes sectoren (gezondheidszorg, onderwijs,  kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp, justitie) verplicht om te handelen volgens de wet meldcode bij vermoedens van verwaarlozing, huiselijk geweld of kindermishandeling. Elke organisatie die werkt met jongeren van 0-18 jaar is verplicht een (gecertificeerde) aandachtsfunctionaris aan te stellen. De aandachtsfunctionaris heeft kennis en inzicht rond het signaleren van kindermishandeling, huiselijk geweld, het handelen en werken met de meldcode. De meldcode helpt professionals te handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling en beschrijft in vijf stappen wat zij kunnen doen bij vermoedens van geweld. Door te werken met een meldcode blijft de beslissing om vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling wel of niet te melden, berusten bij de aandachtsfunctionaris. Binnen onze school is Wilma Timmer de aandachtsfunctionaris. In de bijlage ‘afwegingskader bij meldcode kindermishandeling’ kunt u meer informatie vinden.

Terug naar boven