Rooms Katholieke Basisschool St Jan

Past. Verhoeffpark 110 1764 GS Breezand

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool St Jan
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool St Jan
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool St Jan
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool St Jan
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool St Jan

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Afname 2021-2022: In april 2022 hebben onze leerlingen van de groepen 6 t/m 8 de leerlingtevredenheid via Vensters PO ingevuld. Net als ieder jaar leggen we de keuze voor het al dan niet invullen bij onze leerlingen zelf. Door ziekte/afwezigheid hebben dit schooljaar 4 kinderen de vragenlijst niet in gevuld maar met 96% van alle leerlingen kunnen we dit een betrouwbare afname noemen. De totale afname zal met de MR en het team worden besproken.

Score: Het gemiddelde rapportcijfer dat wij mogen ontvangen is een 8,7. Met dat cijfer zijn wij als school erg blij want in onze ogen is dit een afspiegeling van hoe wij onze kinderen dagelijks meemaken. Het cijfer is vergelijkbaar tot hoger dan in de afgelopen schooljaren. Opvallend is de tevredenheid over de lessen op school. Alle scores liggen boven de 9,1. 

Wet op het primair onderwijs: Het wetsartikel ‘Zorgplicht veiligheid op school’ is per 1 augustus 2015 van kracht en schrijft voor dat scholen in het primair onderwijs verplicht zijn zorg te dragen voor een veilige school. Scholen moeten onder andere de veiligheid van leerlingen op school monitoren met een instrument dat een representatief en actueel beeld geeft. De onderwijsinspectie ziet toe op de naleving van de wettelijke verplichtingen. 

Tevredenheid
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

2021-2022: In april 2022 hebben wij naast de leerlingtevredenheid ook de oudertevredenheid gepeild. Bij de tevredenheidspeiling zijn 164 gezinnen uitgenodigd om deel te nemen. Hiervan hebben 100 gezinnen de peiling ingevuld. De respons (61%) is hiermee lager te noemen dan in de periode voor corona maar praktisch gelijk aan de afname van vorig jaar. Dit jaar hebben wij als school minder actie ondernomen om ouders aan te zetten tot het invullen van de vragenlijst. 

Bevindingen: De uitslag komt in grote lijnen overeen met de lijn van eerdere jaren. De uitslag is gelijk aan de afname van vorig jaar. Op basis van de algemene score lijkt er nog een uitdaging te zitten in het "maximaal" uitdagen van de leerlingen en het daarbij behorende aanbod. De punten die een stijgende lijn laten zien zijn overeenkomstig met de doelstellingen rondom ouderbetrokkenheid 3.0; een sterker partnerschap tussen school, ouders en kind.

Tevredenheid
7,9

Terug naar boven