Rooms Katholieke Basisschool St Jan

Past. Verhoeffpark 110 1764 GS Breezand

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool St Jan
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool St Jan
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool St Jan
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool St Jan
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool St Jan

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Afname 2019-2020: In juni 2020 hebben 34 van onze leerlingen de leerlingvragenlijst ingevuld. Door Covid-19 is deze afname kwantitatief minder ingevuld. In groep 7 hebben we de afname helaas niet kunnen doen waardoor de betrouwbaarheid in het geding kan komen. In het schooljaar 2020-2021 gaan we er vanuit dat er weer een reguliere afname kan plaatsvinden.

Score: Het gemiddelde rapportcijfer van 8,6 is hoog te noemen maar door de beperktere afname is het moeilijk om te vergelijken met het cijfer (7,9) van het schooljaar 2018-2019.

Wet op het primair onderwijs: Het wetsartikel ‘Zorgplicht veiligheid op school’ is per 1 augustus 2015 van kracht en schrijft voor dat scholen in het primair onderwijs verplicht zijn zorg te dragen voor een veilige school. Scholen moeten onder andere de veiligheid van leerlingen op school monitoren met een instrument dat een representatief en actueel beeld geeft. De onderwijsinspectie ziet toe op de naleving van de wettelijke verplichtingen. 

Tevredenheid
8,6
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

2018-2019: In april 2019 hebben wij naast de leerlingtevredenheid ook de oudertevredenheid gepeild. Bij de tevredenheidspeiling zijn 160 gezinnen uitgenodigd om deel te nemen. Hiervan hebben 124 gezinnen de peiling ingevuld. De respons is hiermee aanzienlijk beter te noemen dan de afname in 2018. (78% tegenover 62%) 

Bevindingen: De uitslag komt in grote lijnen overeen met de lijn van eerdere jaren. De uitslag is te vergelijken met de afname van vorig jaar. Op veel punten wordt er (licht) beter gescoord dan vorig jaar. De punten die een stijgende lijn laten zien zijn overeenkomstig met de doelstellingen rondom ouderbetrokkenheid 3.0; een sterker partnerschap tussen school, ouders en kind.

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
7,7

Terug naar boven