CBS De Fontein

Thomas Vincidorstraat 1 4827 GA Breda

  • Schoolfoto van CBS De Fontein
  • Schoolfoto van CBS De Fontein
  • Schoolfoto van CBS De Fontein
  • Schoolfoto van CBS De Fontein
  • Schoolfoto van CBS De Fontein

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De opbrengsten van CBS De Fontein zijn goed, hoewel er veel leerlingen met een weging in de groepen zitten.

Leerlingen van De Eerste Opvang Anderstaligen van De Fontein doen niet mee met de Eindtoets PO, zij zijn daarvoor nog te kort in Nederland.

Onze opbrengsten zijn mede te danken aan:

- Uitstekend opgeleide en gemotiveerde leerkrachten

- Een goede relatie met de leerlingen

- Hoge verwachtingen bij het team van de leerlingen

- Goede en moderne methodes

- Het planmatig werken aan verbeteractiviteiten

- Het opbrengstgericht werken o.a. met behulp van het Taalbeleidsplan en Rekenbeleidsplan

- Een goede ondersteuningsstructuur

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In alle groepsplannen, die door de leerkrachten gemaakt worden, komen inhoudelijke en cijfermatige doelen voor. Voor de cijfermatige doelen gaan we uit van de door CITO aangegeven groei in vaardigheidsscore. Dit is een algemene richtlijn, die geldt voor alle kinderen in Nederland. We zien dat die richtlijn voor sommige kinderen wat aan de hoge kant is en dat andere kinderen meer aankunnen. Hoeveel meer of minder is niet altijd goed in beeld te brengen.

Vanaf schooljaar 2018-2019 maken alle leerlingen vanaf groep 5 t/m groep 7 elk jaar de NSCCT (Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test). Deze test meet het leerpotentieel van kinderen en is speciaal voor het gebruik in het onderwijs ontworpen door de Rijks Universiteit Groningen.

De gemaakte testen sturen we op naar ‘Testservice Onderwijs’. Daarna krijgen wij de uitslag van de NSCCT terug met de koppeling van het leerpotentieel aan de vaardigheidsscores van CITO. Deze gekoppelde vaardigheidsscores worden de cijfermatige doelen van de leerlingen in de groepsplannen. Hiermee krijgen wij de leerling beter in beeld voor een passender onderwijs aanbod, maar ook de toegevoegde waarde van de school wordt helder.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen met een onbekend advies, zijn leerlingen van De Eerste Opvang Anderstaligen die naar de ISK zijn gegaan. Daarna gaan deze leerlingen naar het reguliere Voortgezet Onderwijs.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie schrijft in haar Verificatie-rapport van februari 2020 :

De beide standaarden binnen Kwaliteitszorg en ambitie zijn als GOED beoordeeld. De school voldoet niet alleen aan wat wettelijk gezien gevraagd wordt, maar maakt ook aantoonbaar eigen ambities waar. Binnen de standaard Kwaliteitszorg komt dit op de eerste plaats tot uiting in de frequentie en kwaliteit van de interne audits die het zelf uitvoert. 

Binnen de standaard Kwaliteitscultuur zien we dat de school goed zicht heeft op de kenmerken van de eigen populatie en heel bewust kiest om vooral (niet alleen) een flinke bijdrage te leveren in de kwalificatie-opdracht van het onderwijs. De verantwoordelijkheid voor de schoolontwikkeling is breed over het hele team belegd. Werkgroepen (en later PLG’s) zijn de aanjagers van de verbeteringen en vernieuwingen. Zowel in leeropbrengsten als schoolontwikkeling is De Fontein zeer resultaatgericht.

Zie voor meer informatie de bijlage: Deel inspectieverslag gericht op CBS De Fontein regulier en Eerste Opvang Anderstaligen 2020

Terug naar boven