CBS De Fontein

Thomas Vincidorstraat 1 4827 GA Breda

 • Schoolfoto van CBS De Fontein
 • Schoolfoto van CBS De Fontein
 • Schoolfoto van CBS De Fontein
 • Schoolfoto van CBS De Fontein
 • Schoolfoto van CBS De Fontein

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van CBS De Fontein.

De Fontein heeft twee locaties voor regulier basisonderwijs en één locatie voor de Eerste Opvang Anderstaligen. Deze afdeling is een centrale opvang voor buitenlandse nieuwkomers. De locatie van De Fontein aan de Thomas Vincidorstraat heeft sinds juli 2017 een nieuw gebouw met een prachtige uitstraling. De locatie van De Fontein aan de Kameelstraat, IKC Oase, is eind 2018 helemaal verbouwd en ziet er fantastisch uit. In deze locatie zit o.a. het reguliere basisonderwijs van De Fontein, de Eerste Opvang Anderstaligen van De Fontein en de Kinderopvang.

Kom gerust eens een kijkje nemen in één van onze mooie gebouwen.

Onze kernwaarden zijn:

 • verantwoordelijkheid; zorg voor elkaar, omgeving en materiaal
 • zelfstandigheid; vanuit zelfvertrouwen groeien in zelfstandigheid
 • ontwikkeling; kwaliteiten en talenten benutten
 • ambitie; sturen op motivatie en op resultaat

Onze slogan is:

"Op weg naar een toekomst met kansen!"


Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Verantwoordelijkheid
 • Zelfstandigheid
 • Ontwikkeling
 • Ambitie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Tijdens de teldatum van 1 oktober 2020 zaten er 325 leerlingen op CBS De Fontein in Breda, waarvan:

 • 128 leerlingen op locatie Thomas Vincidorstraat, regulier basisonderwijs;
 •   67 leerlingen op locatie Kameelstraat, regulier basisonderwijs;
 • 130 leerlingen op De Eerste Opvang Anderstaligen locatie Kameelstraat. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
325
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op locatie Kameelstraat volgen we een continurooster. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Dat heeft o.a. te maken met de leerlingen van de Eerste Opvang Anderstaligen die in de middagpauze niet naar huis kunnen. De tussenschoolse opvang wordt verzorgd door een medewerker van de Kober Kinderopvang, een medewerker van Kindercentrum Belle Fleur en hulpouders. De middagpauze duurt 30 minuten. De scholen gaan uit om 14.30 uur en 14.45 uur, behalve op de woensdag.

Op locatie Thomas Vincidorstraat volgen we geen continurooster. De leerlingen kunnen in de middagpauze naar huis of overblijven op school. De kosten bedragen 2,50 euro per overblijfbeurt. Het is ook mogelijk om een tienrittenkaart voor 20 euro te kopen. De tussenschoolse opvang voor deze locatie wordt verzorgd door een medewerker van sport BSO Open-up/Funkidz, twee hulpouders en een onderwijsassisstent. De middagpauze duurt 60 minuten. De school gaat uit om 15.00 uur, behalve op de woensdag.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De sfeer waarin kinderen opgroeien, is van groot belang voor hun ontwikkeling. We zorgen op De Fontein voor een ongedwongen sfeer. We hanteren vaste regels en afspraken die voor alle kinderen gelijk zijn. Wij streven naar een vriendelijk en veilig klimaat, waarin rust, orde, structuur en regelmaat zeer belangrijk zijn. Op onze school leren kinderen niet alleen vakinhoudelijke leerstof, ze ontwikkelen ook hun persoonlijkheid door zelfvertrouwen op te bouwen en zelfkennis te verwerven. Ze leren om te gaan met elkaar, verdraagzaam te zijn en kennis op te doen van andere culturen en andere opvattingen. We proberen dit o.a. te bereiken door kringgesprekken, via de Kanjermethode, de methode Wereldwijd Geloven (alleen voor groep 8), de leidraad voor godsdienstige vorming Trefwoord en gezamenlijke vieringen en gerichte projecten.

Terug naar boven