PCBS De Rietvink

Kraanvogel 92 4822 RB Breda

 • De leerlingen worden spelenderwijs wegwijs gemaakt in de digitale wereld. Digitale devices worden gebruikt om de leerstof te verwerken.
 • Op onze school staat respect voor elkaar en natuur & milieu hoog in het vaandel. Een bewuste houding wordt gestimuleerd.
 • Op onze school werken de kinderen zoveel mogelijk op hun eigen niveau.
 • Verwondering om ogenschijnlijk 'kleine' dingen die toch heel bijzonder zijn.
 • Goed kunnen lezen is ontzettend belangrijk. Op school is daar alle gelegenheid voor.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Groep 8 was afgelopen jaar een kleine groep van 16 leerlingen waardoor het niet reëel is om een representatief gemiddelde te maken. De leerlingen hebben individueel gezien op de eindtoets gescoord wat te verwachten was op basis van hun capaciteiten en ontwikkeling.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch- en didactisch handelen. Van belang daarbij is oog hebben voor het kind, een open houding en wederzijds respect. Op het gebied van didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang:

 • Interactief lesgeven: de leerlingen betrekken bij het onderwijs.
 • Onderwijs aanpassen aan de onderwijsbehoefte van het kind: differentiëren naar boven en naar beneden.
 • Gevarieerde werkvormen hanteren zoals coöperatieve werkvormen.
 • Kinderen zelfstandig (samen) laten werken.

Tussenresultaten 

Bij het afstemmen van het onderwijs op de behoeften van onze leerlingen gaan we uit van:

 • Informatie uit het dagelijks onderwijs. Denk hierbij aan observaties, reflectie en de interactie met de leerling zelf.
 • Resultaten van de methodegebonden toetsen.
 • Het leerlingvolgsysteem met CITO resultaten.
 • In groep 1 en 2 (en bij de voorschoolse peuterperiode) wordt ook gebruik gemaakt van observatiematerialen om de diverse ontwikkelingsstadia af te zetten tegen de daadwerkelijke ontwikkeling van de leerlingen. Hiervoor gebruiken wij de registratiemethode ‘Kijk’.   

De hulpverlening aan leerlingen die in de zorg zijn geplaatst zal zoveel mogelijk plaatsvinden binnen de eigen groep door de eigen leerkracht. De intern begeleider (IB-er) heeft daarbij een ondersteunende, coachende een vooral ook coördinerende rol.

Kindportfolio

We werken met het kindportfolio, een persoonlijke map van uw kind. De cognitieve toesten resultaten kunt u bekijken in het ouderportal van ParnasSys. De ervaring en beleving op het gebied van Social Emotionele ontwikkeling en ateliers stellen de kinderen zelf samen in hun fysieke portfolio. Hiermee vergroten we het eigenaarschap van onze kinderen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Als uw kind in groep 8 zit, geeft de groepsleerkracht u in november een voorlopig advies over de meest geschikte vorm van voortgezet onderwijs voor uw kind. Dit schooladvies is gebaseerd op de kennis en de ervaringen die de leerkrachten met uw kind tijdens de basisschoolperiode hebben opgedaan. In februari wordt er in een tweede gesprek met de ouders en de leerling zelf een advies gegeven over de in onze ogen meest geschikte school voor uw kind. Dit schooladvies bestaat uit een diplomaperspectief (enkelvoudig advies) en een plaatsingsadvies (dit mag dubbel zijn; bijvoorbeeld mavo/havo). U ontvangt dit advies schriftelijk voor 1 maart samen met het OWKR (Onderwijskundig rapport). Ouders moeten zelf hun kind bij de school voor voortgezet onderwijs (VO) aanmelden. Na de aanmelding neemt de VO school contact op met de basisschool voor de zogenaamde ‘warme overdracht’. De centrale eindtoets van Cito wordt in april afgenomen.  

Naar welke vorm van voortgezet onderwijs uw kind uiteindelijk gaat, hangt af van de capaciteiten, de doorgemaakte ontwikkeling en het karakter van uw kind.

In 2020-2021 zijn de volgende schooladviezen gegeven:

VWO: 25 %

HAVO: 30 %

VMBO-T: 35 %

VMBO-KB/BB: 10% 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Elk kind wordt bij ons op school zo begeleid dat hij of zij gestimuleerd wordt om zelfstandig en zelfverzekerd in het leven te staan. Contact met ouders / verzorgers en anderen die met een kind betrokken zijn, is daarbij van groot belang. Jaarlijks vullen onze leerlingen van groep 5 t/m 8 de sociale veiligheid monitor van scholen met succes in. Opvallende uitkomsten worden besproken met de IB'er en leerkrachten. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Respect
 • Samen
 • Zelfvertrouwen

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven