PCBS De Rietvink

Kraanvogel 92 4822 RB Breda

 • De leerlingen worden spelenderwijs wegwijs gemaakt in de digitale wereld. Digitale devices worden gebruikt om de leerstof te verwerken.
 • Op onze school staat respect voor elkaar en natuur & milieu hoog in het vaandel. Een bewuste houding wordt gestimuleerd.
 • Op onze school werken de kinderen zoveel mogelijk op hun eigen niveau.
 • Verwondering om ogenschijnlijk 'kleine' dingen die toch heel bijzonder zijn.
 • Goed kunnen lezen is ontzettend belangrijk. Op school is daar alle gelegenheid voor.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Groep 8 was afgelopen jaar een kleine groep van 16 leerlingen waardoor het niet reëel is om een representatief gemiddelde te maken. De leerlingen hebben individueel gezien op de eindtoets gescoord wat te verwachten was op basis van hun capaciteiten en ontwikkeling.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch- en didactisch handelen. Van belang daarbij is oog hebben voor het kind, een open houding en wederzijds respect. Op het gebied van didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang:

 • Interactief lesgeven: de leerlingen betrekken bij het onderwijs.
 • Onderwijs aanpassen aan de onderwijsbehoefte van het kind: differentiëren naar boven en naar beneden.
 • Gevarieerde werkvormen hanteren zoals coöperatieve werkvormen.
 • Kinderen zelfstandig (samen) laten werken.

Tussenresultaten 

Bij het afstemmen van het onderwijs op de behoeften van onze leerlingen gaan we uit van:

 • Informatie uit het dagelijks onderwijs. Denk hierbij aan observaties, reflectie en de interactie met de leerling zelf.
 • Resultaten van de methodegebonden toetsen.
 • Het leerlingvolgsysteem met CITO resultaten.
 • In groep 1 en 2 (en bij de voorschoolse peuterperiode) wordt ook gebruik gemaakt van observatiematerialen om de diverse ontwikkelingsstadia af te zetten tegen de daadwerkelijke ontwikkeling van de leerlingen. Hiervoor gebruiken wij de registratiemethode ‘Kijk’.   

De hulpverlening aan leerlingen die in de zorg zijn geplaatst zal zoveel mogelijk plaatsvinden binnen de eigen groep door de eigen leerkracht. De intern begeleider (IB-er) heeft daarbij een ondersteunende, coachende een vooral ook coördinerende rol.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Als uw kind in groep 8 zit, geeft de groepsleerkracht u in november een voorlopig advies over de meest geschikte vorm van voortgezet onderwijs voor uw kind. Dit schooladvies is gebaseerd op de kennis en de ervaringen die de leerkrachten met uw kind tijdens de basisschoolperiode hebben opgedaan. In februari wordt er in een tweede gesprek met de ouders en de leerling zelf een advies gegeven over de in onze ogen meest geschikte school voor uw kind. Dit schooladvies bestaat uit een diplomaperspectief (enkelvoudig advies) en een plaatsingsadvies (dit mag dubbel zijn; bijvoorbeeld mavo/havo). U ontvangt dit advies schriftelijk voor 1 maart samen met het OWKR (Onderwijskundig rapport). Ouders moeten zelf hun kind bij de school voor voortgezet onderwijs (VO) aanmelden. Na de aanmelding neemt de VO school contact op met de basisschool voor de zogenaamde ‘warme overdracht’. De centrale eindtoets van Cito wordt in april afgenomen.  

Naar welke vorm van voortgezet onderwijs uw kind uiteindelijk gaat, hangt af van de capaciteiten, de doorgemaakte ontwikkeling en het karakter van uw kind.

In 2020-2021 zijn de volgende schooladviezen gegeven:

VWO: 25 %

HAVO: 30 %

VMBO-T: 35 %

VMBO-KB/BB: 10% 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven