Kindcentrum de Avonturier

Effenseweg 15 4838 BA Breda

Schoolfoto van Kindcentrum de Avonturier

Het team

Toelichting van de school

INOS kent een platte organisatie: Bestuur – Directeur – Medewerker. De verantwoordelijkheid voor het onderwijs en de ontwikkeling van de leerlingen, ligt daardoor dicht bij de leerkracht en de directe collega’s in het team.

Wij stimuleren de professionele ontwikkeling van leerkrachten onder andere door bij elkaar in de klas te kijken, door scholing/opleiding en door deel te nemen aan INOS-brede leergemeenschappen waar specialisten van verschillende scholen met elkaar werken aan de kwaliteit van het onderwijs.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

INOS vindt het belangrijk dat bij afwezigheid van een leerkracht er een vakbekwame en gediplomeerde vervanger beschikbaar is. Daartoe is Phoenix opgericht als 29e school van INOS.

Phoenix heeft geen leerlingen of gebouw, wel enthousiaste, bekwame en leergierige professionals die hun talenten inzetten als invalleerkracht binnen onze eigen scholen én een deel van hun tijd gebruiken voor professionalisering en/of innovatie.
Waarom Phoenix? Deze naam – die komt uit de Griekse mythologie – staat voor wijsheid, vernieuwende kracht en (opnieuw) tot bloei komen.   

Mocht het voorkomen dat Phoenix geen invalleerkracht beschikbaar heeft, dan hanteert de school een protocol, waarbij overige leerkrachten worden ingezet en indien nodig een groep wordt opgesplitst en over de andere groepen wordt verdeeld.  

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens (ontvangen).

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op Kindcentrum de Avonturier werken we vanuit het concept FONK:
Digitalisering, globalisering, technologische innovatie, klimaatverandering en individualisering… onze samenleving is de afgelopen decennia, snel en ingrijpend veranderd.

FONK geeft een antwoord op de veranderingen van de nieuwe generatie. Zo krijgen de kinderen van nu optimaal de kans om hun talenten te ontdekken en zich te ontwikkelen tot zelfbewuste en verantwoordelijke mensen. Dit antwoord vindt FONK overwegend in de natuur. Als veelzijdige en betekenisvolle omgeving om in te groeien. En als verbinding tussen het ‘binnen en buiten’ van het individu. Contact maken met de fysieke wereld - en daarin samen fascinerende opdrachten uit voeren - stimuleert leren (en daarop reflecteren) in een veel rijkere context.

FONK daagt kinderen dan ook volop uit om ‘naar buiten te gaan’ en hun sociale, technische, motorische en persoonlijke vaardigheden te verkennen. Met natuur-geïnspireerd leren ondersteunt FONK de ontwikkeling van brede persoonskenmerken, zoals: veerkracht, flexibiliteit, doorzettingsvermogen, (zelf)vertrouwen, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en inventiviteit. 

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1 - 2 werken wij vanuit het nieuwe leren: Dit houdt in dat er een vaste periode aan doelen wordt gewerkt op het gebied van taal, rekenen, en de sociale ontwikkeling van de leerlingen.
Binnen alle werkvormen komen deze doelen steeds terug, gedurende de dag.
In de bouwhoek, zandtafel, het werken met ontwikkelingsmateriaal, kringgesprekken en de buitenactiviteiten.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Bij lezen is zowel technisch als begrijpend lezen en (interactief) voorlezen opgenomen.

Bij taal wordt ook spelling gerekend. 

Onder levensbeschouwing is ook sociaal-emotioneel leren opgenomen.

Binnen ons onderwijs integreren wij de vakgebieden in thema's: Dit houdt in dat sociale emotionele vaardigheden, tijdens een spelles buiten wordt gegeven.

Bij alle vakken wordt gekeken wat we buiten kunnen aanbieden.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij bieden onderwijs aan kinderen in de basisschoolleeftijd. 

Wij bieden onze kinderen wat zij nodig hebben om zich te ontwikkelen door gebruik te maken van interne deskundigheid (bijvoorbeeld op het gebied van leren en ontwikkeling, rekenen en autisme). Daarnaast hebben we regelmatig contact met deskundige externen van SBO en het Speciaal Onderwijs. Hierbij kan gedacht worden aan scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen, chronisch zieke kinderen en kinderen met gedragsproblemen. Daarnaast werken wij samen met onze schoolCJG-er Maria Bezem.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Vanuit de visie van FONK kijken hoe we de natuur ook bij de extra ondersteuning van leerlingen kunnen inzetten.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven