Kindcentrum de Avonturier

Effenseweg 15 4838 BA Breda

Schoolfoto van Kindcentrum de Avonturier

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

We zijn trots op onze resultaten van de afgelopen schooljaren. Voor basisscholen met een kleine uitstroom van jaarlijks ongeveer 10 leerlingen is het moeilijk om de norm van de inspectie te halen. Wij zijn er van overtuigd dat we uit de kinderen halen wat er in zit. Om in termen van leerreis te spreken: "ze bereiken de juiste bestemming"

Het afgelopen 2 jaar hebben we hoger gescoord dan het landelijk gemiddeld. Dit heeft te maken met een omslag in ons onderwijsconcept. Door in te steken op doelgericht onderwijs en dit te koppelen aan onderwijs buiten is de intrinsieke betrokkenheid en eigenaarschap van de leerlingen vergroot. Hierdoor hebben de leerlingen een enorme groei doorgemaakt. Deze manier van werken wordt gecontinueerd.

Door persoonlijke scores inzichtelijk te maken voor een kind wordt het meer eigenaar van het leerproces. De leerlingen werken aan hun persoonlijks streefdoelen en hier worden leergesprekjes over gevoerd. Dit gesprek draagt bij aan de autonomie van het kind.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op kindcentrum de Avonturier nemen wij naast de toetsen die gebonden zijn aan onze methodes ook methode-onafhankelijke toetsen af. Dit zijn toetsen van Cito, welke landelijk genormeerd zijn. Deze Cito-toetsen nemen wij twee keer per schooljaar af om zo een beeld te krijgen van de vorderingen van leerlingen en van de groep als geheel. Daarnaast krijgen wij op deze manier inzicht over de kwaliteit van ons onderwijs. Aan de hand van deze gegevens maakt de school twee keer per schooljaar een rapport, waarin we alle toets-gegevens (data) verzamelen. De resultaten van het LOVS van Cito zijn startpunt voor onderwijsverbeteringen. De resultaten worden in het team geanalyseerd en verbeteractiviteiten worden gepland op het gebied van leerkrachtgedrag, onderwijstijd en leeromgeving.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Uit onderstaande grafieken kunnen we concluderen dat we als school juiste adviezen verstrekken aan onze schoolverlaters.

De leerlingen zitten een jaar later allemaal nog steeds op de door ons geadviseerde scholen. We hebben een juist beeld van onze leerlingen en hebben er daadwerkelijk uitgehaald naar vermogen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op kindcentrum de Avonturier ligt de nadruk op samen leren, samen werken en samen leven. Ons onderwijs is er op uit de mogelijkheden waarover leerlingen beschikken, systematisch uit te breiden. De waarden die ten grondslag liggen aan ons onderwijs en onze omgang met leerlingen en met ouders zijn authenticiteit, respect, gemeenschapszin en verwondering. 

De school is een veilige leeromgeving. Kinderen kunnen hierop rekenen. De school daagt haar leerlingen uit en ondersteunt ze, om ze zo tot zelfstandige en zelfverantwoordelijke personen uit te laten groeien. De school zorgt dat leerlingen: weten dat ze erbij horen, weten dat zij gewaardeerd worden, op een respectvolle manier met elkaar omgaan, uitgedaagd worden om verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar, initiatieven kunnen nemen en zelfstandig te kunnen werken.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • verantwoordelijkheid
  • groei

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van onze school. Daarnaast hanteren wij ook zelf een samenhangend systeem van kwaliteitszorg.

Bijvoorbeeld:

  • Eens per twee jaar voeren wij tevredenheidsonderzoeken uit onder ouders, leerlingen en medewerkers.
  • Twee maal per jaar analyseren wij de toetsresultaten van onze leerlingen zodat we de leervorderingen kunnen volgen.
  • We voeren met enige regelmaat observaties in de klas uit. Soms zelfs in de vorm van audits die door collega’s van andere INOS-scholen worden afgenomen.
  • Wij werken beleidsmatig aan onze schoolontwikkeling en rapporteren hierover aan het bestuur (INOS).
  • Wij onderhouden goed contact met de medezeggenschapsraad (MR) waarin ouders en medewerkers kunnen meedenken in de ontwikkeling van de school.

Alle scholen van INOS hanteren dezelfde werkwijze rondom kwaliteitszorg. We delen de ervaringen met elkaar en leren op die manier van elkaar.

Terug naar boven