Samenwijs De Vlinderakker Opvang & Onderwijs

Biestsestraat 38 5084 HG Biest-Houtakker

  • Schoolfoto van Samenwijs De Vlinderakker Opvang & Onderwijs
  • Schoolfoto van Samenwijs De Vlinderakker Opvang & Onderwijs
  • Schoolfoto van Samenwijs De Vlinderakker Opvang & Onderwijs
  • Schoolfoto van Samenwijs De Vlinderakker Opvang & Onderwijs
  • Schoolfoto van Samenwijs De Vlinderakker Opvang & Onderwijs

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In het reguliere basisonderwijs zijn scholen verplicht een eindtoets af te nemen. Alle leerlingen van groep 8 maken de toets. Deze eindtoets meet de kennis die leerlingen hebben van taal en rekenen. De eindtoets laat zien in welke mate leerlingen de referentieniveaus voor taal en rekenen beheersen. Ook toont de eindtoets aan welk type vervolgonderwijs bij een leerling past. De eindtoets is dus een hulpmiddel om vast te stellen of het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs goed op elkaar aansluiten. Op De Vlinderakker maken alle leerlingen van groep 8 in april de IEP-eindtoets.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Naast methodegebonden toetsen hanteren we op onze school methode onafhankelijke toetsen, Cito-toetsen.

Deze Cito-toetsen helpen de leerkracht om de taken en het aanbod nog beter af te stemmen op de individuele behoefte van het kind.

Cito-toetsen:

Groep 3 t/m 8: 

Rekenen/wiskunde

Spelling   

AVI (tekstlezen)

Begrijpend lezen

Drie minuten toets (DMT) (tempo woordlezen)   

Eindtoets groep 8   (IEP)

Op De Vlinderakker werken we opbrengstgericht (doelgericht). Daarbij richten we ons op de gemiddelde vaardigheidsscore van de Cito-toetsen.  In bepaalde gevallen is deze afgeleid van de inspectienormen en waar dat niet het geval is, hebben we zelf doelen (normen) vastgesteld. Het opbrengstgericht werken wordt ondersteund door ons leerlingvolgsysteem ParnasSys. Bij de bespreking van de groep (leerlingen) wordt de uitslag van de toets (de gehaalde gemiddelde vaardigheidsscore) vergeleken met de norm (de gewenste gemiddelde vaardigheidsscore). Alle trendanalyses van de toetsen worden met het hele team besproken. Als de gewenste score structureel onder de gewenste score is, worden er door de IB'er en de leerkracht interventies afgesproken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Groep 8 en de overgang naar het Voortgezet Onderwijs (VO)

De leerkrachten van de school weten beter dan wie ook hoe uw kind zich gedraagt in een studieomgeving. Hun advies is voor de school van voortgezet onderwijs erg belangrijk. Het gaat er namelijk niet alleen om wat het kind allemaal kan en weet. Ook zaken als zelfstandigheid, nauwkeurigheid, werkhouding en belangstelling spelen een grote rol.  Halverwege groep 8 wordt tijdens een gesprek met de ouders en de leerkracht van groep 8 een advies gegeven. Bij dat advies wordt rekening gehouden met de mogelijkheden en de interesses van het kind. Dit advies wordt in een Onderwijskundig Rapport vastgelegd. Volgens de wet is de school verplicht aan de ouders een afschrift van dat rapport te geven.  Bij aanmelding neemt u als ouder alleen het advies mee. Alle leerlingen in groep 8 maken in april de IEP-eindtoets. Als de uitslag van de eindtoets van april binnenkomt, heeft iedereen al een brief ontvangen met het bericht van een definitieve plaatsing. Het zou natuurlijk kunnen dat de uitslag van de eindtoets dan toch nog wijst op een andere leerweg. Als dat een lagere leerweg is, dan blijft de inschrijving bij de school voor VO gewoon staan. Als de score wijst op een hogere leerweg, dan moet de basisschool het advies opnieuw bekijken en kan de basisschool alsnog besluiten het advies aan te passen. De school hoeft dat niet te doen, maar moet dan uitleggen waarom de aanpassing niet gedaan wordt

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Positief gedrag kun je leren

Blijven werken aan een positief klimaat vinden we op De Vlinderakker erg belangrijk. De aandachtspunten hierbij zijn consequente handhaving van de regels door de medewerkers bij PBS en extra aandacht voor de verscherpte wetgeving rondom sociale veiligheid. Samen met medewerkers, leerlingen, ouders en andere betrokkenen besteden we veel aandacht aan positief gedrag en omgangsvormen. Het motto ‘Positief gedrag kun je leren!’ bekrachtigen wij als school en opvang doordat we samen duidelijk zijn in de gedragsverwachtingen, het gewenste gedrag aanleren door voordoen, nadoen en oefenen, zorgen voor een consequente positieve bekrachtiging en eventuele sanctie op een vooraf afgesproken manier.

Stop-Loop-Praat

Het pestpreventieprogramma PBS bestaat uit vaste lessen welke voor elke bouw zijn uitgewerkt. Hierin wordt de reactie keten ‘stop, loop, praat’ aangeleerd en geoefend met de hele klas. Er is daarbij aandacht voor het weghalen van de aandacht voor pesten. De kinderen leren ook hoe zij moeten reageren wanneer tegen hen ‘stop’ gezegd wordt door een ander. Er wordt geoefend met specifieke situaties waarin deze procedure wel of juist niet gepast is. Door veel met de leerlingen te oefenen willen wij bereiken dat de reactie keten een automatisme voor hen wordt. Voor de hogere groepen is er een extra les, specifiek gericht op pesten via de social media.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Leerlijn Zelfstandigheid
  • Positief gedrag kun je leren
  • Stop-Loop-Praat

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op alle onderdelen voldoet De Vlinderakker onderwijs aan de basiskwaliteit. Voor de standaard samenwerking en resultaten is zelfs het oordeel goed uitgesproken. De leraren hebben in ruime mate zicht op de voortgang in ontwikkeling van de leerlingen en zij geven voldoende effectieve instructie. De lessen verlopen op een prettige en gestructureerde wijze, waarbij op drie niveaus de uitleg wordt verzorgd. Het team kan nog wel beter monitoren of de gekozen begeleidingsvorm effect heeft of moet worden bijgesteld.Het pedagogisch klimaat is op orde. Zowel de leerlingen als de ouders zijn positief over het schoolklimaat. De verscherpte wetgeving voor de veiligheidsmeting van leerlingen vraagt nog wat aandacht.De kwaliteitszorg kent een cyclische aanpak door de zelfevaluaties van onderwijsresultaten en de procesevaluaties van het onderwijsproces. Het team is op weg naar een professionele kwaliteitscultuur. Eigenaarschap bij leraren voor de schoolontwikkeling krijgt steeds beter vorm.

Terug naar boven