Samenwijs De Vlinderakker Opvang & Onderwijs

Biestsestraat 38 5084 HG Biest-Houtakker

Schoolfoto van Samenwijs De Vlinderakker Opvang & Onderwijs

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij het SchoolVenster van Samenwijs De Vlinderakker Opvang &Onderwijs.

Wij geven u hier een kijkje in de opvang en in de school.

De Vlinderakker streeft er naar om voor ieder kind optimale ontwikkelingskansen te creëren.

Ons motto is MET ELKAAR OPTIMAAL ONTWIKKELEN en onze kernwaarden zijn Samenwerken,Verantwoordelijkheid, Veiligheid en Respect.

Wet AVG: InformatieBescherming & Privacy ( IBP )

Uiteraard mag u van Stichting Samenwijs Opvang & Onderwijs en alle locaties verwachten dat er zeer zorgvuldig met persoonsgegevens wordt omgegaan. Om die privacy te borgen en te beschermen is een privacyreglement opgesteld. Elke Stichting Samenwijs Opvang & Onderwijs -medewerker moet werken, volgens de richtlijnen die in dit reglement zijn beschreven (deze staat op de website van De Vlinderakker).

Gebruik foto- video-/audiomateriaal:

Voor het gebruik van foto- video-/audiomateriaal van personeel of kinderen houden wij een aparte registratie bij. Zowel personeelsleden als ouders van kinderen kunnen expliciet toestemming verlenen of intrekken voor het gebruik van beeld/audiomateriaal voor de website, sociale media, promotie, studiedoeleinden e.d. Via het inschrijfformulier hebben ouders expliciet wel/niet toestemming verleend voor het gebruik van beeldmateriaal van hun kind(eren). Jaarlijks zullen ouders hierop geattendeerd worden. Bij de inschrijving, of bij de start van het nieuwe schooljaar willen we de vraag voor deze goedkeuring steeds herhalen. Het is goed om hierbij te vermelden dan er geen onderscheid is tussen kinderopvang en onderwijs. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samenwerken Veiligheid
  • Verantwoordelijkheid Respect
  • Spelend Leren
  • Positive Behavior Support
  • Gepersonaliseerd Leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Stichting Samenwijs Opvang & Onderwijs

Een doorlopende ontwikkellijn voor uw kind van baby tot puber. Dat is het doel van Stichting Samenwijs Opvang & Onderwijs, kortweg: Samenwijs. Opvang en onderwijs hebben de pedagogische aanpak, de didactische leerlijn en de ondersteuningsstructuur op elkaar afgestemd. Dit in het belang van het kind en van ouders, die een Samenwijscentrum zien als dé verblijfplaats voor hun kind, voor opvang, onderwijs, ontwikkeling en ontspanning. Met de vorming van Stichting Samenwijs Opvang & Onderwijs per 1 januari 2018 kunnen wij de doorlopende ontwikkellijn van kinderen nog beter ondersteunen. Onze missie luidt dan ook: Samen spelen, samen leren, samen werken: Samenwijs!

Samenwijs De Vlinderakker is één van de zes Samenwijscentra. Ook op De Vlinderakker is er sprake van één team met één pedagogische visie en één leidinggevende voor alle kinderen van 0 - 13 jaar. Het college van bestuur van Stichting Samenwijs Opvang & Onderwijs is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van opvang en onderwijs. Samen werken we aan goede opvang en goed onderwijs. Dat betekent dat kinderen niet alleen kansen krijgen om basiskennis en -vaardigheden op te doen, maar ook om hun talenten te ontdekken en te ontplooien.

Bovendien streeft Samenwijs niet alleen naar passend onderwijs, maar ook naar passende opvang voor ieder kind. Want ieder kind is uniek! Samenwijs speelt daar op in door een breed aanbod, met de juiste ondersteuning en in verbinding met alle partners rondom het kind. Op de eerste plaats betreft dat u als ouder / verzorger. Maar het gaat ook om de vele instanties op het gebied van jeugdzorg, sport, cultuur, en natuur en milieu.

Medewerkers die de ontwikkeling van kinderen als uitgangspunt nemen, geven het beste van zichzelf als ze hun kwaliteiten kunnen benutten. Samenwijs gelooft daarom niet alleen in leren en ontwikkelen voor kinderen, maar ook voor onze medewerkers. Samenwijs biedt dan ook kansen voor professionalisering, loopbaanontwikkeling en mobiliteit.

Hopelijk slagen we er zo in elk kind de beste basis voor de toekomst te geven en elke medewerker een fijne werkplek. Langs deze weg wenst Samenwijs alle kinderen en medewerkers een heel fijn jaar met veel ontwikkelkansen!

Voorzitter College van Bestuur

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
108
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Binnen Samenwijs De Vlinderakker werken Opvang en Onderwijs samen om kinderen van 0 tot einde basisschool binnen één gebouw te begeleiden, op te voeden en te laten leren. Wij werken toe naar één gezamenlijke pedagogische visie op normen, waarden en manieren van omgaan met elkaar.  De peuterspeelzaal en de kinderopvang zijn sinds 1 januari 2015 samengegaan in één groep van 0 tot 4 jarigen. 

Samenwijs opvang is op alle werkdagen geopend van 7.30 uur tot 18.30 uur. De Buitenschoolse opvang is vóór schooltijd, na schooltijd en tijdens alle schoolvrije dagen en vakanties ook vijf dagen per week open! Voor informatie kunt u terecht bij de opvang aan de voorzijde van het gebouw!

Samenwijs onderwijs roep 1 t/m 8 heeft de volgende schooltijden:

Maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag  8.45 uur - 14.45uur

Pauzetijden groep 1 t/m 5 12.45 uur -13.15 uur (+ een kwartier eten in de groep met leerkracht)

Pauzetijden groep 6 t/m 8 12.15 uur -12.45u (+ een kwartier eten in de groep met leerkracht)

Woensdag 8.45 uur – 12.30 uur

Woensdag middag is iedereen vrij.  

De kinderen van groep 1 en de allerjongsten zijn altijd op vrijdag vrij.

De data van de studiemiddagen en alle bovenstaande data kunt u terugvinden op de jaarkalender. 

Tijdens het schooljaar wordt er ’s ochtends 10 minuten voor aanvang van de school gesurveilleerd.

Alle kinderen worden buiten op het plein om 8.40u opgehaald door de leerkracht.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De Vlinderakker werkt sinds 2014 met PBS. PBS staat voor Positive Behavior Support; dit betekent letterlijk: aanmoedigen/bevorderen van positief gedrag. In de praktijk staat het voor een schoolbrede aanpak, waarbij leerlingen en leerkrachten gestimuleerd worden zich positief te gedragen. De effecten hiervan zijn onder andere dat zij zich veiliger voelen en beter presteren. Dit sluit naadloos aan bij de visie van de Vlinderakker: Met Elkaar Optimaal Ontwikkelen. Want door te werken volgens PBS wordt een veilig en positief schoolklimaat gecreëerd, waarin elke leerling optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs.

Terug naar boven