Samenwijs De Vlinderakker Opvang & Onderwijs

Biestsestraat 38 5084 HG Biest-Houtakker

  • Schoolfoto van Samenwijs De Vlinderakker Opvang & Onderwijs
  • Schoolfoto van Samenwijs De Vlinderakker Opvang & Onderwijs
  • Schoolfoto van Samenwijs De Vlinderakker Opvang & Onderwijs
  • Schoolfoto van Samenwijs De Vlinderakker Opvang & Onderwijs
  • Schoolfoto van Samenwijs De Vlinderakker Opvang & Onderwijs

Het team

Toelichting van de school

Team De Vlinderakker is een professioneel en lerend team. Op De Vlinderakker werken en leren mensen met elkaar om resultaten te bereiken die belangrijk zijn: voor de kinderen, voor de samenleving, voor de medewerkers zelf en voor de locatie als geheel. 

Op de website van onze locatie kunt u meer informatie vinden over de teamleden van opvang & onderwijs.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Stichting Samenwijs maakt gebruik van De Vervangersmanager bij vervanging van verlof en/of ziekte van leerkrachten.

De VervangingsManager is een webgebaseerde applicatie waarmee vervangingsaanvragen eenvoudig en efficiënt gepland kunnen worden. De cyclus van vraag naar aanbod gaat geheel geautomatiseerd. Als een leerkracht van de school afwezig is meldt de schooldirecteur dit via de VervangingsManager. De poolcoördinator krijgt hiervan een melding en neemt de aanvraag in behandeling. De poolcoördinator koppelt met behulp van de applicatie een zo passend mogelijke invaller aan de vervangingsaanvraag.

Als ouder wordt u altijd zo snel mogelijk ingelicht over wie de vervanger in de groep van uw kind is. Mocht er geen vervanger beschikbaar zijn, dan proberen we intern een passende oplossing te zoeken en proberen we geen groepen naar huis te sturen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Uitgangspunten en werkvormen:

We stimuleren een zo groot mogelijke zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid, waarbij de kinderen mede verantwoordelijk worden gemaakt voor het eigen leerproces. Om de zelfstandigheid bij kinderen zoveel mogelijk te bevorderen, heeft het onderwijsteam van De Vlinderakker een leerlijn Zelfstandigheid opgesteld met leerdoelen die bereikt worden aan het eind van elke groep.

In de units 4-5 en 6-7-8 wordt gewerkt met taakwerk, waarbij sprake is van een opbouwende lijn met betrekking tot de hoeveelheid werk, de mate van zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid van de kinderen. Dit taakwerk zal naast een algemeen gedeelte, sterk afgestemd worden op de individuele behoefte van ieder kind.

Wij willen op Samenwijs De Vlinderakker ons onderwijs zo inrichten dat elk kind zo goed mogelijk tot zijn recht komt. De kinderen leren zowel individueel als samen. We vinden het van belang dat kinderen leren om keuzes te maken en hier verantwoordelijkheid voor te nemen. Het kind wordt steeds meer mede-eigenaar van zijn eigen leerproces. De differentiatie geven we ieder jaar meer vorm bij spelend leren in een unit 1 t/m 3 en bij gepersonaliseerd leren in de units 4 t/m 8.

Groeperingsvormen binnen een unit:

De keuze voor de plaatsen van kinderen binnen de klas wordt gedaan volgens de uitgangspunten van coöperatief leren. De kinderen worden zoveel mogelijk ingedeeld in groepjes van 4 (teams). Deze groepjes zijn heterogeen van samenstelling. Dat betekent dat er in ieder groepje leerlingen zitten met uiteenlopend niveau en vaardigheden. Gedurende het schooljaar wisselen deze groepjes regelmatig van samenstelling, zodat alle kinderen met elkaar leren samenwerken. 

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Unit 1-2-3 (aanmelding en kleuters)

Enkele weken voor de verjaardag van uw kind wordt door de leerkracht van uw kind een afspraak met u gemaakt voor een intakegesprek. U kunt dan bijzonderheden over uw kind met haar bespreken en u ontvangt een ‘welkomstflyer’ over het reilen en zeilen in unit 1-2-3. Dan worden ook afspraken gemaakt voor de zogeheten gewenningsdagen. Uw kind mag vóór zijn/haar vierde verjaardag, in overleg met u, vier dagdelen op school komen om aan de leerkracht en de groep te wennen.  Als uw kind gebruik maakt van de opvang, dan gaan de pedagogisch medewerkers regelmatig met uw kind oefenen en kennismaken in unit 1-2-3. Bij de aanmelding krijgen ouders ook een AVG-formulier om in te vullen.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Taalleesonderwijs

In unit 1-2-3 beginnen de kinderen met het leren lezen en staat in leerjaar 3 de leesontwikkeling centraal. Er wordt gebruik gemaakt van de methode ‘Veilig leren lezen’. Uit onderzoek is gebleken dat het niveau van technisch lezen achteruit gaat, wanneer er niet systematisch geoefend wordt. Daarom blijven we t/m groep 8 veel aandacht aan het technisch lezen besteden. Daarnaast blijft het accent liggen op andere vormen van lezen, zoals boekbespreking, waarderend lezen, studerend lezen, zelfstandig lezen en zelf verhalen schrijven. Voor kinderen die moeite hebben met lezen kunnen een aantal andere methodieken ingezet worden om de leesvaardigheid te bevorderen. Enkele voorbeelden hiervan zijn: Bouw, Taal in Blokjes, Ralfi lezen, Connect lezen en Flits. Op De Vlinderakker leren de kinderen taal om goed met anderen om te kunnen gaan en om effectief te kunnen communiceren. Om de wereld om je heen goed te kunnen begrijpen, is het nodig om de taal adequaat te leren gebruiken. Ook bij veel andere vakken heb je taal nodig. Voor het leergebied Spelling gebruiken we o.a. Gynzy en werken we, door middel van Chromebooks, vanuit de leerlijnen. Daarnaast  maken we gebruik van Citotoetsen om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen.

Engels

Omdat kinderen op een steeds jongere leeftijd met de Engelse taal in aanraking komen en omdat Engels in het vervolgonderwijs een steeds grotere rol speelt, willen we extra aandacht aan Engels besteden. Daarom werken we met de methode “Groove Me” voor de groepen 1 t/m 8. Groove Me is een revolutionaire digibord methode voor Engels in het basisonderwijs. Deze methode leert kinderen Engels op basis van muziek. Het is bewezen dat muziek kinderen helpt om Engels beter te onthouden. Vanuit het thema van het lied worden woorden en grammatica aangeboden.

Rekenenonderwijs

Rekenen en wiskunde vinden we op De Vlinderakker een belangrijk vak. Het rooster borgt dat we expliciet aandacht besteden aan rekenen en wiskunde en aan het automatiseren van het geleerde. We constateren dat rekenen in toenemende mate taliger is geworden en dat dit bij steeds meer leerlingen leidt tot problemen. Daarom richten we ons ook bewust op het automatiseren, om de basisvaardigheden goed in te slijpen. Met Gynzy werken we, door middel van Chromebooks in de groep 4 t/m 8, vanuit de leerlijnen. Daarnaast  maken we gebruik van Citotoetsen om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen. 

Wereldorientatie/Thematisch werken

Op De Vlinderakker willen we dat kinderen groepsoverstijgend  en thematisch met wereldburgerschap-uitdagingen werken. Alle medewerkers worden procesbegeleider en zijn ondersteunend/dienend aan de ideeën van de leerlingen. Thematiseren betekent voor ons eigenlijk: ‘Het laten groeien en opbouwen van een ‘stroom’ van betekenisvolle activiteiten voor leerlingen, rond een inspirerend thema, aangestuurd door de vragen en inbreng van leerlingen.’ Deze aanpak vraagt van alle medewerkers om een andere voorbereiding: we gaan de methodes meer loslaten en zelf gerichte keuzes maken uit het leerstofaanbod. 

Hiernaast volgen we komend schooljaar Natuureducatielessen in alle groepen georganiseerd door VNM Natuuravontuur Hilvarenbeek. Ook neemt de unit 4-5 deel aan natuurproject Het Bewaarde Land.  Elk jaar nemen we deel aan de First Lego League. Kinderen in de hogere groepen leren hierdoor goed samenwerken en oplossingsgericht denken, ontdekken spelenderwijs de basis van programmeren en ontwikkelen hun presentatietechnieken.

Kunstzinnige vorming

Op De Vlinderakker  vinden wij het belangrijk dat onze leerlingen zich oriënteren op kunstzinnige en culturele aspecten, die een rol spelen in hun leefwereld. Dat zij kennis verwerven van de actuele kunstzinnige en culturele diversiteit en dat ze die leren begrijpen en waarderen. Wij vinden het van belang dat onze leerlingen zich leren openstellen voor kunstzinnige aspecten, dat zij kunnen genieten van schilderijen en beelden, van muziek, van taal en beweging en daarop kunnen reflecteren. Tenslotte bieden we kunstzinnige vorming aan, zodat onze leerlingen zich op die manier kunnen uiten. Op De Vlinderakker krijgen alle kinderen dans-, muziek- en dramalessen aangeboden vanuit Het MDT-collectief Hilvarenbeek.

Bewegingsonderwijs

Op onze school hechten we veel belang aan lichamelijke opvoeding. Opvoeding is wat ons betreft een zaak van hoofd, hart en handen. Daarnaast vinden we het vak belangrijk vanuit het sociale aspect: leren bewegen doe je altijd samen. Minimaal 2 keer per week krijgen alle kinderen een gymles, één daarvan wordt gegeven door een vakleerkracht.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het ondersteuningsprofiel staat in verbinding met het Dorpsondersteuningsplan (DOP), met het koersplan van ons schoolbestuur (Stichting Samenwijs) en met het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband Plein 013. 

Samenwijs De Vlinderakker is de enige onderwijs- en opvanglocatie in het dorp Biest-Houtakker, die begeleidt kinderen van 0 tot 13 jaar bij het opgroeien, leren en ontwikkelen. Alle kinderen kunnen via een doorgaande lijn de kennis en vaardigheden verwerven die ze nodig hebben om een zelfstandig, sociaal en kritisch denkend mens te worden.  

Onze kleinschalige voorziening vormt een veilige basis van waaruit we kinderen leren om verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leer- en ontwikkelingsproces. Intensief samenwerken met ouders, dorpsondersteuner, partners en de leefgemeenschap van Biest-Houtakker maakt dit mogelijk. Alle professionals zijn goed in hun vak, werken graag samen en weten elkaars expertise optimaal in te zetten. Ons streven hierbij is, dat we alle kinderen uit Biest-Houtakker passende opvang en passend onderwijs op onze locatie kunnen bieden.  

Het is belangrijk om iets te doen met de verschillen die we waarnemen. Dit kan zijn door werkvormen of in de manier waarop we onze leerstof aanbieden. Wij willen op Samenwijs De Vlinderakker ons onderwijs zo inrichten dat elk kind zo goed mogelijk tot zijn recht komt. De kinderen leren zowel individueel als samen. We vinden het van belang dat kinderen leren om keuzes te maken en hier verantwoordelijkheid voor te nemen. Het kind wordt steeds meer mede-eigenaar van zijn eigen leerproces.

Om dit te kunnen realiseren hebben we het volgende opgestart:

* We werken in onze units met taakwerk en het Digikeuzebord. Kinderen worden zich bewust van het doel wat ze moeten bereiken en gaan daarna zelf keuzes maken in wat ze gaan oefenen of leren en op welke manier. Het taakwerk heeft een opbouw in zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

* Op Samenwijs de Vlinderakker hebben we een leerlijn zelfstandigheid ontwikkeld, zodat we kinderen in stappen kunnen leren en begeleiden in wat nodig is om zelfstandig keuzes te maken en zelfstandig te kunnen werken. Hierbij zullen de komende jaren de executieve functies centraal staan.

* De differentiatie willen we de komende jaren nog beter vorm gaan geven in spelend leren (0-7 jaar) en gepersonaliseerd leren (7-13 jaar). · 

* We voeren 2 keer per jaar kindgesprekken.

De Vlinderakker heeft ten opzichte van het onderwijsachterstandenbeleid een homogene populatie. Het onderwijs wordt vanuit de basisondersteuning vormgegeven. Daarnaast krijgt gemiddeld 30 % van de kinderen extra instructie en oefenen zij intensiever volgens niveau 2 uit de piramide. Er zijn gemiddeld 19% kinderen die in aanmerking komen voor extra ondersteuning (bijvoorbeeld eigen leerlijn, OPP, ondersteuning met middelen samenwerkingsverband, hoogbegaafdheid, gedragsproblematiek) volgens niveau 3 en 4 uit de ondersteuningspiramide.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Vanuit het koersplan van het Samenwerkingsverband Plein 013 zijn besturen tot overeenstemming gekomen om zoveel mogelijk thuisnabij onderwijs te creëren binnen de wijk/dorp waarin de kinderen opgroeien. Dit maakt dat er binnen de wijken en dorpen een gezamenlijke verantwoordelijkheid ligt om samen een passend netwerk te creëren middels integrale verbindingen tussen onderwijs, zorg SMW en Toegang, waarbij het belangrijk is dat men elkaar weet te vinden. Het gaat hierbij om het gebruik maken en versterken van elkaars expertise. Inhoudelijke uitwerking dient door iedere buurt specifiek bereikt worden, waarbij scholen vanuit hun eigen ondersteuningsplannen gaan toewerken naar een gezamenlijk buurtondersteuningsplan. 

De werkzaamheden van de BPO- er (begeleider passend onderwijs) Hilvarenbeek worden verricht binnen de 6 scholen van Stichting Samenwijs en Opmaat school OBS de Driehoek in Hilvarenbeek. De scholen binnen Stichting Samenwijs zijn: De Doelakkers en Starrebos in Hilvarenbeek, Torenlei in Esbeek, De Jozef in Haghorst, De Vlinderakker in Biest-Houthakker en de Willibordus in Diessen. De scholen zijn allemaal als onderdeel van een Kindcentrum, bieden onderwijs en ondersteuning aan kinderen in de basisschoolleeftijd en bereiden kinderen voor op het vervolgonderwijs.

Op de schoollocatie werkt een team van directeur, IB-er/KC-er (s) leraren, onderwijsondersteuners en pedagogisch medewerkers. De BPO-er is onder verantwoordelijkheid van de besturen belast met het leveren van een bijdrage aan o.a. realiseren thuisnabij onderwijs/passend onderwijs binnen de wijk. Een belangrijk orgaan is hierbij het IDBGH overleg waarin directeuren, IB-ers/KC-ers, bestuurders en vast contactpersoon van de gemeente deelnemen.

Ambitie IDBGH Hilvarenbeek: Elk kind kan zich ontwikkelen in een omgeving dat optimaal is ingericht vanuit de ontwikkelbehoefte van het kind. Dit kan worden vertaald naar de drie centrale vragen: 1. Hoe is het welbevinden van de leerling? 2. Is er ontwikkeling en groei zichtbaar bij de leerling? 3. Kan de school de ondersteuning bieden?

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In de visie van Samenwijs zijn de kinderen het meest gebaat bij een geïntegreerde opvoeding en ontwikkeling in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. Het doel van de integratie tussen opvang en onderwijs is om elk kind het maatwerk te beiden dat het nodig heeft om zijn talenten en kansen zo goed mogelijk te ontwikkelen, gericht op een goede positieve basis voor zijn/haar eigen toekomst. De teams opvang en onderwijs van Samenwijs De Vlinderakker begeleiden vanuit één pedagogische en didactische visie de kinderen van het centrum. In dit hoofdstuk werken we de uitgangspunten, de doelstelling en de inhoud van ons pedagogisch en onderwijskundig beleid uit voor de kinderen van 0 tot 13 jaar. 

Pedagogisch beleid

In deze paragraaf hebben we een samenvatting van ons pedagogisch beleid en VE-werkplan opgenomen. Conform wetgeving worden beide plannen daar waar nodig voortdurend geactualiseerd.

Uitgangspunten

In de eerste jaren van het leven van kinderen vormt zich de basis van hun ontwikkeling naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Wij vinden het belangrijk om kinderen te helpen zelfvertrouwen te ontwikkelen en respect te hebben voor zichzelf, anderen en de natuur. We leren kinderen van jongs af aan te kijken naar de wereld om hen heen en laten ze zien hoe ze zich kunnen bewegen in onze maatschappij. Het is vanuit deze visie belangrijk dat we samen met ouders, de opvang en het onderwijs een doorgaande (leer)lijn bieden in de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Op ons Samenwijscentrum zorgen we voor een veilige basis, een plek waar kinderen van 0 – 13 jaar zich kunnen ontspannen en zichzelf kunnen zijn. De veilige omgeving nodigt kinderen uit om op onderzoek te gaan, zich te ontwikkelen en plezier te beleven. Onder begeleiding van de pedagogisch medewerkers leren jonge kinderen spelenderwijs. Pedagogisch medewerkers stimuleren interacties tussen kinderen onderling, bevorderen de betrokkenheid en zelfstandigheid van kinderen, stimuleren creativiteit, motorische ontwikkeling, spel- en taalontwikkeling. Individuele zorg, praten en uitleggen maar ook structuur en grenzen stellen horen daarbij.

Doelstellingen opvang

Het bieden van verantwoorde kinderopvang hebben wij uitgewerkt in vier pedagogische doelen:

1. Emotionele veiligheid

Met de kinderen gaan wij op een sensitieve en responsieve manier om. Daarbij tonen wij respect voor de autonomie van kinderen. Het stellen van grenzen aan het gedrag en het bieden van structuur legt een veilige basis, een “thuis” waar ze kunnen ontspannen en zichzelf mogen zijn. Kortom kinderen moeten zich prettig en geborgen voelen.

2. Zelfstandig functioneren

Kinderen dagen wij spelenderwijs uit in de ontwikkeling van hun motorische, cognitieve en creatieve vaardigheden. Hun taalontwikkeling is daarbij essentieel om zich te leren uitdrukken en in hun sociale contacten met anderen. Wij willen kinderen in staat stellen om steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving. Respect voor het unieke van ieder kind is daarbij het uitgangspunt. We bieden mogelijkheden om kinderen zelfvertrouwen te laten ontwikkelen en een positief zelfbeeld te vormen.

3. Sociale competenties

Kinderopvang is een sociaal gebeuren en voor kinderen een prima basis om spelenderwijs sociale kennis en sociale vaardigheden bij te brengen. Wij willen kinderen in staat stellen om steeds zelfstandiger relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden.

4. Overdracht van normen en waarden

Kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen aanvaarde waarden en normen in de samenleving, met het oog op een respectvolle omgang met anderen en een actieve participatie in de maatschappij.

VE-beleid

Middels Voorschoolse Educatie (VE) stimuleren wij de ontwikkeling van kinderen. Belangrijk in het gehele VE-beleid is samen met de ouders werken aan de ontwikkeling van hun kind. Reeds bij de intake bespreken we dit met ouders. Ouders worden tijdig geïnformeerd over de thema’s (themabrief) met daarin uitleg over het thema, woorden die worden gebruikt en de liedjes die worden gezongen. Het doel daarbij is dat ouders thuis met de kinderen de woordjes en liedjes kunnen oefenen en gebruiken als ze met hun kind praten over wat ze tijdens de peuteropvang hebben gedaan. Voor kinderen met een VE-indicatie vanuit het consultatiebureau zit er een verplichte opbouw in het aantal dagdelen waarop de kinderen komen, namelijk:

2 jaar--2 dagdelen      2, 5 jaar-- 3 dagdelen      3 jaar -- 4 dagdelen

De pedagogische coach ondersteunt de medewerkers in het werken met VE. Het stimuleren van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid lopen als een rode draad door het programma van de dag, evenals het ontwikkelingsgericht werken. Het VE programma wordt op basis van een thema aangeboden. Hierbij stimuleren wij de peuters in hun ontwikkeling op het gebied van taal, motoriek, rekenen en muziek. Door alle thema's en activiteiten wordt ook gericht gewerkt aan vier sociaal emotionele gebieden:

*zelfkennis

*zelfvertrouwen

*rekening houden met anderen

*samen spelen en werken

De kinderen worden spelenderwijs in contact gebracht met de school en gaan regelmatig op bezoek bij de onderbouw. Hiermee willen wij de kinderen een goede basis bieden voor de rest van hun leven en maken wij een soepele overgang naar de basisschool mogelijk.

Wenbeleid

Nieuwe kinderen krijgen de gelegenheid te wennen door voorafgaand aan de plaatsingsdatum 2 keer voor de duur van maximaal één dagdeel per keer. In principe vindt dit plaats op de rustige dagdelen, zodat ouder en kind alle aandacht kunnen krijgen. Wanneer kinderen doorstromen naar een andere stamgroep, wordt ook dit principe aangeboden. Deze wenperioden worden ingericht onder de tijd dat het kind naar de opvang komt.

Volgen en signaleren van ieder kind door de eigen mentor

Elk kind heeft er recht op om bewust gezien en gevolgd te worden, niet alleen in zijn ontwikkeling, maar ook in zijn welbevinden als kind en zijn functioneren binnen de groep. Daarom werken wij met een mentor, die als pedagogisch medewerker werkt op de groep van het kind. De mentor bespreekt periodiek de ontwikkeling van het kind met de ouders. Tevens is de mentor het aanspreekpunt voor de ouders bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. Bij de BSO is de mentor ook het aanspreekpunt voor het kind. De ouder maakt bij het intakegesprek kennis met de mentor. Het ontwikkelingsverloop van kinderen van 0 – 4 jaar brengen we in beeld via een observatielijst. Deze lijst wordt rondom iedere verjaardag van het kind ingevuld en daarna wordt de inhoud met de ouders besproken. Zodra blijkt dat een ontwikkelingsgebied extra aandacht nodig heeft, dan krijgt het kind daar in het spel een extra stimulans in aangeboden.

In het kader van vroegsignalering kan het in sommige situaties wenselijk zijn om na overleg met ouders contact op te nemen met het ondersteuningsteam van het Samenwijscentrum. Het ondersteuningsteam bestaat uit: verpleegkundige van het consultatiebureau, de JOOB (jeugd, ouders, opvoed, begeleider), BPO-er (Begeleider Passend Onderwijs) en de intern begeleider van Samenwijs Onderwijs.

Terug naar boven