OBS Prins Willem Alexander

De Wielstraat 6 4112 JT Beusichem

 • Schoolfoto van OBS Prins Willem Alexander
 • Schoolfoto van OBS Prins Willem Alexander
 • Schoolfoto van OBS Prins Willem Alexander
 • Schoolfoto van OBS Prins Willem Alexander
 • Schoolfoto van OBS Prins Willem Alexander

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op de eindtoets scoren de leerlingen van de Prins Willem Alexanderschool elk jaar boven het landelijk gemiddelde van 535.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij volgen onze leerlingen op de volgende manieren:

Observaties

 • Wat zie ik dit kind doen en wat heeft het nodig om zich verder te ontwikkelen in de breedste zin van het woord?

Methodetoetsen

 • Na aanbod van doelen die een periode centraal hebben gestaan, worden toetsen afgenomen om te kijken wat een kind heeft geleerd en welk aanbod hierop moet volgen. De observaties en methodetoetsen worden door de leerkrachten individueel of gezamenlijk geanalyseerd. Naar aanleiding van deze analyse wordt het aanbod aangepast. Wel blijven we hoge doelen stellen, omdat dit leidt tot betere prestaties van de kinderen. We werken zowel reactief als proactief.

Niet-methode gebonden toetsen

 • Deze toetsen zijn methode onafhankelijk en worden 2 keer per jaar afgenomen. We toetsen technisch en begrijpend lezen, rekenen en 3 onderdelen van spelling. Daarnaast nemen we ook de sociaal-emotionele toets ZIEN en de toets van KIVA af. De resultaten van deze toetsen geven ons een beeld hoe onze kinderen op landelijk niveau presteren, maar ook waar onze krachten liggen en wat nog aandacht behoeft. 
 • Twee keer per jaar hebben we een opbrengstenmiddag. Tijdens deze middag worden de resultaten met het hele team geanalyseerd. Gezamenlijk kijken we naar trends en kijken we kritisch naar wat goed gaat en hoe dat komt, maar ook waar liggen onze verbeterpunten en welke acties zijn door voor nodig op korte en lange termijn. Op basis hiervan kunnen schoolbreed acties worden ingezet. 
 • Naast deze analyse op schoolniveau, wordt de analyse ook uitgevoerd op groeps en leerling niveau. Samen met de intern begeleider bespreekt de leerkracht de bevindingen en de acties die worden uitgezet.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Op de PWA hebben wij een kwaliteitskaart PO-VO. Hierin wordt de route die wordt gevolgd beschreven.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op de PWA zijn kinderen respectvol naar elkaar en hun omgeving. Dit doen zij vanuit hun intrinsieke motivatie doordat zij zelf verantwoordelijkheid krijgen en nemen. We zetten in op positieve groepsvorming en stimuleren de sociale vaardigheden en sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Fijn schoolklimaat
 • Respect
 • Zelfverantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven