OBS Prins Willem Alexander

De Wielstraat 6 4112 JT Beusichem

 • Schoolfoto van OBS Prins Willem Alexander
 • Schoolfoto van OBS Prins Willem Alexander
 • Schoolfoto van OBS Prins Willem Alexander
 • Schoolfoto van OBS Prins Willem Alexander
 • Schoolfoto van OBS Prins Willem Alexander

Het team

Toelichting van de school

Op de PWA werken ongeveer 20 leerkrachten, een intern begeleider en een vakleerkracht gym. Samen met de directeur verzorgen zij het onderwijs. Daarnaast zijn er regelmatig externen op school aanwezig: een fysiotherapeut, een logopedist, een schoolmaatschappelijk werker en de GGD. Zij ondersteunen leerlingen, ouders en/of ouders vanuit een hulpvraag.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof van personeel wordt in eerste instantie vervanging geregeld door beschikbare mensen vanuit het team zelf in te zetten. Zij kennen de werkwijze van de school en zorgen daarmee voor continuïteit. Op momenten dat geen interne oplossing mogelijk is, maken wij gebruik van vervangers uit de vervangerspool waarbij de school is aangesloten. 

Wanneer er geen vervanging beschikbaar is zullen de kinderen in het uiterste geval thuis moeten blijven. Op de PWA wordt deze laatste maatregel nauwelijks ingezet.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De leerlingen van groep 1 en 2 worden in de rijke en uitnodigende omgeving gestimuleerd in hun ontwikkeling, doen ervaringen op uit de 'echte' wereld en kunnen ontdekken met een diversiteit aan materialen. De speel- en leeromgeving, zowel binnen als buiten, bevat veel bewegingsruimte, er zijn ruim voldoende materialen aanwezig en er is variatie in de ervaringen die kleuters kunnen opdoen. Door de inzet van vrij spel (initiatief van de kinderen), geleid spel (initiatief vanuit de leerkracht) en begeleid spel(de leerkracht speelt mee) stimuleren wij de brede ontwikkeling van het jonge kind. De onderwijsdoelen van SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling) staan centraal in het spel en zijn geïntegreerd in het gehele onderwijsaanbod.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De uren die worden besteed aan technisch lezen, begrijpend lezen, taal en spelling zijn allemaal te vinden onder de noemer: Lezen. Dit omdat deze vakken zowel los als geïntegreerd worden aangeboden. In de groepen 3 en 4 is hier ook het schrijf onderwijs aan toegevoegd.  Bij Wereldoriëntatie en kunstzinnige vorming is er ook sprake van geïntegreerd aanbod.

Door specifieke onderwijsbehoeften van individuele kinderen kan de tijd per vak variëren: een kind dat extra hiaten moet opvullen bij bijvoorbeeld rekenen, krijgt meer rekeninstructie en extra oefenopdrachten en daarmee extra rekentijd.

Vormingsonderwijs wordt op de PWA facultatief aangeboden en door een externe partij verzorgd. Ouders hebben de mogelijkheid om hun kind aan te melden.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onze school biedt aan alle leerlingen de basisondersteuning. Deze bestaat uit onderwijs op meerdere niveaus binnen het reguliere programma. Wij bieden een onderwijsprogramma (leerstofaanbod, didactische aanpak, pedagogische aanpak, klassenmanagement, schoolklimaat) dat aansluit op de kerndoelen voor het basisonderwijs. De leerkrachten verzorgen het onderwijsprogramma waarbij zij zoveel mogelijk inspelen op de verschillen tussen de leer- en ontwikkelingsmogelijkheden van de kinderen. Soms krijgen leerlingen een verdergaande aanpassing: het plusprogramma, waaronder eventuele deelname aan de plusklas, een eigen leerlijn op één of meerdere vakgebieden of deelname aan de klusklas. 

Sommige leerlingen hebben extra ondersteuning nodig om te leren en zich goed te kunnen ontwikkelen. Voor deze leerling wordt een passend arrangement ingezet. De extra ondersteuning die de leerling krijgt, wordt vastgelegd in een ontwikkelingsperspectief (OPP). Het OPP wordt met ouders besproken en in samenspraak vastgesteld. Het OPP bevat een verwachte uitstroom en een plan van aanpak, dat twee keer per jaar wordt geëvalueerd en aangepast waar nodig.

In een enkel geval is een kind beter op zijn plek op een andere, gespecialiseerde school voor speciaal (basis)onderwijs. Dan gaan wij, in nauwe samenwerking met de ouders en BePo (het samenwerkingsverband), op zoek naar een passende onderwijsplek.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Onze ambities voor komende jaren zijn:

 • in de basis versterken van de executieve functies, deze zijn nodig om cognitieve vaardigheden aan te sturen. 
 • ondersteuning door leerkrachtondersteuner en onderwijsassistent op groepsniveau verder uitbreiden.
 • door verandering van aanbod in groep 1 en 2 een meer gefundeerde start creëren in groep 3.
 • gefundeerd aanbod aan te bieden in de klusklas. Hier worden praktisch begaafde leerlingen aangesproken op hun talent.


Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven