Basisschool De Kleine Beer

Westerbroek 2 5258 SG Berlicum

  • Schoolfoto van Basisschool De Kleine Beer
  • Schoolfoto van Basisschool De Kleine Beer
  • Schoolfoto van Basisschool De Kleine Beer
  • Schoolfoto van Basisschool De Kleine Beer
  • Schoolfoto van Basisschool De Kleine Beer

In het kort

Toelichting van de school

Benieuw naar Morgen!

Graag vertellen we waar De Kleine Beer voor staat. We bieden onze kinderen onderwijs op maat en schenken natuurlijk veel aandacht aan de cognitieve doelen. Taal, spelling, rekenen en schrijven zijn noodzakelijk om goed te kunnen functioneren in onze maatschappij, maar daarnaast hebben we oog voor de wereld buiten de school. We proberen de kinderen uit te rusten met de juiste kennis en vaardigheden om goed te kunnen functioneren in onze snel veranderende maatschappij. Er wordt sterk ingezet op de ontwikkeling van talenten en kwaliteiten van onze kinderen. Wij vinden dat het onderwijs kinderen de kans moet geven om actief lerend, kritisch en creatief bezig te zijn. Binnen duidelijke kaders die een gevoel van veiligheid geven, dienen kinderen de vrijheid te ervaren om zelfstandig, onderzoekend en actief uitdagingen aan te gaan. Volgens onze overtuiging kunnen kinderen opgedane kennis alleen maar goed toepassen wanneer zij daar zelfbewust mee omgaan. Wanneer zij de kennis eigen hebben gemaakt zijn ze in staat deze over te brengen op anderen. Daarom is naast leren en presteren ook het presenteren van de opgedane kennis bij ons een belangrijk onderdeel in het onderwijsprogramma. Wij geloven dat kinderen kundig moeten worden, vindingrijk, competent en sterk. Op een breinvriendelijke manier leren kinderen leren en samen te werken. We zijn benieuwd naar morgen. Dat zorgt ervoor dat je als kind optimaal voorbereid bent op een ‘future unknown’ Benieuwd in letterlijke zin door betrokken, ondernemend en nieuwsgierig leren te zijn. Benieuwd in figuurlijke zin door altijd creatief op zoek te gaan naar vernieuwde oplossingen. Voor de mens van morgen!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Benieuwd naar morgen
  • Brein vriendelijk
  • Vaardigheden van de 21e eeuw
  • Ondernemend
  • Nieuwsgierig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school maakt onderdeel uit van een educatief cluster en vormt samen met 't Kasteeltje een Kindcentrum. We zorgen voor eeen doorlopende leerlijn van 0 t/m 12/13 jaar. Ons kindcentrum biedt onderdak aan: kinderopvang, peuterarrangement, buitenschoolse opvang, basisonderwijs en tussenschoolse opvang.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
86
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Het Berenhuis
Basisschool De Kleine Beer vormt sinds 2022 samen met het Berenhuis een Kindcentrum. Als ouder vind je op één plaats alle faciliteiten. De Kleine Beer en het Berenhuis werken samen in dit cluster en bieden een totaalpakket aan voor kinderen vanaf 0 jaar tot het einde van de basisschool.

Doorlopende ontwikkeling
Er vindt overleg en uitwisseling plaats tussen het kindercentrum en de school. De samenwerking is in onze visie dan ook meer dan werken vanuit één locatie.Er is een doorlopende ontwikkeling waarbij gebruik wordt gemaakt van elkaars deskundigheid. Daarnaast werken de kinderen aan gezamenlijke projecten waarbij het hele cluster met hetzelfde project bezig is. Denk hierbij aan thema’s als de Kinderboekenweek, Sinterklaas, einde schooljaar en cultuur.

Ruimte
Op De Kleine Beer zijn in de school 2 lokalen ingericht voor het educatief cluster en wordt gebruik gemaakt van de speelzaal en algemene ruimte. In een lokaal zijn de specifieke kinderopvang en peuterspeelzaal activiteiten, het andere lokaal is ingericht voor de buitenschoolse opvang. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven