Basisschool De Kleine Beer

Westerbroek 2 5258 SG Berlicum

  • Schoolfoto van Basisschool De Kleine Beer
  • Schoolfoto van Basisschool De Kleine Beer
  • Schoolfoto van Basisschool De Kleine Beer
  • Schoolfoto van Basisschool De Kleine Beer
  • Schoolfoto van Basisschool De Kleine Beer

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Halfjaarlijkse monitoring van de resultaten middels Cito LOVS is de input voor analyse.  De analyse leidt tot doelen en interventies. Na het volgende meetmoment wordt er geëvalueerd en dus opnieuw geduid/geanalyseerd. Het proces is cyclisch.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Naast de cognitieve ontwikkeling is de sociaal emotionele ontwikkeling erg belangrijk. We willen dat leerlingen leren vertrouwen te hebben in zichzelf, in elkaar en in volwassenen. Leerlingen moeten leren samenwerken en ook leren omgaan met emoties van zowel zichzelf als van anderen. Het ontwikkelen van deze vaardigheden kan alleen in een veilige en geborgen omgeving op basis van wederzijds respect. OBS De Kleine Beer wil een school zijn waar de leerlingen: zich veilig en geborgen voelen, gerespecteerd worden om wie zij zijn en anderen met respect behandelen, een goede band hebben met de leerkrachten, op hun eigen mogelijkheden vertrouwen en dus ook fouten durven te maken, leren zelfstandig te werken en te leren, leren samenwerken en samen leren, leren omgaan met hun eigen gevoelens en die van anderen, zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen handelen, zich als een goed burger kunnen ontwikkelen, vrijheid geboden worden, binnen duidelijk grenzen.  

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veilig leef- en leerklimaat
  • Respect voor elkaar
  • Gelijkwaardigheid & acceptatie

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De school heeft in april 2013 een bezoek gehad van de inspectie van het onderwijs. Wij zijn trots op de bevindingen die de inspectie, in het rapport, heeft geformuleerd.

We hebben de laatste jaren ingezet op het invoeren van het handelingsgericht werken. Door deze manier van werken hebben we ieder kind op zijn/haar eigen niveau onderwijs kunnen bieden. Dit heeft duidelijk positieve gevolgen gehad op de resultaten van de kinderen!

Terug naar boven