PC BS De Acker

Stampioendreef 5 2661 SR Bergschenhoek

  • Schoolfoto van PC BS De Acker
  • Wij werken met de Kanjertraining. Een methode om verbeterde concentratie, gedragsverandering en afname van het pestgedrag te bevorderen.
  • Op onze school kunnen de kinderen kennis maken met de nieuwste jeugdboeken.
  • Kennismaken met de wereld om ons heen d.m.v. excursies en uitjes.
  • Tijdens Prinsjesdag zijn onze groepen 8 in Den Haag te vinden. Een leerzame en leuke dag.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

CBS de Acker is trots op de behaalde resultaten bij de leerlingen. Wij werken er hard voor om ieder kind zich zo maximaal mogelijk te laten ontwikkelen. Daarnaast is een school meer dan toetsen. Naast alle cognitieve vakken hechten wij ook veel belang aan sociaal emotionele vaardigheden en creatieve ontwikkeling. We willen een veilige school zijn waar respectvol met elkaar omgegaan wordt en waar kinderen goed voorbereid worden op het voortgezet onderwijs.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In november houdt CBS de Acker schooladviesgesprekken met de ouders van leerlingen uit groep 8. Het schooladvies is gebaseerd op de resultaten en ontwikkeling tijdens de hele schoolloopbaan van het kind. Wij gebruiken de Cito-eindtoets om ons schooladvies te bevestigen.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op CBS De Acker werken wij opbrengstgericht/handelingsgericht. Dit houdt o.a. in dat wij de toetsresultaten niet alleen op leerlingniveau bekijken, maar ook op groeps- en schoolniveau. De resultaten van de toetsen worden geanalyseerd en op grond van die analyse proberen wij de kwaliteit en het rendement van het onderwijs te verbeteren. Ook de resultaten van de Cito-eindtoets worden op deze manier bekeken. We begeleiden de kinderen volgens de principes van handelingsgericht werken. Hierbij wordt gekeken naar de stimulerende en belemmerende factoren van de kinderen en hoe die zich vertalen in onderwijsbehoeften. Wij kijken naar de mogelijkheden van de kinderen en willen ze vanuit hun mogelijkheden begeleiden, ook als ze een ontwikkelingsachterstand, of voorsprong hebben. Wij zetten extra hulp in voor leelringen die zorg nodig hebben en er is een klimopklas voor excellente leerlingen.

Tegenwoordig wordt de kwaliteit van de school nogal eens gemeten door te kijken naar het percentage leerlingen dat doorgaat naar een hoge vorm van voortgezet onderwijs. Je hoort wel eens dat hoe meer kinderen er naar een hoge vorm van voortgezet onderwijs gaan, hoe beter de school is. Dat kan natuurlijk zo zijn, maar dit hangt ook af van het niveau van de kinderen, die binnenkomen. Op onze school zullen we er alles aan doen om uit kinderen te halen “wat er in zit”. Daarover willen we ons ook verantwoorden in gesprekken met ouders, zodat u zelf kunt bepalen of wij deze belofte waarmaken.Bovenal streven we ernaar dat uw kind een fijne basisschooltijd heeft bij ons op school en daar met plezier op terug kijkt.


Terug naar boven