De Franciscus

Kerklaan 12 2121 VE Bennebroek

  • Het gebouw zorgt ook voor openheid, een welkom gevoel en buiten ruimte om te spelen en leren.
  • Bij feestelijkheden, zoals de opening van het schooljaar, hijsen we de vlag met de hele school en zingen we het schoollied.
  • O.a. met een drone maakten we met de hele school een prachtig presentatiefilmpje over hoe wij werken!

Het team

Toelichting van de school

Met een mooi stabiel team van ervaren en startende leerkrachten, onderwijsassistenten en ondersteuners, maken we elke dag tot een mooie, leerzame en fijne lesdag.

Onze muzieklessen worden verzorgd door 'Hallo Muziek', zij geven muzieklessen van hoge kwaliteit.

Zingen, zingen en zingen. Dat is de basis van onze muzieklessen in groepen 1 tot en met 6. Daarbij werkt de muziekdocent bewust aan de muzikale domeinen hartslag, ritme, toonhoogte, vorm en notatie.
De leerlingen van groepen 7 en 8 krijgen instrumentale muziekles, wekelijks 40 minuten les op bijvoorbeeld gitaar, viool of djembé. Elk schooljaar krijgen de leerlingen les op twee instrumenten, elk 17 weken.

Voor bewegingsonderwijs hebben wij een vakdocent voor alle groepen. Elke groep, vanaf groep 1 krijgt twee keer per week gym.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De Franciscus heeft een aantal vaste invalleerkrachten. Ook staan de duo collega's geregeld klaar om een dag lesgeven over te nemen. Daardoor is het bijna altijd mogelijk om vervanging te regelen. Soms komt een vervanger via de vervangingspool van Stichting Jong Leren.

Incidenteel lukt het niet om vervanging te vinden. Dan kunnen we als school makkelijk overschakelen op thuisonderwijs, met gebruikmaking van Snappet en de Chromebooks van school. Gelukkig komt dit niet vaak voor.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wanneer werken de leerlingen in hun eigen groep en wanneer groepsoverstijgend?

Het onderwijs op De Franciscus werkt voor de groepen 3 t/m 8 met jaargroepen. De Franciscus heeft geen combinatieklassen. Dit wil zeggen dat leerlingen van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar in een groep zitten. In de kleutergroepen zijn de leerlingen van groep 1 en 2 gemengd. 

Met regelmaat wordt er groepsdoorbrekend gewerkt, bijvoorbeeld door tutorlezen, in groepen 4/5 en 6/7/8 tijdens begrijpend lezen en in groepen 6/7/8 bij de Engelse les. Door de leerlingen in niveaugroepen in te delen krijgen zij instructies passend bij hun ontwikkeling. Een paar keer per jaar worden op basis van de ontwikkeling de niveaugroepen opnieuw ingedeeld.

Ook voor talentontwikkeling en de sociale ontwikkeling worden groepen gemengd, bijvoorbeeld tijdens de vrijdagateliers waarin leerlingen naar keuze workshops of gastlessen volgen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Hoe wordt er geleerd in de kleutergroepen?

In groep 1 en 2 wordt er gewerkt in thema’s. In elk thema worden reken-, lees- en schrijfactiviteiten aangeboden. Ook creativiteit, bouwen en rollenspel zijn verweven in de dag. Sociaal-emotionele vorming is verweven in al onze activiteiten.

Met kleuters die daaraan toe zijn beginnen we spelenderwijs in kleine groepjes met lezen en rekenen. Wij vinden het belangrijk dat kleuters goed voorbereid naar groep 3 gaan. Het herkennen en benoemen van cijfers en letters en een goede woordenschat is een belangrijke voorwaarde voor een goede start in groep 3.

Hoe volgen we de ontwikkeling van kleuters?

De ontwikkeling van elke kleuter wordt zorgvuldig in beeld gebracht met een uitgebreide observatielijst. De doelen van de leerlijnen komen terug in deze observaties. Deze informatie wordt met de ouders besproken.
De oudste kleuters worden tevens gescreend door de schoollogopediste.  

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Hoe wordt de lestijd verdeeld over de vakgebieden?

De wet geeft niet aan hoeveel tijd een school aan elk vak moet besteden. Er staat alleen welke vakken op de basisschool aan bod moeten komen. De inhoud staat beschreven in referentieniveaus en kerndoelen die eind groep 8 behaald worden.

Door het lesaanbod aan te passen aan wat een groep leerlingen nodig heeft, besteden we de tijd zo goed mogelijk. De leerdoelen  en resultaten van de leerlingen zijn leidend om het aanbod en hoeveelheid tijd per gebied te bepalen. Zo kan het zijn dat ene groep leerlingen meer tijd aan rekenen besteedt en andere leerlingen juist vaker spellingonderwijs krijgen.

Meerdere keren per jaar analyseren het team de resultaten van het onderwijs op leerlingniveau, groepsniveau en schoolniveau. Met de conclusies wordt het aanbod van ons onderwijs steeds weer bijgesteld.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

‘Ieder kind heeft recht op onderwijs in zijn of haar eigen buurt.’ . Deze gedachte juichen wij toe. De groepen op een basisschool zouden een afspiegeling moeten zijn van de buurt waarin de school staat.

Welke extra ondersteuning biedt De Franciscus?

Er zijn leerlingen die naast het reguliere programma andere ondersteuning nodig hebben dan van hun eigen leerkracht.

Gedurende de week krijgen leerlingen die dat nodig hebben verrijking aangeboden. Het gaat om leerlingen die naast het reguliere programma en verdieping in de groep nog andere uitdagingen nodig hebben.

Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben bij het volgen van het reguliere programma, krijgen hulp in de klas, in een klein groepje buiten de klas of individueel. Dit wordt gedaan door onderwijsassistenten of remedial teacher.

Day a Week School

Voor sommige leerlingen is verdiepen en verrijken van de lesstof binnen de school ontoereikend om hun onderwijsbehoefte te voldoen. Voor hen is er de Day a Week School. De DWS biedt een deeltijd onderwijsaanbod voor cognitief talentvolle en creatief denkende kinderen. Een DWS groep bestaat uit leerlingen van verschillende leeftijden. Zij komen van verschillende scholen en werken een hele dag per week samen op een aparte locatie.

Samenwerkingsverband passend onderwijs 

Soms heeft een kind moeite bij het leren en meedoen. De scholen van Jong Leren vinden dat alle kinderen een zo passend mogelijke plek binnen het onderwijs verdienen. Wij gaan uit van hun talenten en mogelijkheden. Daarbij wordt rekening gehouden met eventuele beperkingen of kansen. Als het kan, gaan kinderen naar het regulier onderwijs. Wanneer dit mogelijk is, bieden wij extra ondersteuning in samenwerking met speciale (basis)scholen of door inzet van specialisten. In dit kader werkt onze school samen met het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zuid-KennemerlandToekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Het is de ambitie van De Franciscus om alle leerlingen uit te dagen het beste uit zichzelf te halen op een zo hoog mogelijk niveau, we motiveren en prikkelen elk kind om net een stapje verder te komen.

De leerlingen die een eigen leerlijn hebben met extra ondersteuning, willen wij Passend Onderwijs bieden, zolang dat haalbaar is.

Door veel ondersteuners met verschillende specialismen in school is dat vaak succesvol en kunnen we net wat meer bieden dan andere reguliere scholen. Voor elke leerling maken we steeds de afweging of het onderwijs past bij zijn/haar behoefte en of de begeleiding past binnen zijn/haar groep. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Als kindcentrum werken we voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met de kinderopvang en peuteropvang Franciscus.
De communicatielijnen tussen onze school en en de kinderopvang zijn kort. Er vindt op regelmatige basis overleg plaats.

De Franciscus werkt samen met verschillende externe partners: schoolarts (GGD), kinderfysiotherapie, logopedisten, Centrum voor Jeugd en Gezin, kindercoaches en leerlingbegeleiders. Alles om de ontwikkeling van onze leerlingen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden.

Terug naar boven