De Franciscus

Kerklaan 12 2121 VE Bennebroek

 • Het gebouw zorgt ook voor openheid, een welkom gevoel en buiten ruimte om te spelen en leren.
 • Bij feestelijkheden, zoals de opening van het schooljaar, hijsen we de vlag met de hele school en zingen we het schoollied.
 • O.a. met een drone maakten we met de hele school een prachtig presentatiefilmpje over hoe wij werken!

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Met ingang van schooljaar 2023-2024 wordt de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. De doorstroomtoets vindt plaats in februari en geeft leerlingen een gelijke kans om zich eind maart aan te melden voor de middelbare school van hun voorkeur die het best past bij hun niveau. Eén van de bijbehorende wijzigingen is dat scholen in de schoolgids moeten opnemen hoe het schooladvies tot stand komt. Scholen moeten ouders en leerlingen hier actief over informeren. Zo worden alle ouders op tijd betrokken bij de overgang naar de middelbare school. 

De niveauverschillen tussen leerlingen zijn ook in de Eindtoets zichtbaar. De Eindtoets bevestigt dat de investering van extra tijd/personeel in zowel verrijking als verlengde instructie onmisbaar is, om alle leerlingen een passend onderwijsaanbod te bieden. Door dit extra aanbod door onderwijsondersteuners, komt ook meer tijd en aandacht beschikbaar voor de 'gemiddelde' leerling.

De Franciscus wil graag de kinderen met een eigen leerlijn passend onderwijs bieden. Dit is terug te zien in de resultaten. Alle leerlingen behaalden op alle vakgebieden het fundamentele (1F) niveau. De resultaten van taal en lezen lieten voor het streefniveau (2F) een nog beter resultaat zien dan we als ambitie gesteld hebben. Op rekenen behaalden het grootste deel van de leerlingen ook het streefniveau. (1S) Daarmee kunnen we vaststellen dat alle leerlingen met deze vaardigheden en kennis op een passend niveau starten in het Voortgezet Onderwijs!


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij maken geen gebruik van maandelijkse (methode-) toetsen, maar volgen de leerlingen met de gemaakte opgaven in Snappet.

Voorafgaand aan de les wordt gekeken naar de voortgang/eerdere resultaten van de leerlingen met betrekking tot het doel. Dit is leidend voor de instructie en de opgaven die de leerling vervolgens moet maken die les. 

Daarnaast gebruiken we het IEP leerlingvolgsysteem om de resultaten van de leerlingen ook te volgen. Door de resultaten van beide instrumenten te combineren zien we of de aangeboden lesstof passend is.

Met elke leerling wordt twee keer per jaar een doelengesprek gevoerd om samen te bespreken waar de leerling de focus op gaat leggen en wat de leerling zou willen ontwikkelen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Hoe doen onze leerlingen het op het Voortgezet Onderwijs?

Op De Franciscus gaan in verhouding tot andere scholen veel leerlingen in het Voortgezet Onderwijs naar Havo of VWO. 

Natuurlijk bieden we kwalitatief goed onderwijs en streven we ernaar zoveel mogelijk leerlingen op of boven het 2F/1S niveau uit te laten stromen. Het uitstromen naar een school die passend is bij de leerling is echter ons hoogste doel. En dat is een schoolniveau waar de leerling wordt uitgedaagd, maar niet overvraagd. We gunnen elke leerling een brede ontwikkeling en dat is meer dan alleen taal, lezen en rekenen!

Te zien is dat de gegeven adviezen de afgelopen jaren passend zijn geweest. Bijna alle leerlingen zitten na 3 jaar op of boven het niveau dat zij als advies kregen in groep 8. Een klein percentage stroomt af, naar een lager niveau dan ingeschat. Dat komt omdat wij 'kansrijk' adviseren.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

We zijn een erkende Kanjerschool in Bennebroek en daar zijn we best trots op.

Met de Kanjertraining verbeteren we het gevoel van veiligheid en vertrouwen in de klas, versterken we de sociale vaardigheden van de kinderen en werken we aan oplossingsstrategieën bij pesten. De visie van de school en de levensbeschouwelijke visie ligt onder onderstaande drie kernwaarden en vormt voor ons de basis: 

 • Goed leven (Pedagogische visie)
  Iedereen op deze school mag/kan en durft zichzelf te zijn
  Respect voor elkaar en de ander
  Verbinding met de ander, leren samen te leven
 • Goed leren (Onderwijskundige visie)
  Bijdrage in de ontwikkeling van het kind 
  Steentje bijdragen aan de toekomst
  Positief
 • Goed samenleven (Maatschappelijke visie)
  Vrijheid en vertrouwen
  Verbinding
  Iets over hebben voor de ander


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • diversiteit en gelijkheid
 • positief: vertrouwen
 • veiligheid en duidelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Franciscus werd in maart 2023 als een van de Jong Leren scholen door de inspectie bezocht. Zo mochten wij het visitekaartje van Stichting Jong Leren zijn. Tijdens het bezoek hebben we laten zien waar een goede school voor staat. Daarom zijn we eerlijk gezegd best extra trots dat het bestuur van Jong Leren zo goed beoordeeld is. 

Schoolbesturen houden tegenwoordig zelf toezicht op hun scholen of er goed onderwijs gegeven wordt en hoe de scholen hun leerlingen bieden wat nodig is. De onderwijsinspectie bezoekt een keer per vier jaar het schoolbestuur om te onderzoeken of zij dat toezicht goed uitvoeren.


Terug naar boven