De Franciscus

Kerklaan 12 2121 VE Bennebroek

 • Het gebouw zorgt ook voor openheid, een welkom gevoel en buiten ruimte om te spelen en leren.
 • Bij feestelijkheden, zoals de opening van het schooljaar, hijsen we de vlag met de hele school en zingen we het schoollied.
 • O.a. met een drone maakten we met de hele school een prachtig presentatiefilmpje over hoe wij werken!

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De niveauverschillen tussen leerlingen zijn ook in de Eindtoets zichtbaar. De Eindtoets bevestigt dat de investering van extra tijd/personeel in zowel verrijking als verlengde instructie onmisbaar is, om alle leerlingen een passen onderwijsaanbod te bieden. Door dit extra aanbod door onderwijsondersteuners, komt ook meer tijd en aandacht beschikbaar voor de 'gemiddelde' leerling.

De Franciscus wil graag de kinderen met een eigen leerlijn passend onderwijs bied. Dit is terug te zien in de resultaten. Een leerling met een eigen leerlijn stroomt door naar Praktijkonderwijs of VMBO B. Alle resultaten zijn conform verwachting: Leerlingen 'op weg naar 1F' en '1F behaald' waren goed in het zicht en zijn optimaal begeleid met de extra begeleiding en eigen leerlijn door de leerkracht passend onderwijs.


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij maken geen gebruik van maandelijkse (methode-) toetsen, maar volgen de leerlingen met de gemaakte opgaven in Snappet.

Voorafgaand aan de les wordt gekeken naar de voortgang/eerdere resultaten van de leerlingen met betrekking tot het doel. Dit is leidend voor de instructie en de opgaven die de leerling vervolgens moet maken die les. 

Daarnaast gebruiken we het IEP leerlingvolgsysteem om de resultaten van de leerlingen ook te volgen. Door de resultaten van beide instrumenten te combineren zien we of de aangeboden lesstof passend is.

Met elke leerling wordt twee keer per jaar een doelengesprek gevoerd om samen te bespreken waar de leerling de focus op gaat leggen en wat de leerling zou willen ontwikkelen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

We zijn een erkende Kanjerschool in Bennebroek en daar zijn we best trots op.

Met de Kanjertraining verbeteren we het gevoel van veiligheid en vertrouwen in de klas, versterken we de sociale vaardigheden van de kinderen en werken we aan oplossingsstrategieën bij pesten. De levensbeschouwelijke visie ligt onder onderstaande drie kernwaarden en vormt voor ons de basis: 

 • Goed leven (Pedagogische visie)
  Iedereen op deze school mag/kan en durft zichzelf te zijn
  Respect voor elkaar en de ander
  Verbinding met de ander, leren samen te leven
 • Goed leren (Onderwijskundige visie)
  Bijdrage in de ontwikkeling van het kind 
  Steentje bijdragen aan de toekomst
  Positief
 • Goed samenleven (Maatschappelijke visie)
  Vrijheid en vertrouwen
  Verbinding
  Iets over hebben voor de ander


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • diversiteit en gelijkheid
 • positief: vertrouwen
 • veiligheid en duidelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven