Basisschool Sint Antonius

Jeugdlaan 1 4153 BE Beesd

  • KiVa is een preventief, schoolbreed antipest-programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten.
  • De groepen 1/2 spelen buiten.
  • Wees welkom in onze prachtige school.
  • Bijzonder om in 2021 het eeuwfeest van de Antoniusschool te mogen vieren. al 100 jaar een school voor kinderen in Beesd.
  • De klimmuur is gemaakt door ouders, (oud)-leerlingen en leerkrachten.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Al onze leerlingen doen de eindtoets in groep 8; sterke leerlingen, zwakkere leerlingen en leerlingen die nog niet zo lang in Nederland wonen. De eindtoets is een meetmoment na 8 jaar basisonderwijs. Dit is zeker niet het belangrijkste meetmoment, want ruim voor de eindtoets wordt er door de groepsleerkracht, in samenspraak met de groepsleerkracht van groep 7, de intern begeleider en de directeur, een schooladvies gegeven. Dit advies is niet alleen gebaseerd op cognitieve kennis, maar er wordt gekeken naar wie de leerling is. Wat zijn de sterke kanten van de leerling en op welke middelbare school komen deze kwaliteiten het beste tot z'n recht. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij werken op onze school op een cyclische wijze aan onze opbrengsten. Vijf maal per jaar zitten directie, ib-er en team bij elkaar om de opbrengsten te analyseren en verbeterplannen op te stellen. De tussenopbrengsten zijn hierbij zeer belangrijk. In het begin van het schooljaar stellen de leerkrachten een ambitie op voor de groep aan de hand van de analyse van de resultaten van de jaren daarvoor. De tussenresultaten zijn zeer belangrijk om het traject te volgen, evalueren en bij te stellen.

Onze tussenopbrengsten zijn de afgelopen jaren erg verbeterd. Door bewust opbrengstgericht te werken en in te zetten op hoge verwachtingen bereiken we nog meer met onze leerlingen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De overgang naar het voortgezet onderwijs

De meeste kinderen gaan na acht jaar basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Eind groep 7 ontvangen de kinderen een eerste voorlopig advies richting het VO. 
In groep 8 volgt in januari het definitieve advies. Met dit advies gaan de kinderen zichzelf aanmelden op een middelbare school. 
In april maken de leerlingen van groep 8 de cito eindtoets. Mocht de uitslag van deze toets hoger zijn dan het gegeven schooladvies, dan kan dit advies nog worden aangepast. 

Op de St. Antoniusschool is een speciale interne commissie voortgezet onderwijs, die bestaat uit de directie, de Interne Begeleider en de groepsleerkrachten van groep 7 en 8. Hun taak is gezamenlijk een weloverwogen advies te formuleren aan de ouders m.b.t. het voortgezet onderwijs.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Veiligheid is volgens ons de basis voor een leerling om zich te kunnen ontwikkelen. Dit houdt in dat de sociale opbrengsten zeer belangrijk voor ons zijn. We monitoren niet alleen de opbrengsten van de kernvakken maar ook van de sociale veiligheid. In het schooljaar 2019-2020 zijn we gestart met KIVA. Via deze preventieve anti-pestmethode wordt de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen gevolgd. 

Via Vensters worden er vragenlijsten afgenomen bij leerkrachten, ouders en leerlingen. Bij deze vragenlijsten worden ook vragen over de sociale veiligheid gesteld. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Openheid
  • Samen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In mei 2015 is onze school bezocht door de inspectie van het onderwijs volgens het pilot "toezicht 2020". Het rapport van dit bezoek is nog niet beschikbaar via deze site, maar wel op te vragen. Als school zijn we zeer trots op het resultaat. De indicatoren konden beoordeeld worden met een onvoldoende, voldoende en goed. We ontvingen een voldoende op de indicatoren "zicht op ontwikkeling", "cognitieve eindresultaten" en "verantwoording en dialoog". Advies betreffende deze punten hebben we ter harte genomen en zijn we mee aan de slag gegaan.

Een GOED ontvingen we voor de volgende onderdelen van onze school:

> aanbod

> ondersteuning

> veiligheid

> evaluatie en verbetering

> kwaliteitscultuur

Als team werken we continue aan verbetering van ons onderwijs en aanbod. Dit vanuit onze visie en missie. We hebben hoge ambities die de komende jaren nog verder uitgewerkt zullen worden.

Terug naar boven