Basisschool Sint Antonius

Jeugdlaan 1 4153 BE Beesd

 • KiVa is een preventief, schoolbreed antipest-programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten.
 • Wees welkom in onze prachtige school.
 • Bijzonder om in 2021 het eeuwfeest van de Antoniusschool te mogen vieren. al 100 jaar een school voor kinderen in Beesd.
 • De klimmuur is gemaakt door ouders, (oud)-leerlingen en leerkrachten.
 • De St. Antonius is een Gezonde School.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De inspectie richt zich met name op de referentieniveaus op het gebied van rekenen, lezen en taal. Vanaf 2024 maken we gebruik van de doorstroomtoets. Door ons onderwijs kwalitatief hoog te houden, willen we de referentieniveaus behalen die van onze school verwacht mogen worden. Al onze leerlingen nemen in principe deel aan de doorstroomtoets. In sommige gevallen neemt een kind niet deel aan de verplichte doorstroomtoets. Bijvoorbeeld wanneer een kind problemen heeft met leren of meervoudig gehandicapt is. Dit gebeurt altijd in overleg met ouders. De Sint Antonius zit met de percentages van het fundamentele niveau en het streefniveau boven de signaleringswaarde van de inspectie.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij werken op onze school op een cyclische wijze aan onze opbrengsten. Vijf keer per jaar komen de directie, interne begeleider, MT-lid Onderwijs en het team bij elkaar om de opbrengsten te analyseren en verbeterplannen op te stellen. Aan het begin van het schooljaar stellen de leerkrachten groepsambities op aan de hand van de analyses en resultaten van de voorgaande jaren. De tussenresultaten zijn zeer belangrijk om de ontwikkeling van leerlingen te volgen, evalueren en bij te stellen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Vanaf schooljaar 2023-2024: één aanmeldweek en eindtoets wordt doorstroomtoets
Leerlingen uit groep 8 maken vanaf schooljaar 2023-2024 in februari een doorstroomtoets. De wet die dit regelt is in februari 2022 aangenomen door de Eerste Kamer. 

De volgende veranderingen zijn ingevoerd:

 • De eindtoets gaat doorstroomtoets heten. Hierdoor wordt beter duidelijk dat de leerling zich ook na het afnemen van de toets in groep 8 blijft ontwikkelen.
 • Er komt één week waarin de leerlingen zich aanmelden voor de middelbare school. Daardoor maken alle leerlingen evenveel kans op een plek op de school van hun voorkeur die ook past bij het schooladvies.

Doordat er één aanmeldweek komt, veranderen de stappen van het schooladvies en de toets.

 • Scholen melden zich tussen 1 oktober en 15 november aan voor een doorstroomtoets.
 • Leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun schooladvies.
 • Leerlingen maken in de eerste of tweede volle week van februari de doorstroomtoets.
 • Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets.
 • Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies.
 • Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich tegelijk, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school.
 • Scholen moeten in de schoolgids opnemen hoe het schooladvies tot stand komt. Zij moeten ouders en leerlingen hierover actief informeren. Zo worden alle ouders op tijd betrokken bij de overgang naar de middelbare school.
 • Krijgt de leerling een hoger toetsadvies dan het schooladvies in januari? Dan geeft de school een hoger definitief schooladvies. Alleen als het in het belang van de leerling is, kan de schoolbesluiten het advies niet te verhogen.

De centrale aanmeldweek geldt alleen voor leerlingen die naar het voortgezet onderwijs (vo) gaan.

Zo komt de Sint Antonius tot het schooladvies:
Op de Sint Antonius is een speciale interne commissie voortgezet onderwijs, die bestaat uit de interne begeleider en de groepsleerkrachten van groep 7 en 8. Hun taak is gezamenlijk een weloverwogen advies te formuleren aan de ouders m.b.t. het voortgezet onderwijs. Eind groep 7 ontvangen de kinderen een eerste voorlopig advies richting het VO. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Veiligheid is volgens ons de basis voor een leerling om zich te kunnen ontwikkelen. Dit houdt in dat de sociale opbrengsten zeer belangrijk voor ons zijn. We monitoren niet alleen de opbrengsten van de kernvakken maar ook van de sociale veiligheid. In het schooljaar 2019-2020 zijn we gestart met KIVA. Via deze preventieve anti-pestmethode wordt de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen gevolgd. 

Via Vensters worden er vragenlijsten afgenomen bij leerkrachten, ouders en leerlingen. Bij deze vragenlijsten worden ook vragen over de sociale veiligheid gesteld. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Veiligheid
 • Openheid
 • Samen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In mei 2015 is onze school bezocht door de inspectie van het onderwijs volgens het pilot "toezicht 2020". Het rapport van dit bezoek is nog niet beschikbaar via deze site, maar wel op te vragen. Als school zijn we zeer trots op het resultaat. De indicatoren konden beoordeeld worden met een onvoldoende, voldoende en goed. We ontvingen een voldoende op de indicatoren "zicht op ontwikkeling", "cognitieve eindresultaten" en "verantwoording en dialoog". Advies betreffende deze punten hebben we ter harte genomen en zijn we mee aan de slag gegaan.

Een GOED ontvingen we voor de volgende onderdelen van onze school:

> aanbod

> ondersteuning

> veiligheid

> evaluatie en verbetering

> kwaliteitscultuur

Als team werken we continue aan verbetering van ons onderwijs en aanbod. Dit vanuit onze visie en missie. We hebben hoge ambities die de komende jaren nog verder uitgewerkt zullen worden.

Terug naar boven