Basisschool Sint Antonius

Jeugdlaan 1 4153 BE Beesd

  • KiVa is een preventief, schoolbreed antipest-programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten.
  • De groepen 1/2 spelen buiten.
  • Rik de Pauw wordt in de kleuterbouw gebruikt tijdens de KiVa-lessen.

Resultaten eindtoets Toelichting

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

Wij werken op onze school op een cyclische wijze aan onze opbrengsten. Vijf maal per jaar zitten directie, ib-er en team bij elkaar om de opbrengsten te analyseren en verbeterplannen op te stellen. De tussenopbrengsten zijn hierbij zeer belangrijk. In het begin van het schooljaar stellen de leerkrachten een ambitie op voor de groep aan de hand van de analyse van de resultaten van de jaren daarvoor. De tussenresultaten zijn zeer belangrijk om het traject te volgen, evalueren en bij te stellen.

Onze tussenopbrengsten zijn de afgelopen jaren erg verbeterd. Door bewust opbrengstgericht te werken en in te zetten op hoge verwachtingen bereiken we nog meer met onze leerlingen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school

De overgang naar het voortgezet onderwijs

De meeste kinderen gaan na acht jaar basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Eind groep 7 ontvangen de kinderen een eerste voorlopig advies richting het VO. 
In groep 8 volgt in januari het definitieve advies. Met dit advies gaan de kinderen zichzelf aanmelden op een middelbare school. 
In april maken de leerlingen van groep 8 de cito eindtoets. Mocht de uitslag van deze toets hoger zijn dan het gegeven schooladvies, dan kan dit advies nog worden aangepast. 

Op de St. Antoniusschool is een speciale interne commissie voortgezet onderwijs, die bestaat uit de directie, de Interne Begeleider en de groepsleerkrachten van groep 7 en 8. Hun taak is gezamenlijk een weloverwogen advies te formuleren aan de ouders m.b.t. het voortgezet onderwijs.

Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven