Basisschool Sint Antonius

Jeugdlaan 1 4153 BE Beesd

  • KiVa is een preventief, schoolbreed antipest-programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten.
  • De groepen 1/2 spelen buiten.
  • Wees welkom in onze prachtige school.
  • Bijzonder om in 2021 het eeuwfeest van de Antoniusschool te mogen vieren. al 100 jaar een school voor kinderen in Beesd.
  • De klimmuur is gemaakt door ouders, (oud)-leerlingen en leerkrachten.

Het team

Toelichting van de school

Het team van de Antoniusschool heeft 13 groepsleerkrachten.
Op de Antoniusschool zijn een onderwijsassistent, een intern begeleider, een remedial teacher en regelmatig stagiaires aanwezig.
Het Antoniusteam is hecht en werkt op allerlei manieren samen.


Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging van zieke/afwezige leerkrachten

Bij ziekte of verlof van een leerkracht wordt de leerkracht, indien beschikbaar, vervangen door een invalleerkracht.

Onze stichting SKOR is aangesloten bij IPPON. Bij een vervangingsaanvraag worden er professionele leerkrachten door IPPON ingezet. Het is ook mogelijk dat een collega-leerkracht (parttimer) van onze school de afwezige leerkracht vervangt. Vanwege het lerarentekort kan het voorkomen dat er geen invaller beschikbaar is. Indien er géén leerkracht beschikbaar is om de groep waar te nemen, kan de groep worden verdeeld over andere groepen. Deze situatie mag maximaal één dag duren. Als er geen vervanger beschikbaar is, kan het ook gebeuren dat een groep thuis mag blijven. Dit hoeft niet perse de groep van de zieke leerkracht(en) te zijn. Een groep kan voor maximaal één dag naar huis worden gestuurd, zodat er geen sprake is van het feit dat er te weinig lestijd op jaarbasis gegeven zal worden; er is voldoende marge in het aantal lesuren om één dag op te vangen.

Mocht vervanging gedurende langere tijd onmogelijk zijn, dan zal door wisseling van leerkrachten steeds een andere groep ‘naar huis worden gestuurd’. Het zal u duidelijk zijn dat 'naar huis sturen' een allerlaatste optie is, die we zelf ook als uitermate onwenselijk typeren. Overigens zorgt de school er in een dergelijke situatie voor, dat kinderen worden opgevangen, als u echt in de problemen komt.


Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij kiezen in onze kleuterbouw bewust voor gecombineerde groepen 1/2. Leerlingen dagen elkaar uit, helpen elkaar en brengen elkaar verder in hun ontwikkeling.

De overige groepen zijn op basis van leeftijd geformeerd.

In het schooljaar 2022-2023 zijn er de volgende groepen:
Groep 1/2A
Groep 1/2B
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8


Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1 en 2 wordt er spelenderwijs geleerd. Tijdens kringactiviteiten komen taal en rekenen aan bod. Tijdens de werkles wordt er in verschillende hoeken gewerkt. Hoe ziet dat eruit? Er spelen kinderen in de bouwhoek, in de huishoek, in de zandtafel, er wordt geverfd, gepuzzeld en er worden spelletjes gespeeld. Soms kiest de leerkracht een werkje voor je uit en soms mag je lekker zelf kiezen. 
De kleuters gymmen iedere dag in onze eigen speelzaal en zij spelen dagelijks lekker buiten.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op de Antoniusschool werken wij met een duidelijke en herkenbare structuur. Op de ochtenden wordt er in alle groepen vooral aandacht besteed aan de vakken: taal, spelling, begrijpend- en technisch lezen, rekenen en Engels. In de middagen komen de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en verkeer) en de creatieve vakken aan bod. De zaakvakken worden op onze school geïntegreerd aangeboden. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De organisatie van onze school

Onze school is een basisschool met een leerstofjaar­klassensysteem. De leerstof, die een kind zich eigen moet maken, is verdeeld over een aantal jaren en wordt in leeftijdsgroepen onderwezen. Niet alle leerlingen kunnen zich die leerstof op dezelfde manier eigen maken. De leerkracht houdt in de klas rekening met verschillen en geeft zoveel mogelijk gedifferentieerd les. We noemen die vorm van onderwijs: adaptief onderwijs. Op onze school proberen we in iedere groep op drie differentiatieniveaus te werken. Dat betekent in de praktijk dat er een grote middengroep is, die de leerstof op de normale wijze krijgt aangeboden. De leerling, die moeite met de stof heeft, krijgt na de instructie extra begeleiding aan de zorgtafel. De groep leerlingen, die ook zonder de basisinstructie kan beginnen, mag direct met de verwerking van de leerstof beginnen. Voor hen is er naast de basisstof veel verrijkingsstof voor handen. Deze adaptieve werkwijze vereist veel van de leerkracht en de kinderen. In het kader van adaptief onderwijs vinden wij het belangrijk om bij de leerlingen een zelfstandige leerhouding te bewerkstelligen. Dit leren wij aan door vanaf groep 2 te werken met dag- en weektaken. We streven er naar om in de groepen voldoende materialen voor zelfstandig werken te hebben en het lokaal moet zo ingericht zijn dat er ruimte is om kleine groepjes apart te begeleiden.

Voor de excellente leerlingen is er een plusklas. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De school heeft voor de komende jaren de ambitie om naast de begeleiding van de leerlingen in enkele groepen door de leerkracht een remedial teacher in te zetten waar nodig, extra leesbegeleiding te bieden, indien nodig Nt2-leerlingen de Nederlandse taal aan te leren en de gedragsspecialist vanuit het team optimaal in te zetten, indien nodig. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Kinderen met een VVE indicatie

Kinderen met een VVE indicatie of extra hulpbehoefte komen na signalering van de leerkracht of logopedist op het gebied van taal bij ons in een taalstimuleringsgroepje. Iedere week komen deze kinderen in taalgroepjes bijeen o.l.v. een remedial teacher. Ook komend schooljaar zullen er weer taalstimuleringsgroepjes zijn in de kleuterbouw met het doel de kinderen optimaal voor te bereiden op het leesproces in groep 3.

Nieuwe leerlingen

Zes weken voordat uw kind vier jaar wordt, wordt u gebeld door de leerkracht van groep 1/2.  De leerkracht nodigt in dat gesprek uw kind uit om alvast eens te komen kijken in de kleutergroep. In principe mag het kind 5 dagdelen komen wennen, nadat het kind 3 jaar en 11 maanden is geworden. De groepsleerkracht van de nieuwe groep nodigt u tevens uit voor een intakegesprek, waarin besproken wordt hoe de ontwikkeling van het kind is en in hoeverre er rekening gehouden moet worden met bepaalde omstandigheden. 

Terug naar boven