Basisschool Sint Antonius

Jeugdlaan 1 4153 BE Beesd

 • KiVa is een preventief, schoolbreed antipest-programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten.
 • Wees welkom in onze prachtige school.
 • Bijzonder om in 2021 het eeuwfeest van de Antoniusschool te mogen vieren. al 100 jaar een school voor kinderen in Beesd.
 • De klimmuur is gemaakt door ouders, (oud)-leerlingen en leerkrachten.
 • De St. Antonius is een Gezonde School.

Het team

Toelichting van de school

Het team van de Sint Antonius bestaat uit:

 • 11 groepsleerkrachten,
 • 2 gymleerkrachten,
 • 1 onderwijsassistent,
 • 1 interne begeleider,
 • 3 MT-leden (managementteam: directeur en twee teamleiders),
 • 2 bouwcoördinatoren,
 • 1 administratief medewerker,
 • 1 directeur.

Regelmatig zijn er stagiaires aanwezig.

Teamleden zijn per mail bereikbaar via: voornaam.achternaam@skor-scholen.nl

Alle teamleden van de Sint Antonius staan voor goed onderwijs.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging van zieke/afwezige leerkrachten

Personeelsleden van de Sint Antonius kunnen ziek zijn. Bij afwezigheid van één van hen, wordt gezocht naar vervanging.

Wanneer er geen mogelijkheid is de leerkracht van uw kind te vervangen, kan de groep verdeeld worden over de andere groepen of samengevoegd worden met een andere groep. Ook kan het zijn dat een andere groep wordt verdeeld of samengevoegd. Als er geen enkele oplossing voor handen is, kan het voorkomen dat wij u vragen uw kind thuis op te vangen. Dit hoeft niet per se de groep van de zieke leerkracht(en) te zijn. 

Mocht vervanging voor langere tijd onmogelijk zijn, zal door wisseling van leerkrachten steeds een andere groep ‘naar huis worden gestuurd’. Het zal u duidelijk zijn dat 'naar huis sturen' een allerlaatste optie is. Wanneer het voor u onmogelijk is om uw kind thuis op te vangen, dragen wij zorg voor opvang.

In een enkel geval hebben personeelsleden van de Sint Antonius recht op (compensatie)verlof. Ook dan wordt gezocht naar vervanging.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij kiezen in onze kleuterbouw bewust voor gecombineerde groepen 1/2. Leerlingen dagen elkaar uit, helpen elkaar en brengen elkaar verder in hun ontwikkeling.
Eens per week bieden wij kleuters een gedeelte van de dag onderwijs in jaargroepen aan.

De overige groepen zijn op basis van leeftijd geformeerd.

In het schooljaar 2023-2024 zijn er de volgende groepen: 

Tijdens de ochtenden:                   
Groep 1/2A
Groep 1/2B
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8

Tijdens de middagen:
Groep 1/2A
Groep 1/2B
Groep 3
Groep 4/5
Groep 5/6
Groep 7/8

We komen zoveel mogelijk tegemoet aan de onderwijsbehoeften en talenten van elk kind. Bijvoorbeeld door vroegsignalering en onderwijs aan te bieden op verschillende niveaus.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Dagelijks is er van 08.20 uur tot 08.30 uur een inloopmoment voor alle groepen. Op dinsdagen en donderdagen kunnen ouders/ verzorgers van de groepen 1/2 meespelen tijdens het inloopmoment. In de groepen 1 en 2 wordt er spelenderwijs en thematisch geleerd. Taal en rekenen komen aan bod tijdens kringactiviteiten, de spelhoek en een diversiteit aan andere betekenisvolle activiteiten. De kinderen spelen en leren in verschillende hoeken.

Er spelen kinderen in de bouwhoek, de huishoek, de zandtafel, er wordt geverfd, gepuzzeld en er worden spelletjes gespeeld. De ene dag kiest de leerkracht een activiteit voor een kind. Een andere keer kiest het kind zelf.
De kleuters gymmen elke dag in onze eigen speelzaal en spelen dagelijks buiten.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Dagelijks is er van 08.20 uur tot 08.30 uur een inloopmoment voor alle groepen. Op de Sint Antonius werken wij met een duidelijke en herkenbare structuur. Tijdens de ochtenden wordt er in alle groepen aandacht besteed aan vakken als taal, spelling, begrijpend- en technisch lezen, rekenen en Engels. In de middagen komen de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, verkeer), gym en de creatieve vakken aan bod. De zaakvakken worden geïntegreerd aangeboden. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In de bijlage (op Scholen op de kaart: www.scholenopdekaart.nl) en op onze website leest u het volledige schoolondersteuningsprofiel.

De organisatie van onze school

Onze school is een basisschool met een leerstofjaar­klassensysteem. De leerstof, die een kind gedurende zijn schoolloopbaan krijgt aangeboden is verdeeld over acht jaargroepen en wordt in leeftijdsgroepen onderwijzen. Ieder kind is uniek en leert op eigen wijze en in eigen tempo. De leerkracht signaleert deze verschillen en biedt het onderwijsaanbod gedifferentieerd aan. In elke klas wordt met minimaal drie differentiatiegroepen gewerkt. Dit betekent in de praktijk dat er een middengroep is, die de leerstof volgens de methode krijgt aangeboden. Leerlingen die moeite hebben met de leerstof krijgen na de klassikale instructie extra begeleiding aan de instructietafel. Leerlingen die zonder basisinstructie kunnen beginnen, gaan zelfstandig aan het werk. Voor hen is er naast de basisstof verrijkingsstof voor handen.
Wij vinden het belangrijk dat leerlingen een zelfstandige leerhouding ontwikkelen. Dit leren wij de kinderen door vanaf groep 2 te werken met dag- en weektaken.

Voor de excellente leerlingen is er een plusklas. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Om zorg te kunnen dragen voor een zo optimaal mogelijke ontwikkeling voor alle kinderen, streven wij de hieronder beschreven werkwijzen na. 

Beleidsterrein: Aanbod/afstemming
Onderwijs wordt betekenisvol aangeboden. Wij dragen zorg voor een rijke, uitdagende leeromgeving, waarbij de focus ligt op de basisvakken rekenen, lezen, taal en spelling. Bij taalvaardigheden gaat het om doelgericht lezen, schrijven, kijken/luisteren, spreken en gesprekken voeren. Bij rekenen gaat het om kritisch denken en rekenwiskundige problemen oplossen. Burgerschap gaat onder andere over het aanleren van normen en waarden in onze samenleving. Verder krijgen kinderen een basis aan culturele vorming en techniek mee.

Beleidsterrein: Didactisch handelen
We gebruiken materialen bij de uitleg. We stellen de juiste didactische en pedagogische vragen aan kinderen en begeleiden hen bij het zelfstandig en zelfverantwoordelijk leren.

Beleidsterrein: Schoolklimaat/Sociale veiligheid
We zorgen voor een veilige schoolomgeving. Alle medewerkers voeren de KiVa-lessen uit in de groepen. 

Beleidsterrein: Opbrengsten
Er wordt lesgegeven in niveaugroepen. Tijdens de les vindt differentiatie plaats. Differentiatie in werkvorm, tempo, aantal opdrachten, leermiddelen, leerstof, moeilijkheidsgraad, etc. De leerkracht zet begeleide inoefening, verlengde instructie, zelfstandig (ver)werken en taak- en/of keuzemogelijkheden in. De ontwikkeling van kinderen wordt op twee manieren gevolgd. Enerzijds door het analyseren van het dagelijkse werk van de kinderen. Dit dagelijkse werk wordt regelmatig getoetst m.b.v. de methodegebonden toetsen. Anderzijds worden er op vaste momenten methode onafhankelijke (cito)toetsen afgenomen. De uitslagen van deze toetsen geven ons objectieve gegevens over de leerprestaties van uw kind. Deze toetsresultaten worden gebruikt om het onderwijs op school te evalueren en waar gewenst te verbeteren.

 • De leerkracht biedt expliciete directe instructie en maakt gebruik van coöperatieve werkvormen.
 • Er wordt gewerkt met hedendaagse methodes. Voor rekenen wordt Wereld in Getallen 5 gebruikt en voor taal en spelling gebruiken we de methode Staal.
 • Naast de werkboeken en schriften worden er vanaf groep 3 Chromebooks ingezet. In de groepen 1/2 wordt gewerkt met iPads.
 • Zaakvakonderwijs wordt geïntegreerd aangeboden met de methode Blink Wereld. 
 • Engels wordt aangeboden vanaf de kleuters.
 • Voor het aanvankelijk leesonderwijs in groep 3 maken wij gebruik van de methode Veilig Leren Lezen, de KIM versie.
 • Voor het voortgezet technisch lezen, vloeiend lezen, begrijpend lezen (en luisteren en kijken), verdiepend lezen, vrij lezen en voorlezen maken wij gebruik van de methode Blink Lezen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Nieuwe leerlingen

Vanaf 3 jaar mag u uw kind aanmelden bij ons op school. Wij vragen u dit in ieder geval tien weken voordat uw kind 4 jaar wordt te doen. Vanaf 3 jaar en 10 maanden mag uw kind naar de wendagen. Deze wendagen duren maximaal 5 dagen.

Tien weken voordat uw kind 4 jaar wordt, neemt de leerkracht van groep 1/2 contact met u op. Samen met de leerkracht bespreekt u de wendagen en wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek wordt er gevraagd naar de voorschoolse ontwikkeling, ontvangt u informatie over de inrichting van het kleuteronderwijs en is er tijd voor al uw vragen.

Terug naar boven