Basisschool Sint Antonius

Jeugdlaan 1 4153 BE Beesd

  • KiVa is een preventief, schoolbreed antipest-programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten.
  • De groepen 1/2 spelen buiten.
  • Rik de Pauw wordt in de kleuterbouw gebruikt tijdens de KiVa-lessen.

Het team

Toelichting van de school

Op de Antoniusschool zijn 11 groepsleerkrachten werkzaam.
Daarnaast is er een onderwijsassistent aanwezig die in opleiding is tot leraarondersteuner, er is een intern begeleider, een teamleider onderwijs en een directeur.
1 dag per week is er een administratieve kracht op school. 

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging van zieke/afwezige leerkrachten

Bij ziekte of i.v.m. verlof worden de leerkrachten vervangen indien er invalleerkrachten beschikbaar zijn.

Onze stichting SKOR is aangesloten bij IPPON. Bij een vervangingsaanvraag worden er professionele leerkrachten door IPPON ingezet. Het is ook mogelijk dat een collega-leerkracht (parttimer) van dezelfde school de afwezige leerkracht vervangt. Op de piekmomenten i.v.m. bijvoorbeeld een griepgolf kan het voorkomen dat er geen invaller beschikbaar is. Indien er géén leerkracht beschikbaar is om de groep waar te nemen, kan de groep worden verdeeld over andere groepen. Deze situatie mag maximaal één dag duren. Is er dan nog geen vervanger beschikbaar dan kan het ook gebeuren dat een groep thuis mag blijven. Dit hoeft niet perse de groep van de zieke leerkracht(en) te zijn. Een groep kan voor maximaal één dag naar huis worden gestuurd, zodat er geen sprake is van het feit dat er te weinig lestijd op jaarbasis gegeven zal worden; er is voldoende marge in het aantal lesuren om één dag op te vangen. Het ‘naar huis sturen van kinderen’ mag nooit plaatsvinden op de dag waarop geen vervanger beschikbaar is. Ouders krijgen in een dergelijke situatie bericht dat hun kind de volgende dag niet op school kan komen. Mocht vervanging gedurende langere tijd onmogelijk zijn, dan zal door wisseling van leerkrachten steeds een andere groep ‘naar huis worden gestuurd’. Het zal u duidelijk zijn dat 'naar huis sturen' een allerlaatste optie is, die we zelf ook als uitermate onwenselijk typeren. Overigens zorgt de school er in een dergelijke situatie voor, dat kinderen worden opgevangen, als u echt in de problemen komt.


Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij kiezen in onze kleuterbouw bewust voor gecombineerde groepen 1/2. Leerlingen dagen elkaar uit, helpen elkaar en brengen elkaar verder in hun ontwikkeling.

De overige groepen zijn op basis van leeftijd geformeerd. Afhankelijk van het aantal leerlingen per leerjaar, kan het ook voorkomen dat we een groep combineren: een combinatiegroep. Onze leerkrachten zijn geschoold en voldoende deskundig om zowel in enkele groepen als in combinatiegroepen goed onderwijs te bieden.

In het schooljaar 2020-2021 zijn er de volgende groepen:
Groep 1/2A
Groep 1/2B
Groep 3
Groep 4
Groep 5/6
Groep 6/7
Groep 8


Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De organisatie van onze school

Onze school is een basisschool met een leerstofjaar­klassensysteem. De leerstof, die een kind zich eigen moet maken, is verdeeld over een aantal jaren en wordt in leeftijdsgroepen onderwezen. Niet alle leerlingen kunnen zich die leerstof op dezelfde manier eigen maken. De leerkracht houdt in de klas rekening met verschillen en geeft zoveel mogelijk gedifferentieerd les. We noemen die vorm van onderwijs: adaptief onderwijs. Op onze school proberen we in iedere groep op drie differentiatieniveaus te werken. Dat betekent in de praktijk dat er een grote middengroep is, die de leerstof op de normale wijze krijgt aangeboden. De leerling, die moeite met de stof heeft, krijgt na de instructie extra begeleiding aan de zorgtafel. De groep leerlingen, die ook zonder de basisinstructie kan beginnen, mag direct met de verwerking van de leerstof beginnen. Voor hen is er naast de basisstof veel verrijkingsstof voor handen. Deze adaptieve werkwijze vereist veel van de leerkracht en de kinderen. In het kader van adaptief onderwijs vinden wij het belangrijk om bij de leerlingen een zelfstandige leerhouding te bewerkstelligen. Dit leren wij aan door vanaf groep 2 te werken met dag- en weektaken. We streven er naar om in de groepen voldoende materialen voor zelfstandig werken te hebben en het lokaal moet zo ingericht te zijn dat er ruimte is om kleine groepjes apart te begeleiden.

Voor de excellente leerlingen is er een plusklas. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven