OBS Het Klokhuis

Wijnkelderweg 3 A 5741 ND Beek en Donk

 • Schoolfoto van OBS Het Klokhuis
 • Schoolfoto van OBS Het Klokhuis
 • Schoolfoto van OBS Het Klokhuis
 • Schoolfoto van OBS Het Klokhuis
 • Schoolfoto van OBS Het Klokhuis

Het team

Toelichting van de school

Op OBS Het Klokhuis werkt een professioneel en divers team. Professioneel zijn we naar kinderen, ouders en elkaar, waarbij we vanuit passie het beste uit elk kind willen halen en zelf ook elke dag veel willen leren. We zijn congruent in ons handelen, datgene wat we van kinderen vragen dat doen we zelf ook. We leven gedrag voor en werken goed samen om het beste uit elk kind en elke leerkracht te halen. Daarbij halen we voordeel uit de diversiteit van ons team. In ons team zitten leerkrachten met veel ervaring en jonge leerkrachten, mannen en vrouwen, leerkrachten met andere achtergronden op het gebied van cultuur, studies of interesses. Ook hierin zijn we een openbare school; nieuwsgierig naar elkaar en respect voor de ander om wie hij/ zij is. 

We stellen onszelf graag aan u voor op de website www.obshetklokhuis.nl. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van een leraar door ziekte of verlof, zoeken we altijd een vervanger, via de vervangerspool van PlatOO. Is er geen vervanger beschikbaar, dan proberen we intern een leraar vrij te roosteren om de groep over te nemen of vragen we een collega om een dag extra te werken. Wanneer deze mogelijkheden niet beschikbaar zijn, kan een klas verdeeld worden over de andere groepen. Deze optie kan slechts zeer kortdurend worden ingezet. In uiterste nood kunnen we ook een groep naar huis sturen, voor maximaal 1 dag. Ouders worden hierover altijd schriftelijk op de hoogte gebracht.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Goede instructie, taakgericht werken en duidelijke verwachtingen zorgen ervoor dat kinderen op een schooldag heel veel leren. In de ochtend ligt de focus op de basisvaardigheden taal, rekenen, lezen en spelling. Lessen hierin worden vormgegeven vanuit het Directe Instructiemodel. In de middag werken we thematisch aan taal, wereldoriëntatie, burgerschap en de brede ontwikkeling. 

Een kind zich pas kan ontwikkelen als het zich veilig en prettig voelt. Daarom investeren we tijd en aandacht in het werken aan het welbevinden van ieder kind. We vinden het ook belangrijk dat kinderen gericht en geconcentreerd aan hun taken werken. Om dit op een positieve manier te stimuleren, wordt er vanaf groep 3 gewerkt met Taakspel. 

We werken zoveel mogelijk met heterogene groepen, waarbij kinderen van 2 leerjaren bij elkaar in de klas zitten. Dit doen we omdat we 'leren van en met elkaar' heel belangrijk vinden, heterogene instructies zeer effectief zijn en verschillende leeftijden een positieve bijdrage kunnen leveren aan de sfeer in de groep. Kinderen houden op een vanzelfsprekende wijze rekening met verschillen, en hebben de mogelijkheid verschillende rollen te vervullen in een groep (zoals jongste/ oudste).

Vakdocenten voor beeldende vorming, muziek en drama worden structureel ingezet in ons onderwijs. Cultuurlessen zorgen ervoor dat leerlingen leren over zichzelf, de ander en hun omgeving.

Klasindeling

 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Ondersteuning en zorgplicht

Passend Onderwijs is per 1 augustus 2014 ingegaan. Scholen hebben hiermee een zorgplicht gekregen.Zorgplicht betekent dat scholen ervoor moeten zorgen dat iedere leerling die op hun school zit, of die zich bij hun school aanmeldt een passende onderwijsplek binnen het samenwerkingsverband krijgt. Elk kind heeft recht op passend onderwijsaanbod op de eigen school, eventueel met extra ondersteuning in de groep, op een andere reguliere basisschool of in het speciaal onderwijs. Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband Helmond-Peelland PO 30-08/Passend Onderwijs PO Eindhoven 30-07. De missie van ons samenwerkingsverband is “Voor iedere leerling een passend, thuisnabij, integraal en handelingsgericht onderwijsondersteunings- en zorgaanbod”. 

Missie en visie PlatOO

                                 ‘kwaliteitsonderwijs voor alle kinderen, zo thuisnabij mogelijk’

Alle kinderen voelen zich met de noodzakelijke (extra) ondersteuning deel van de schoolgemeenschap; zij durven zich kwetsbaar op te stellen vanuit een positief zelfbeeld en hebben zicht op eigen kwaliteiten. Iedereen voelt zich welkom. Alle kinderen komen tot maximale ontplooiing; brede ontwikkeling van kinderen staat centraal. Alle PlatOO-scholen hebben hun onderwijs optimaal ingericht om aan de ontwikkelbehoefte van alle kinderen tegemoet te komen; niet omdat het moet, maar omdat het er toe doet. 

De basisondersteuning

We brengen voor alle leerlingen de onderwijsbehoeften in kaart, deze staan genoteerd in ons registratiesysteem Esis. In dit systeem brengen we ook de dynamiek van de groep in kaart. Dit doen we zodat we zowel op de individuele onderwijsbehoeften als behoeften van de groep in kunnen spelen en ons aanbod kunnen aanpassen aan de 'zone van naaste ontwikkeling'. 

Elke zes weken is er een groepsbespreking waaraan de leerkrachten uit het onderwijsteam, de intern begeleider en mogelijk ook andere (interne) specialisten deelnemen. Tijdens deze groepsbesprekingen wordt elke groep besproken aan de hand van de cyclus van 'Continu Verbeteren in het onderwijs'. Deze cyclus behandeld de volgende zaken voor een groep: groepsmissie- groepsafspraken- groepsdoelen- databord- leerlingportfolio- ouder/kindgesprekken - groepsgesprekken. We signaleren stagnaties of juist versnellingen in ontwikkeling vroeg, dat is een talent van het team van OBS Het Klokhuis. Datgene wat we signaleren bespreken we altijd met ouders, en samen met hen bekijken we welke vervolgstappen wenselijk zijn. 

Er zijn leerlingen die specifieke ondersteuning nodig hebben, deze ondersteuning kunnen we plaatsen in de piramide met 5 zorgniveaus. Zorgniveaus 1 en 2 bestaan uit een handelingsreportoire waar (een gedeelte van) de hele groep baat bij heeft. Wanneer we ons handelingsreportoire opschalen naar zorgniveaus 3 en 4 dan gaat het om meer individuele aanpassingen, waar de intern begeleider en ouders structureel betrokken zijn. Wanneer dit tot onvoldoende ontwikkeling leidt, dan zoeken we (samen met ouders) binnen zorgniveau 5 een andere passende plek voor een kind. 

De intern begeleider organiseert een aantal keer per jaar een Zorg Advies Team- overleg, samen met het centrum Jeugd en Gezin. Tijdens dit overleg worden er casussen van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, besproken. Ouders worden altijd betrokken in dit overleg. 

Een aantal voorbeelden van ondersteuningsbehoefte die we goed kunnen voorzien binnen onze school: 

 • Hoogbegaafde kinderen en kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong krijgen in de eigen klas aanpassing in instructie, verwerking en passende verrijkingstaken. Daarnaast nemen een aantal kinderen deel aan de PlatOO-plusklas.
 • Kinderen met leeruitdagingen, krijgen aanpassingen in de klas (instructie, verwerking, compenseren en eventueel een eigen leerlijn), waarbij de ambulante leerkrachten kunnen ondersteunen.
 • We hanteren een protocol Dyslexie en volgen een stroomschema 'technisch lezen' om leesproblemen zoveel mogelijk te voorkomen, waar nodig zo vroeg mogelijk te signaleren en de juiste begeleiding te bieden. 
 • Speciaal hiervoor opgeleide leerkrachten geven Rots en Water trainingen, om de communicatie- en sociale vaardigheden en het welzijn bij de betreffende kinderen te vergroten.
 • We werken samen met verschillende specialisten (logopedist, centrum Jeugd en Gezin, ergotherapeut, Davis Counselor etc.) waar de vraag er is. We leren graag van de expertise van anderen en bekijken samen met ouders, kind en specialist hoe we de ontwikkeling van het kind zo goed mogelijk kunnen bevorderen. 

Bovenschoolse voorzieningen

De Excellentiebrigade

Stichting PlatOO streeft naar een positieve en open cultuur rondom (hoog)begaafdheid. Sinds 2009 is ervoor gekozen om onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen te integreren binnen de reguliere basisschool. De scholen van PlatOO werken met een uniek leerarrangement dat wordt gedragen door specialisten en een gestructureerd aanbod realiseert voor (hoog)begaafde leerlingen. Met dit arrangement slagen alle scholen erin om cognitief begaafde leerlingen op (en deels vanuit) de eigen school voldoende uitdaging te bieden. Het arrangement voorziet in verdieping, verbreding en uitbreiding. Experts op het gebied van hoogbegaafdheid werken samen in de Excellentiebrigade en het LeerNetWerk.

Met het onderwijs in de PlatOOklas streven we de volgende doelen na:

- contact met gelijkgestemden

- leren leren

- executieve functies

- specifieke leerstrategieën; leren plannen en organiseren

- projectmatig werken

- huiswerk

- leren leven 

- psycho educatie

- werken aan persoonlijke leerdoelen om de eigenaarschap van leerlingen te stimuleren.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In de onderbouw werken we aan de totale ontwikkeling van een kind door middel van ontdekken, ervaren, de werkelijkheid naar binnen halen, de zone van de naaste ontwikkeling, dicht bij de belevingswereld van de kinderen blijven. We bieden kinderen (letterlijk en figuurlijk) de ruimte om zichzelf te zijn, als persoon en in hun ontwikkeling en sluiten daar met ons aanbod en leeromgeving op aan. We creëren een leeromgeving waar kinderen mogen ontdekken en onderzoeken met werkelijke materialen. We hebben oog voor de talenten van kinderen en de leerkrachten bieden mogelijkheden om deze in te zetten en te ontwikkelen. We geloven in samen vieren, samen zijn, en uiten dat in toneel, dans, kunst en cultuur. Expressieve vakken zijn voor ons van groot belang.

Terug naar boven