OBS Het Klokhuis

Wijnkelderweg 3 A 5741 ND Beek en Donk

 • Schoolfoto van OBS Het Klokhuis
 • Schoolfoto van OBS Het Klokhuis
 • Schoolfoto van OBS Het Klokhuis
 • Schoolfoto van OBS Het Klokhuis
 • Schoolfoto van OBS Het Klokhuis

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Vanaf schooljaar 2016- 2017 nemen wij de IEP- eindtoets af. We hebben voor deze eindtoets gekozen omdat deze het best past bij onze visie op onderwijs. We zijn tevreden over deze toets, vanwege de duur en vraagstelling hiervan. IEP ‘belooft’ ontspanning en motivatie bij de leerlingen vanwege de heldere vraagstelling, leuke teksten en mooie en frisse opmaak. Dit herkennen wij bij onze kinderen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We houden de ontwikkeling van de kinderen goed bij, dit doen we zodat we ons onderwijs steeds kunnen afstemmen op datgene wat de kinderen op dat moment nodig hebben. We monitoren de ontwikkeling op verschillende manieren, namelijk: 

- observaties van kinderen tijdens instructie, verwerking en samenwerking

- leergesprekken met kinderen

- verwerking van de leerstof

- methodegebonden toetsen

- Leerlingvolgsysteem toetsen van Cito

Observaties de verwerking van de leerstof geven ons dagelijks informatie over de ontwikkeling van kinderen, deze informatie gebruiken we bij het voorbereiden van de lessen van de volgende dag en tot leergesprekken. Deze leergesprekken kunnen zowel individueel, in een groepje of klassikaal zijn. Tijdens deze leergesprekken worden leerdoelen besproken en bespreken we met kinderen hoe we ervoor kunnen zorgen dat deze leerdoelen bereikt worden. Ook bespreken we hoe we zichtbaar kunnen maken hoe we staan ten opzichte van het behalen van deze leerdoelen. Klassikaal gebruiken we hiervoor databorden, op deze databorden staan klassikale doelen en houden we bij hoe de klas als geheel (zonder individuele scores) vooruit gaat. Individueel wordt dit zichtbaar gemaakt in MijnRapportfolio. Dat geldt zowel voor klassikale doelen als voor individuele doelen. De individuele leerdoelen worden ook besproken tijdens de ouder- kind-gesprekken. 

De methodegebonden toetsen gebruiken we aan het einde van elk blok binnen de vakken spelling, rekenen, grammatica, studievaardigheden en begrijpend lezen. Met deze toetsen wordt bekeken of de leerlingen de lesstof die ze net hebben geleerd voldoende beheersen. De resultaten van deze toetsen geven aanleiding tot nieuwe leergesprekken en tot remediëring of verdieping.

Twee keer per jaar nemen we toetsen van het leerlingvolgsysteem van Cito af. In de Cito-toetsen komen opgaven voor die makkelijker of moeilijker zijn dan de lesstof. Bij de Cito-toetsen wordt de uitslag vergeleken met die van alle kinderen in Nederland uit hetzelfde leerjaar. De resultaten van deze toetsen worden gebruikt om het onderwijs in de klas voor een langere periode bij te sturen. Voor sommige kinderen betekent het dat ze meer verdieping nodig hebben, voor andere kinderen betekent dat ze herhaling of meer oefentijd nodig hebben en er zijn kinderen voor wie het aanbod van de methode perfect past. De leerkrachten bespreken de resultaten van de Cito- toetsen met het gehele onderwijsteam zodat ze van elkaar kunnen leren en samen het aanbod in de klassen verder vorm kunnen geven. 

Zowel de resultaten van de methodegebonden toetsen als de Cito- toetsen zijn per kind terug te vinden in MijnRapportfolio. 

Als school hanteren we een cyclus van groepsbesprekingen met het onderwijsteam en de intern begeleider, tijdens deze groepsbesprekingen worden alle resultaten en observaties geanalyseerd en worden acties uitgezet om de ontwikkeling van de leerlingen verder te bevorderen. 

Het jaarplan

We analyseren de Cito- resultaten ook op schoolniveau om te bepalen we of we onze (school-)doelen hebben behaald. We vergelijken onszelf daarin met scholen met een vergelijkbare leerlingpopulatie. De afgelopen jaren hebben we gezien dat spelling, begrijpend lezen en rekenen vakken zijn waar we als school 'hoog' in scoren. In die vakgebieden lijken we de goede dingen te doen, waardoor kinderen veel leren. Op het gebied van technisch lezen, vinden we dat we in de middenbouw te veel kinderen hebben die te laat op het gewenste niveau komen. Daarom hebben we de aanpak hiervan opgenomen in ons jaarplan. Vanaf schooljaar 2021- 2022 starten we schoolbreed met de methodiek van LIST- lezen, waarbij de focus ligt op betrokkenheid en leesmotivatie. We willen dat alle leerlingen op onze school lezers die lezen om te leren en die lezen voor hun plezier, worden. Alle teamleden worden opgeleid om dit goed te kunnen begeleiden.

Een ander onderwerp in ons jaarplan is de implementatie van 'MijnRapportfolio'. MijnRapportfolio is een digitaal rapport en porfolio waarin we de brede ontwikkeling van de kinderen in kaart (willen) brengen. We zijn hiermee gestart in schooljaar 2020-2021 en gaan dit komend schooljaar verder doorontwikkelen. 

In schooljaar 2020- 2021 zijn we ook gestart met de begeleiding van leerlingen wat betreft de executieve functies. Dit vinden we van belang omdat executieve functies ervoor zorgen dat je informatie kunt verwerken, je goed met anderen kunt omgaan en je hersenen goed kunnen samenwerken. Hele belangrijke vaardigheden om tot leren en leven te komen. 

Alle leerkrachten en leerlingen vanaf de middenbouw (her-)kennen de executieve functies. In schooljaar 2021-2022 zal de begeleiding voor de ontwikkeling van de executieve functies vanaf groep 1 structureel in ons onderwijs verwerkt worden. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het laatste bezoek van de inspectie was 24 januari 2011. 

De inspectie beoordeelde 7 indicatoren als goed:

 • De school heeft een veiligheidsbeleid gericht op het voorkomen van incidenten in en om de school.
 • De leraren geven duidelijke uitleg van de leerstof
 • De leraren realiseren een taakgerichte werksfeer
 • De school gebruikt een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen
 • De school evalueert jaarlijks de resultaten van de leerlingen
 • De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten
 • De school verantwoordt zich aan belanghebbenden over de gerealiseerde onderwijskwaliteit.

Op de overige indicatoren scoorde de school een voldoende, met uitzondering van de indicator: 'De leraren volgen en analyseren systematisch de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen', wat op dat moment onvoldoende was. Het team heeft dit verbeterpunt direct opgepakt en heeft hierover vaste afspraken gemaakt.

Terug naar boven