OBS Het Klokhuis

Wijnkelderweg 3 A 5741 ND Beek en Donk

  • Schoolfoto van OBS Het Klokhuis
  • Schoolfoto van OBS Het Klokhuis
  • Schoolfoto van OBS Het Klokhuis
  • Schoolfoto van OBS Het Klokhuis
  • Schoolfoto van OBS Het Klokhuis

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij OBS Het Klokhuis.

OBS Het Klokhuis een school met PIT! Passie in prestatie - Ik samen met de ander - Totale ontwikkeling

Door het geven van goed onderwijs in een veilige omgeving en oog te hebben voor de talenten van ieder kind, leggen wij de basis om een gelukkig mens te worden.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in een heleboel cijfers, feiten en aanvullende informatie over onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over OBS Het Klokhuis.

Natuurlijk bent u altijd welkom om de school in bedrijf te zien en een gesprek te hebben met de directeur Iris Schellekens. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Zelfbewust
  • Creativiteit
  • Verbinding
  • Autonomie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Kennis maken met de school 

Rondleiding en oriënterend gesprek 

Wij vinden het belangrijk dat ouders/verzorgers zich kunnen oriënteren op wat wij te bieden hebben. Naast de informatie die u vindt op onze website en onze schoolgids willen wij u ondersteunen in uw oriëntatie op een passende school voor uw kind. Hebt u belangstelling voor onze school, dan maken we graag een afspraak met u voor een rondleiding en oriënterend gesprek. Tijdens dat gesprek vertellen we van alles over de school: hoe er wordt gewerkt en vanuit welke visie; op welke manier de ondersteuning is georganiseerd; hoe een schooldag eruitziet. Alle vragen over het onderwijs worden beantwoord en natuurlijk mag u een kijkje nemen in de groepen. Na dit gesprek hebt u een beeld van wie we zijn en waar we voor staan. 

Hebt u belangstelling voor onze school? Neem dan contact op met Iris Schellekens (directeur) om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek. Dit kan telefonisch (0492- 465527) of per mail (info@obshetklokhuis.nl).  

Extra ondersteuning

Indien uw kind behoefte heeft aan extra ondersteuning is het fijn om na het oriënterend gesprek een vervolggesprek te plannen. In dit gesprek kunt u meer specifieke vragen stellen over de ondersteuningsstructuur van de school en welke ondersteuning de school kan bieden. Wij kunnen dan ons al een beeld vormen van uw kind en ingaan op specifieke ondersteuningsvragen van uw kind. Op basis van deze informatie kunt u bepalen of hetgeen wij kunnen bieden past bij uw kind. 

Schriftelijk aanmelden

Past onze school bij uw kind, dan kunt u uw kind schriftelijk aanmelden vanaf de leeftijd van 3 jaar. Wilt u uw kind al eerder aanmelden, dan kunt u uw kind alvast voorlopig aanmelden. Vanaf 3-jarige leeftijd moet deze aanmelding dan bevestigd worden. U ontvangt u hierover bericht van de school.  U kunt het aanmeldformulier na het kennismakingsgesprek opvragen bij de directeur, persoonlijk of per mail.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
230
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Schorsen en verwijdering

Er kan zich een situatie voordoen, waarin de school genoodzaakt is een kind te schorsen of verwijderen van de school. In dat geval volgen we het beleid van PlatOO.

Schorsing

Een schorsing kan voor één of enkele dagen en dient schriftelijk bekend gemaakt te worden aan de ouders. In deze bekendmaking neemt de directeur de redenen op, die geleid hebben tot het besluit tot schorsing. Voordat tot schorsing wordt overgegaan moet het bevoegd gezag, de inspectie van het onderwijs en de leerplichtambtenaar van de gemeente op de hoogte worden gebracht.In de periode van schorsing voert de school gesprekken met de ouders om deze zeer ernstige waarschuwing te onderstrepen en om afspraken te maken over het vervolgtraject, welke wordt vastgelegd in het leerlingendossier.

Verwijdering

Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen gaat een bevoegd gezag over tot verwijderen van een leerling. Ingeval van verwijdering neemt het bevoegd gezag een beslissing op basis van een afweging tussen het belang van de betreffende leerling en het belang van de school. Het volledige beleid van PlatOO is op te vragen bij de directeur van de school.

Terug naar boven