CBS De Vrijenburg

Vrijenburglaan 61 2994 CD Barendrecht

 • Onze leerlingen van groep 1/2 gaan op bezoek bij een supermarkt om te leren wegen en afrekenen.
 • Uitvoering van het kerstverhaal. Alle groepen beelden een deel van het verhaal uit.
 • Sinterklaas heeft ieder jaar op 5 december tijd om bij ons op school langs te komen!
 • De leerkrachten van onze school doen ieder jaar mee met de vossenjacht tijdens het kamp van groep 8.
 • Schoolfoto van CBS De Vrijenburg

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Na herberekening is de gecorrigeerde CITO - score 535,3.

Deze herberekening is gebaseerd op de volgende feiten:

 • leerlingen die korter dan 2 jaar onze school bezoeken hoeven niet meegerekend te worden.
 • leerlingen die een andere test hebben gedaan zijn herberekend in de CITO - score.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In januari en juni nemen we de methode onafhankelijke toetsen af van Cito. Naast toetsen die bij het lesmateriaal horen (methode afhankelijke toetsen), bestaan er verplichte algemene toetsen. Hiermee vergelijken scholen de prestaties van hun leerlingen met leerlingen uit de rest van Nederland.

De resultaten zeggen iets over:

 • de vorderingen van de leerlingen
 • de kwaliteit van onderwijs van de school. 

Sinds het schooljaar 2014-2015 zijn wij als school verplicht om met een leerlingvolgsysteem (LVS) te werken. Wij werken met ParnasSys. In ParnasSys houden wij de vorderingen en resultaten van de leerlingen bij. Het gaat hierbij om de resultaten van de individuele leerling, maar ook om die van de groep en de school. Dit gebeurt in elk geval voor Nederlandse taal en rekenen/wiskunde.

In groep 1/2 observeren wij de leerlingen vooral. Deze observaties registreren wij in een observatiesysteem van KIJK! KIJK! is een observatiesysteem waarmee we:

 • de ontwikkeling van kinderen van 0 t/m 6 jaar in kaart brengen;
 • een daarop afgestemd aanbod ontwerpen;
 • monitoren wat het effect daarvan is op de ontwikkeling van de kinderen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De afgelopen jaren zien we een stijgende lijn in de schooladviezen richting HAVO/ VWO.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

 • ieder kind is uniek;
 • onze kinderen leren van en met elkaar;
 • onze kinderen zijn verantwoordelijk voor en betrokken bij hun eigen leerproces;
 • onze kinderen ontwikkelen zich in een doorgaande lijn;
 • onze kinderen leren dat fouten maken leerzaam is.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Ieder kind is uniek
 • Betrokken, gezien en gehoord
 • Autonoom en zelfredzaam

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie concludeert dat er geen tekortkomingen zijn in de naleving van de wettelijke voorschriften die zijn gecontroleerd.

Er is na 2013 geen reden geweest om een onderzoek te doen.

Daarnaast wordt er jaarlijks een risicoanalyse gehouden middels een gesprek met de directeur personeelszaken en onderwijs, en door het beoordelen van de Tussen - en Eindopbrengsten en de jaarlijkse documenten


Terug naar boven