CBS De Vrijenburg

Vrijenburglaan 61 2994 CD Barendrecht

 • Onze leerlingen van groep 1/2 gaan op bezoek bij een supermarkt om te leren wegen en afrekenen.
 • Uitvoering van het kerstverhaal. Alle groepen beelden een deel van het verhaal uit.
 • Sinterklaas heeft ieder jaar op 5 december tijd om bij ons op school langs te komen!
 • De leerkrachten van onze school doen ieder jaar mee met de vossenjacht tijdens het kamp van groep 8.
 • Schoolfoto van CBS De Vrijenburg

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Onze school heeft 5 leraarondersteuners in dienst die kunnen vervangen bij ziekte/verlof. Dit betekent dat er altijd een bekend gezicht voor de klas staat. De leraarondersteuners kennen onze leerlingen, de methodes en de organisatie van de school.

Wanneer er geen ziekte/vervanging nodig is, begeleiden de leraarondersteuners de leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Daarnaast ondersteunen ze de leerkrachten in de groep.


Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het team van CBS De Vrijenburg is enthousiast en doortastend. Het team is zeer deskundig, de kwaliteit van ons onderwijs is goed. Er is een goede balans tussen jonge, startende collega's en ervaren, deskundige collega's. Er heerst een sfeer van openheid waarbij we als doel hebben elke dag een beetje beter te worden. Het leren van en met elkaar staat centraal. 

Binnen ons team hebben wij experts op verschillende vakgebieden. Op deze manier hebben wij alle kennis in huis om goed onderwijs te geven. 

In de onderbouw werken we met heterogene groepen. De leerlingen starten in groep 1/2 en blijven in dezelfde groep totdat ze naar groep 3 gaan. Vanaf groep 3 werken we met homogene groepen. Van alle groepen hebben wij er twee. De leerkrachten van dezelfde groep werken intensief samen en bereiden de lessen samen voor. 

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de onderbouw werken we naar aanleiding van thema’s. De leerkracht creëert een uitdagende omgeving, die de leerlingen stimuleert om spelenderwijs te onderzoeken en te leren. Per thema worden verschillende ontwikkelingsgebieden aangeboden en er wordt veel aandacht besteed aan voorbereidende taal- reken- en schrijfactiviteiten. Deze activiteiten worden vaak verwerkt in spelactiviteiten.

Iedere dag start in de kring, waarna de kinderen een werkles krijgen over het thema. Vervolgens mogen ze in de hoeken spelen. Tevens wordt er dagelijks 2 keer buiten gespeeld.

We leren de kleuters al vroeg om te gaan met uitgestelde aandacht, hetgeen de zelfstandigheid vergroot. Zo leren ze zelf problemen op te lossen, coöperatief samen te werken en verantwoording te nemen voor hun eigen leren.   

De ontwikkeling van onze leerlingen wordt in kaart gebracht met KIJK! Dit is een observatiesysteem voor kleuters, waarbij te zien is of de ontwikkeling van uw kind leeftijdsadequaat is. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Binnen ons onderwijs is het belangrijk dat de leerlingen zich “breed ontwikkelen”. Dat wil zeggen dat de leerlingen niet alleen kennis ontwikkelen, maar ook vaardigheden. 

Onder ‘kennis’ verstaan we: 

 • rekenen 
 • taal 
 • begrijpend lezen 
 • technisch lezen 
 • wereldoriëntatie

Onder ‘vaardigheden’ verstaan we: 

 • kritisch denken 
 • creatief denken 
 • samenwerken 
 • communiceren 
 • sociale en culturele vaardigheden 
 • creatief denken 
 • probleem oplossend denken 
 • media wijsheid 
 • informatie vaardigheden 

De leerlingen hebben dus kennis en vaardigheden nodig om nu en later goed te kunnen functioneren in de maatschappij. Om deze reden proberen wij deze zaken steeds samen te brengen. Kinderen willen graag leren. Een kind kan optimaal leren wanneer er samenhang is. Leren is vooral kennisoverdracht. Wanneer ze de kennis goed beheersen, zijn ze gemotiveerd en kunnen ze deze kennis toepassen in vaardigheden. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze school is aangesloten bij het samenwerkingsverband RiBA.

Kinderen groeien op met vallen en opstaan, ook onder schooltijd. Met de hulp van ouders en leerkrachten zullen de meeste kinderen de basisschool goed doorlopen en een leuke en leerzame schooltijd meemaken. Ieder kind is echter anders en heeft andere kwaliteiten en mogelijkheden. Daardoor hebben sommige kinderen extra aandacht nodig op de basisschool. Meer individuele begeleiding of een speciale voorziening kan dan uitkomst bieden.

Het ‘Samenwerkingsverband Passend Onderwijs RiBA’ kan deze behoefte aan extra ondersteuning samen met de basisschool oppakken. Zo kunnen er extra middelen ter beschikking worden gesteld en deskundigen worden ingeschakeld.

RiBA werkt onder meer met kinderpsychologen en gespecialiseerde leerkrachten die we ambulant ondersteuners noemen. Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs RiBA biedt deze ondersteuning aan in Ridderkerk, Barendrecht en Albrandswaard.

Als u wilt onderzoeken of het samenwerkingsverband ook ondersteuning kan bieden aan uw kind, dan kunt u hierover meer informatie vinden op  http://swv-riba.nl/ of lees de folder van het samenwerkingsverband (http://swv-riba.nl/meer-weten/folder-voor-ouders/) .

Mocht u van mening zijn dat het samenwerkingsverband kan helpen, neem dan contact op hierover met de leerkracht van uw kind.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We vinden dat we als school al best veel kunnen. Toch willen we ons blijvend ontwikkelen. De komende vier jaar zouden we als team deskundiger willen worden in het begeleiden van leerlingen met :

 • een ernstige hechtingsstoornis
 • een ernstig sociaal emotionele problematiek
 • een ernstige vorm van ASS
 • ODD
 • ernstige casuïstiek betreffende de thuissituatie

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij werken nauw samen met peuterspeelzaal en kinderdagverblijf Kibeo Hertenburg.

Zowel op de peuterspeelzaal als het kinderdagverblijf worden de kinderen in hun ontwikkeling gevolgd middels het observatiesysteem KIJK!

Wij werken met ditzelfde observatiesysteem.

Dit houdt in dat, voordat de peuter geplaatst wordt, er gesprekken tussen pedagogisch medewerker peuterspeelzaal/ kinderdagverblijf en intern begeleider van onze school plaatsvinden en de kijklijnen besproken worden. Hier geeft u, als ouder, toestemming voor.

Tijdens dit gesprek wordt de ontwikkeling van de peuter besproken en wordt aangegeven hoe wij het kind verder in zijn/haar ontwikkeling kunnen begeleiden.

Om tegemoet te komen aan de wettelijke eis van een doorgaande lijn van 0 - 4 jaar zijn wij met gemeente en ketenpartners bezig om een VVE beleid op te stellen.

Terug naar boven