CBS De Vrijenburg

Vrijenburglaan 61 2994 CD Barendrecht

 • Onze leerlingen van groep 1/2 gaan op bezoek bij een supermarkt om te leren wegen en afrekenen.
 • Uitvoering van het kerstverhaal. Alle groepen beelden een deel van het verhaal uit.
 • Sinterklaas heeft ieder jaar op 5 december tijd om bij ons op school langs te komen!
 • Tijdens het kamp van groep 8 verkleedt een groot deel van ons team zich tot vos.....

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op deze site!

Deze site is bedoeld voor ouders om vooral praktische informatie te vinden over onze school. Denk hierbij aan ons onderwijs, de schooltijden of onze leerresultaten.

Wilt u meer informatie? Wees vrij om contact met ons op te nemen voor een afspraak; wij informeren u graag persoonlijk. 

Hartelijke groet,

Lisette Kummu-Bax

Directeur CBS De Vrijenburg

Stichting PCPO Barendrecht en Ridderkerk

Het bestuur Stichting PCPO Barendrecht en Ridderkerk vormt het bevoegd gezag van 11 basisscholen met 14 locaties in de gemeenten Barendrecht en Ridderkerk. Circa 450 personeelsleden werken samen aan de ontwikkeling van ruim 4200 kinderen.  

De directeur-bestuurder is het bevoegd gezag (stuurt aan en stelt vast) en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht (keurt goed en houdt toezicht). De directeur-bestuurder zet het strategisch beleid voor de stichting uit en zorgt voor impulsen en beleidsontwikkelingen voor het onderwijs op de scholen. Daarbij wordt de directeur-bestuurder ondersteund door de drie stafhoofden Personeel & Organisatie, Onderwijs & Kwaliteit en Bedrijfsvoering en de schooldirecteuren. In een managementstatuut is weergegeven welke en hoe de bestuurlijke taken en bevoegdheden aan stafmedewerkers en schooldirecteuren zijn gemandateerd. 

De directeur-bestuurder is:

 • Mw. ir. J.M.F. (Yolande) de Beer. 

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

 • Vacature - voorzitter
 • Dhr. G. (Geert-bram) Steijn   - Lid
 • Dhr. H.J. (Harm-Jan) Bakker RA -Lid
 • Dhr. bc. H.L.L. (Henk) Robbe - lid
 • Dhr. J.L.W. (Hans) van der Vaart MSc - lid 
 • Mw. drs. M.L. (Marleen) Brummelink - lid

Bestuurskantoor 

 • Adres : Achterom 70   2991 CV  Barendrecht  
 • Postbus 217   2990 AE  Barendrecht
 • Telefoon : 0180 620533
 • Website : www.pcpobr.nl
 • e-mail: : info@pcpobr.nl

Onderwijsinspectie

De Onderwijsinspectie beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs op scholen en andere onderwijsinstellingen. De inspectie bekijkt of scholen en opleidingen voldoen aan de wetten en regelgeving en of ze hun financiën op orde hebben.

Inspectie van het Onderwijs 

 • St.-Jacobsstraat 200 
 • 3511 BT Utrecht 
 • Tel. 1400 (Informatie Rijksoverheid)

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Open christelijke identiteit
 • Uitdagende leeromgeving
 • Leren, groeien, stralen
 • Ouderbetrokkenheid
 • Leerkracht staat centraal

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op dit moment hebben wij 16 groepen.

Ons groepsgemiddelde is ongeveer 23 leerlingen. 


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
364
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven