Openbare Basisschool De Driehoek

Kouwenhoven-akker 14 2994 AS Barendrecht

 • rekensommetjes
 • maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en . . . .
 • lekker naar buiten
 • school is de weg naar . . . !
 • over de wereld valt heel veel te leren

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het venster van basisschool De Driehoek, DÉ basisschool van Barendrecht. Wij zijn trots op onze school en combineren het ‘beste’ van methode-onderwijs met de nieuwste inzichten. Onderling respect staat hierbij centraal. De Driehoek is een gezellige en veilige school in de wijk Carnisselande (Barendrecht).

Het overkoepelende bestuur heet OZHW voor PO & VO, een bestuur met 24 scholen voor zowel primair als voortgezet onderwijs.

De Driehoek staat voor kwaliteit en controleert die. U bent van harte welkom op deze KiVa-school om een kijkje te komen nemen. KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten. KiVa zet in op positieve groepsvorming! "Samen maken we er een fijne school van!"  

openbare basisschool De Driehoek - Barendrecht

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Samen
 • Groei
 • Wereldburgers
 • Kindcentrum
 • KiVa

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Driehoek staat in de wijk Carnisselande. Het leerlingenaantal op De Driehoek heeft een licht stijgende trend. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
276
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Sociale veiligheid op school

Iedereen is gebaat bij een sociaal veilige omgeving. Dit is een taak van de hele maatschappij. Een leerling moet erop kunnen vertrouwen dat de school zich inspant om hem/haar een zorgeloze schooltijd te laten hebben en zich op school veilig voelt. Datzelfde geldt voor medewerkers. Sociale veiligheid draait om het beschermd zijn of het zich beschermd voelen tegen bedreigingen die veroorzaakt worden door het gedrag van mensen in en om de school. Een belangrijke stap om het sociale klimaat te verbeteren is om zicht te krijgen op de veiligheidsbeleving en de beleving van het schoolklimaat door leerlingen, leraren, ouders, schoolondersteuners en schoolleiding. Als de school weet wat er speelt worden knelpunten gesignaleerd en kan het beleid daarop worden aangepast. Daarbij gaat het om antwoorden op vragen als: Hoe veilig is deze school in de beleving van leerlingen, medewerkers, schoolleiding en ouders van leerlingen? Welke plekken binnen en rondom de school voelen voor leerlingen veilig en welke niet? Hebben ze weleens geweld ervaren? Worden ze gepest – op het schoolplein, in de klas, of via internet? Of pesten ze zelf? Weten leerlingen en ouders bij wie ze terecht kunnen als er iets vervelends gebeurt? De overheid pleit voor een veilige leer- en werkomgeving. Scholen zijn verplicht zorg te dragen voor de sociale veiligheid op school door middel van een veiligheidsplan. Hieruit is het Beleid Sociale Veiligheid voor OZHW ontstaan dat geldt voor alle betrokkenen op een school: leerlingen, ouders en medewerkers van OZHW. Dit beleidsplan staat op onze website op Scholen op de kaart obs De Driehoek.

Meldcode huishoudelijk geweld en kindermishandeling

De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verplicht beroepskrachten, dus ook onderwijsmedewerkers, om een stappenplan te gebruiken als ze het vermoeden hebben van kindermishandeling (waaronder ook ernstige verwaarlozing valt) en/of huiselijk geweld. Doel is om passende hulp te bieden aan leerlingen die te maken hebben met een vorm van geweld of mishandeling in de thuissituatie, zodat er een einde komt aan de bedreigende situatie. Elke medewerker van onze school moet zich aan de meldcode houden. De Intern Begeleider/Zorgcoördinator voert (in samenwerking met de leraar of medewerker) de stappen uit. Voor meer informatie kunt u bij hen terecht. De meldcode is als bijlage van het Sociaal veiligheidsplan gepubliceerd op onze website op Scholen op de kaart obs De Driehoek.

Terug naar boven