Openbare Basisschool De Driehoek

Kouwenhoven-akker 14 2994 AS Barendrecht

  • rekensommetjes
  • maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en  . . . .
  • lekker naar buiten
  • school is de weg naar . . . !
  • over de wereld valt heel veel te leren

Het team

Toelichting van de school

De Driehoek heeft een fijn schoolteam dat met veel enthousiasme het onderwijs verzorgt. Naar verhouding werken er op De Driehoek veel leerkrachten die fulltime voor de klas staan. Dit betekent, dat de meeste kinderen één vaste leerkracht hebben.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

We streven ernaar om de vervanging van een leerkracht bij ziekte of verlof zo goed mogelijk te regelen. We hanteren hierin een vaste volgorde:

1 - intern wordt naar een oplossing gezocht - we kijken of er een leerkracht van school beschikbaar is, bijvoorbeeld de duo-collega

2 - extern - we kijken of er invallers beschikbaar zijn in onze vervangingspool van stichting OZHW

3 - bij het ontbreken van invalkrachten worden de kinderen in kleine groepjes over de andere groepen verdeeld

4 - in het geval dat er meerdere leerkrachten verlof hebben of ziek zijn, gaat er 1 groep naar huis, dit proberen we tot een minimum te beperken

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Afhankelijk van de onderwijsbehoeften van de kinderen en hun ontwikkelingsniveau bepaalt de leerkracht welke ontwikkelingsgebieden meer of minder aandacht behoeven. Tijdens kringactiviteiten en werklessen wordt er uitgebreid aandacht besteed aan deze verschillende ontwikkelingsgebieden, hierbij is het uitgangspunt spelend leren. De kleutergroepen werken met de leerlijnen uit ons leerlingvolgsysteem Parnassys.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De invulling van de onderwijstijd kan per groep verschillen. Dit is afhankelijk van het groepsniveau op de verschillende vakgebieden. Naar aanleiding van de analyse van de toets resultaten bepaalt de leerkracht of er meer of minder onderwijstijd voor een bepaald vakgebied ingeroosterd moet worden. Bovenstaand overzicht is de basis, per groep kunnen er dus verschillen ontstaan. Onder wereldoriëntatie verstaan we aardrijkskunde, geschiedenis en natuur, hierin zijn de lessen burgerschapsvorming en techniek verweven.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Driehoek heeft een gedragsspecialist en een leesspecialist. In de komende jaren wordt een hoogbegaafdheidspecialist en een rekencoördinator opgeleid. Als de school zelf de problemen niet kan oplossen, kan altijd teruggevallen worden op de expertise van ons samenwerkingsverband RIBA.

De Driehoek heeft zich de laatste 4 jaar gericht op de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen en met name op de omgang met elkaar. Hier blijven wij structureel aandacht aan geven. 

Samen met de andere openbare scholen in Barendrecht is de mogelijkheid gecreëerd meer- en hoogbegaafde kinderen één dag in de week apart op te vangen. Dit gebeurt in het gebouw van De Draaimolen onder de naam Erasmusklas.

Leraren zijn opgeleid om verschillende vormen van ondersteuning in de groep te kunnen bieden. Daardoor krijgen kinderen zoveel mogelijk ondersteuning in hun eigen groep i.p.v. buiten de groep. Er zijn meerdere onderwijsassistenten aanwezig op de Driehoek. Zij begeleiden kinderen met een maatwerkarrangement en daar waar nodig. Zij worden door de intern begeleider aangestuurd.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In de komende jaren gaan wij een taal- en rekenspecialist opleiden. Op korte termijn zal er een cursus TOS plaatsvinden. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Voorschoolse educatie wordt aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. 

De Driehoek werkt nauw samen met Stichting Kibeo. Kibeo zit met de peuterspeelgroep en de voor- en naschoolse opvang bij ons in de school. Vanaf maart 2017 vormen wij Kindcentrum NOVA. Binnen ons gebouw biedt Kibeo volledige kinderdagopvang voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. De leidsters van de peuterspeelgroep werken samen met de leidsters van de onderbouw op De Driehoek.

Hiernaast bieden we 1 dagdeel per week een voorziening aan voor peuters die 3 jaar en 6 maanden zijn en ingeschreven staan op De Driehoek en gebruik maken van een kinderopvang. Zij zitten in de Victor de Verkenner peutergroep. Deze kinderen 'verkennen' de school onder begeleiding van een pedagogisch medewerker van Kibeo en een vaste vrijwilliger vanuit de school. De kinderen maken spelenderwijs kennis met de leerkrachten, de kinderen, het gebouw en de afspraken in de school. Zij gaan onder begeleiding van hun leidsters bijvoorbeeld tijdens een werkles of kringactiviteit op bezoek in de kleuterklas. Op deze manier raken de peuters al vertrouwd met de school. De overgang van de peuterspeelgroep naar de kleutergroep verloopt door deze werkwijze op een natuurlijke manier.

Er is een wachtlijst voor de Verkennersgroep, er kunnen maximaal 16 kinderen tegelijk geplaatst worden.


Terug naar boven