Openbare Basisschool De Driehoek

Kouwenhoven-akker 14 2994 AS Barendrecht

  • rekensommetjes
  • maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en  . . . .
  • lekker naar buiten
  • school is de weg naar . . . !
  • over de wereld valt heel veel te leren

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In het schooljaar 2020-2021 hebben 32 leerlingen de route 8 eindtoets gedaan. Er was geen sprake van ontheffing of uitsluiting. De gemiddelde score van de route 8 toets was 199,5. 

In het schooljaar 2019-2020 is er geen eindtoets afgenomen vanwege het Coronavirus.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten worden in de groepen 3 t/m 8 gemeten door middel van CITO-toetsen. Twee keer per jaar wordt er getoetst op het gebied van rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen, spelling en woordenschat. 

Deze toetsen worden geanalyseerd door de leerkracht en besproken met de intern begeleider in de groepsbespreking. Aan de hand van die bespreking wordt er een nieuw groepsplan opgesteld, waarin aangegeven wordt wie welke begeleiding nodig heeft. 

Met het team kijken wij ook naar de resultaten schoolbreed en bespreken wij de eventuele keuzes die we moeten maken. 

Als leerlingen specifieke hulp behoeven, dan stelt de intern begeleider samen met de leerkracht een individueel hulpplan op. Indien gewenst en mogelijk krijgt de leerling extra begeleiding van een onderwijsassistent. 


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De adviezen van De Driehoek komen overeen met de uitkomst van de resultaten van ons leerlingvolgsysteem. Wij hebben onze leerlingen die naar het voortgezet onderwijs gingen de afgelopen jaren gevolgd en geconcludeerd dat onze leerlingen in het voortgezet onderwijs op de goede plek terechtkomen.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van goed burgerschap.

Het uitgangspunt voor De Driehoek is de missie 'Leren zorgen voor jezelf en de ander'. Wij proberen dat als team dagelijks aan de kinderen te laten zien. De school besteedt extra aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling. Vanzelfsprekend betrekken wij de ouders bij onze aanpak. Wij doen dit door ze op de hoogte te houden van hoe het met hun kinderen gaat en door samen te werken als het nodig is.


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Zorgen voor jezelf
  • Zorgen voor de ander
  • Leven met elkaar

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Driehoek heeft al sinds 2009 een basistoezicht. Dat betekent, dat de inspectie niet twijfelt aan de kwaliteit van het onderwijs op onze school. Natuurlijk kan de school dit met cijfers onderbouwen.

Terug naar boven