De Sprankeling

Buitenroede 12 1633 GZ Avenhorn

  • Coöperatief leren en bewegend leren zorgen voor dynamisch onderwijs met veel leerkansen. Dit doen we zowel in de stamgroepen als daarbuiten.
  • Persoonsontwikkeling van kinderen staat centraal, evenals het verwerven van kennis en vaardigheden. Ze zijn betrokken bij hun ontwikkeling.
  • Door samen duidelijk doelen op te stellen en succescriteria te formuleren weten de kinderen wat er van ze verwacht wordt.
  • In onze veilige omgeving met rust, structuur en duidelijke afspraken zorgen we voor geborgenheid.
  • Kinderen hebben samen plezier in het leren op De Sprankeling. Ze weten dat je fouten mag maken, van proberen kun je leren.

Het team

Toelichting van de school

Ons team bestaat uit rond de 40 personeelsleden. Het Sprankelteam bestaat uit ondersteunend personeel, leerkrachten, intern begeleiders en directie.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als er een leerkracht ziek is, gaan wij op zoek naar een invaller. Als er geen invaller beschikbaar is via de invalpool, worden de volgende stappen ondernomen:

  1. De directie heeft een schema waarop staat wie, welke dag kan/wil invallen in welke groep. Deze mensen worden gebeld. Dit kunnen leerkrachten van onze school zijn, ouders van onze school met een onderwijsbevoegdheid of gepensioneerde leerkrachten.
  2. Een leerkracht die deze dag geen lesgevende taken heeft, gaat voor de groep. Dit gebeurt maximaal 2 van de 5 dagen dat de leerkracht is vrij geroosterd.
  3. De kinderen mogen thuis blijven. De ouders horen dit zo snel mogelijk via Parro. Kinderen die niet thuis, bij de oppas of een vriendje/vriendinnetje kunnen zijn, mogen bij uiterste nood naar school komen. Er wordt bijgehouden wanneer, welke groep thuis is. Als het te vaak dezelfde groep is, kan het zijn dat we leerkrachten intern doorschuiven naar een andere groep, zodat het “leed” gespreid wordt.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De groepen 1/2 werken samen. De groep van Rian werkt samen met de groep van Emma/Roswitha en de groep van Jamie met de groep van Rolinka/Nienke. Alle kinderen maken gebruik van de hoeken op het gezamenlijke leerplein.

De groepen 3 t/m 8 hebben een intensieve samenwerking met hun parallelgroep (groep 5a met 5b, groep 6a met 6b etc). Dit betekent dat kinderen instructie kunnen krijgen van verschillende leerkrachten op het niveau wat bij het kind past. Kinderen werken en leren zowel in hun stamgroep als op het leerplein. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Deze tijdstabel geeft een grove indicatie van onze lesinvullingen. Voor de exacte tijden verwijzen wij u door naar de groepsleerkracht. Wij hebben onder lezen ook de taaltijd gevoegd.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De tijd die bij het vak taal staat, is bij groep 3 en 4 inclusief het leesonderwijs.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Schoolondersteuningsprofiel

Met de invoering van passend onderwijs in 2014 is het een wettelijke verplichting voor scholen om een schoolondersteuningsprofiel op te stellen, conform de inhoudelijke eisen die de onderwijsinspectie stelt. Ons samenwerkingsverband maakt hiervoor gebruik van het online Schoolondersteuningsprofiel van Perspectief op School. Dit Schoolondersteuningsprofiel wordt jaarlijks herzien waardoor onze school en Samenwerkingsverband over een actueel overzicht beschikt van onderwijskundige informatie in relatie tot passend onderwijs. Perspectief op School geeft inzicht in de ondersteuning die onze school een leerling kan bieden, in de ambities die wij hebben om ons te ontwikkelen en hoe die ontwikkeling verloopt. Deze ondersteuning is vastgelegd in een schoolrapportage. Voor ouders is er een beknopte ouderrapportage beschikbaar waarin wordt samengevat welke ondersteuning wij uw kind kunnen bieden op onze school. Deze kunt u vinden op onze website en op deze pagina.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Dit schooljaar zetten we in op begeleiding van kinderen die verder zijn in hun cognitieve ontwikkeling en het leesonderwijs.
Zie voor al onze plannen ons jaarplan.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven