De Sprankeling

Buitenroede 12 1633 GZ Avenhorn

  • Coöperatief leren en bewegend leren zorgen voor dynamisch onderwijs met veel leerkansen. Dit doen we zowel in de stamgroepen als daarbuiten.
  • Persoonsontwikkeling van kinderen staat centraal, evenals het verwerven van kennis en vaardigheden. Ze zijn betrokken bij hun ontwikkeling.
  • Door samen duidelijk doelen op te stellen en succescriteria te formuleren weten de kinderen wat er van ze verwacht wordt.
  • In onze veilige omgeving met rust, structuur en duidelijke afspraken zorgen we voor geborgenheid.
  • Kinderen hebben samen plezier in het leren op De Sprankeling. Ze weten dat je fouten mag maken, van proberen kun je leren.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Onze leerkrachten analyseren en evalueren de tussenresultaten middels de methodegebonden toetsen. Daarnaast analyseren en evalueren zij de resultaten van de Cito-meetmomenten. Tevens worden onze tussenresultaten gemonitord door ons bestuur, SKO West-Friesland. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Ouders die het niet eens zijn met het schooladvies kunnen hierover in gesprek gaan met de leerkracht of directeur van de basisschool. Zijn zij niet tevreden over de uitkomst van de gesprekken dan kunnen zij een klacht indienen bij de klachtencommissie van de school. Welke klachtencommissie dat is, staat in de schoolgids of op de website van de school.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onze school vindt het belangrijk om, als het gaat om opbrengsten van een basisschool, zich te richten op de brede ontwikkeling van een kind. Dit dient centraal te staan in het onderwijs en daarmee ook in de beoordeling van de kwaliteit en effecten van het onderwijs.  

Wij hebben als doel dat de sociale competenties van onze leerlingen op ten minste het gemiddelde niveau liggen dat mag worden verwacht. Sociale opbrengsten zijn slechts een aspect van alles wat gerelateerd is aan het sociaal-emotioneel functioneren van kinderen. Bijvoorbeeld het pedagogisch klimaat (vastgestelde klassen- en schoolregels, anti-pestbeleid en in ons geval specifiek de Vreedzame school), het lesgeven van de leerkracht (leggen duidelijk uit, organiseren de onderwijsactiviteit efficiënt en houden de leerlingen taak betrokken) en de inrichting van de leerlingenzorg (leerkrachten stemmen aanbod, instructie, verwerking en onderwijstijd af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen en volgen deze opbrengsten systematisch), zijn ook essentieel.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • veiligheid
  • verantwoordelijkheid
  • respect

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In juni 2017 hebben wij een voldoende eindbeoordeling van de inspectie ontvangen. Het verslag kunt u terugvinden op de site van de Inspectie van het Onderwijs.

Juni 2021 hebben we een themaondezoek effecten van corona gehad. De bevindingen worden meegenomen in het landelijke onderzoek.

Bovenstaande gaat over de Jozefschool die voorheen in De Goorn stond.
De Sprankeling heeft nog geen bezoek van de inspectie gehad.

Terug naar boven