GBS De Parel

Aletta Jacobsweg 78 9408 AM Assen

 • De Parel is een daltonschool. belangrijke peilers voor het onderwijs zijn: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken en reflecteren
 • Kinderen werken buiten te klas op het leerplein, tevens is het de tribune voor maandvieringen en andere schoolbrede activiteiten
 • Schoolfoto van GBS De Parel
 • Schoolfoto van GBS De Parel
 • Kinderen werken aan doelen middels een weektaak. Kinderen leren plannen en de planning volgen.

Het team

Toelichting van de school

Groepsleerkrachten

 • Groep 1/2A    juf Nathalie
 • Groep 1/2B    juf Esther K. en juf Ilonka 
 • Groep 3         juf Joke
 • Groep 4         juf Herma en juf Annet
 • Groep 5         juf Annieke en juf Sanne
 • Groep 6         juf Miranda en juf Judith
 • Groep 7A       meester Marnix
 • Groep 7B       juf Esther de W.
 • Groep 8         meester Henk 
 • IB'er: juf Tineke
 • Administratie: juf Judith
 • Vakleerkracht gym: meester Thom
 • Onderwijsassistenten: juf Karolien ,  juf Marjon , juf Marga 
 • Concierge: meester Terry
 • Directeur: juf Mirjam 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Regelmatig krijgt de school te maken met verlof en uitval van personeel. Soms aangevraagd verlof, maar ook onvoorspelbaar verlof(ziekte). De lessen op school moeten echter doorgaan. Voor zover mogelijk wordt de vervanging binnen het team geregeld. Zo krijgen de leerlingen dan een bekende juf of meester die de lessen overneemt. Als dat niet mogelijk is, is er een vervangingspool vanuit NoorderBasis. 

We willen voorkomen dat de leerlingen naar huis moeten worden gestuurd. Komt dat onverhoopt toch voor, dan zal er voor eventuele opvang van individuele leerlingen gezorgd worden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Parel is een Daltonschool. Het Daltononderwijs is in de 20e eeuw ontwikkeld door pedagoge Helen Parkhurst in het Amerikaanse stadje Dalton. Zij gaf les aan één klas met kinderen van verschillende leeftijden en achtergronden en ontwikkelde zo haar eigen aanpak. Eigen verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken, effectiviteit en reflectie staan hierin centraal.

Een school kan zichzelf niet zomaar een Daltonschool noemen, maar werkt in een periode van circa vijf jaar naar de certificatie toe. Hiervoor wordt de school regelmatig bezocht door de Nederlandse Dalton Vereniging om de kwaliteit van het onderwijs te toetsen. De Parel is sinds 2016 een gecertificeerde Daltonschool.

We beseffen dat de achtergrond van het gedachtegoed van Helen Parkhurst, grondlegster van Dalton, voor het gevoel van sommige mensen haaks kan staan op het christelijke geloof. We willen benadrukken dat we niet kiezen voor haar mens- en maatschappijvisie, maar wel voor haar onderwijsprincipes. Wij zien onze leerlingen als unieke schepselen van God. Dat uniek-zijn vraagt om maatwerk, iets wat binnen Dalton erg sterk aanwezig is. Daarnaast is Dalton een onderwijsconcept, waarbinnen er voor een school veel ruimte is om er een eigen inhoud aan te geven. 

Daarnaast werken we er ook naar toe om Kanjerschool te worden. Dat betekent dat we in de hele school werken met de Kanjertraining. Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. Aan de hand van verhalen, rollenspellen en oefeningen leren kinderen welk gedrag passend is in verschillende situaties en hoe ze reageren op gedrag van klasgenoten. 

Leerlingenraad

De samenwerking tussen leerlingen wordt ook bevorderd door de leerlingenraad. Deze raad zitten leerlingen die gekozen zijn door hun eigen groep. Het zijn leerlingen die graag namens de groep allerlei zaken willen bespreken. Zo kunnen wij er achter komen wat de leerlingen van onze school belangrijk vinden; zij denken mee met de leerkrachten. De leerlingenraad vergadert om de maand met de directeur. 

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) wordt een beeld gegeven van de mogelijkheden, grenzen en  ambities die de school heeft als het gaat om het bieden van Passend Onderwijs aan de leerlingen met specifieke, extra of aanvullende onderwijsbehoeften. In het document wordt  duidelijk hoe de school er voorstaat met betrekking tot de basiskwaliteit en de basisondersteuning. Bovendien wordt aangegeven wat de mogelijkheden van de school zijn voor leerlingen met specifieke onderwijs-en leerbehoefte.

Het samenwerkingsverband heeft uitspraken gedaan over wat onder basisondersteuning wordt verstaan. De basisondersteuning geeft het niveau van de ondersteuning weer, waaraan alle scholen in het samenwerkingsverband voldoen. Het samenwerkingsverband heeft als richtlijn voor de basisondersteuning een checklist basisondersteuning voor scholen samengesteld (zie SOP). Binnen de basisondersteuning valt ook de begeleiding van leerlingen met dyslexie, dyscalculie en meer-en hoogbegaafdheid.

Naast de basisondersteuning bieden we twee vorm van zorg: incidentele en preventieve zorg. 

 • Onder de incidentele zorg verstaan we de hulp die de school geeft aan leerlingen waarvoor de basisondersteuning te weinig hulp biedt. Hierbij kan er ondersteuning worden gegeven door een leerkracht of onderwijsassistent die de leerling tijdelijk extra begeleidt op een specifiek gebied (denk aan rekenen of lezen, maar ook aan sociaal/emotioneel of gedrag). 
 • Met preventieve zorg bedoelen we de maatregelen die de school neemt om tijdig uitval of problemen in leren of gedrag op te sporen en aan te pakken. Hierbij maken we gebruik van toetsing, vragenlijsten en gesprekken. 

Ons uitgangspunt bij het lesgeven aan hoogbegaafde leerlingen is om leerlingen zowel pedagogisch als didactisch op hun eigen manier te benaderen. Het vormgeven van het onderwijs aan hoogbegaafden begint bij erkenning dat deze kinderen recht hebben als ieder ander kind op onderwijs op maat, ook als dat betekent dat dit onderwijs afwijkt. Op verenigingsniveau hebben we het beleid verwoord in de notitie “beleidsplan hoogbegaafdheid”.  Hoogbegaafde kinderen kunnen 1 dag per week gebruik maken van de Plusklas Noorderbasis.

De school is bezig de zorgstructuur zo in te richten dat de zorg geoptimaliseerd kan worden. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij volgen de ontwikkeling van de kinderen op het gebied van taal, rekenen, motoriek en spel door middel van het leerlingvolgysteem 'Leerlijnen jonge kind' in ParnasSys, waarbij er gewerkt wordt aan doelen die de brede ontwikkeling van kinderen stimuleren. Voor het stimuleren van de sociaalemotionele ontwikkeling maken wij gebruik van de Kanjertraining.

De school werkt op dit moment niet gericht en structureel met VVE. De school ontvangt van de kinderopvang of peuterspeelzalen wel de nodige informatie voor een goede overdracht. De Parel zal indien nodig, contact opnemen met de voorschoolse opvang, wanneer bij de aanmelding bijzonderheden zijn.
Verder wordt de samenwerking met KDV De Kabouters versterkt door ook te kijken hoe we de overgang van peuters naar kleuters kunnen verbeteren. Zo is er dit jaar een uitwisseling geweest waarbij de kleuterleerkracht bij de opvangleidster heeft gekeken en andersom. Dit jaar hopen we te kijken naar inhoudelijke pedagogische- en didactische werkwijze en hoe we die op elkaar kunnen laten aansluiten. Zo versterken we de samenwerking. 

Terug naar boven