IKC Maria in Campisschool

Echtenstraat 1 9402 JA Assen

  • De hele school werkt tijdens deze periode aan hetzelfde thema. Er worden geen methoden gebruikt alles sluit aan bij het thema.
  • Tijdlijn met verschillende kunstenaars maken, eigen woordkaarten, mindmap met doe-woorden en zelfstandige naamwoorden, affiches maken ...
  • Op de Maria in Campisschool is SAMEN een sleutelwoord. Op de vrijdagochtend leest groep 7/8 dan ook samen met de onderbouw prentenboeken.
  • Oog hebben en zorgen voor elkaar vinden we belangrijk, daarom is er structurele samenwerking met verzorgingstehuis de Slingeborgh

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Door de eindtoets doorstroomtoets te noemen, wordt uit de naam van de toets beter duidelijk dat de leerling zich blijft ontwikkelen. Ook na het afnemen van de toets in groep 8.

De score van de eindtoets, vanaf dit schooljaar dus de doorstroomtoets, komt vaak overeen met wat de verwachting is, maar soms ook niet. Wij adviseren daarom kansrijk richting het voortgezet onderwijs. Dit betekent, dat wij als team naar meer kijken dan alleen de score van de doorstroomtoets. Wanneer kinderen laten zien meer te kunnen dan de score van de doorstroomtoets aangeeft, dan zullen wij een hoger advies geven. Ons doel is niet de hoogste score landelijk, maar de hoogst mogelijke score haalbaar voor het kind. Het uiterste uit de capaciteiten van het kind halen, is voor ons dan ook van groot belang. Het is de bedoeling dat kinderen passend uitstromen en daarmee succesvol zijn in hun verdere  schoolloopbaan. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij hebben als school de opdracht om alle leerlingen te helpen zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. We brengen de leerlingen basisvaardigheden bij die de sleutel vormen voor het succesvol verloop van hun (school) carrière. Om kinderen goed te kunnen begeleiden, observeren we de leerlingen en maken we gebruik van betrouwbare, valide genormeerde toetsen. We analyseren de toetsen van het volgsysteem en bespreken structureel de doelen die we met de leerlingen vastgesteld hebben. Aan de hand van analyses en evaluaties worden nieuwe doelen gesteld of bijgesteld.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

We zijn voor deze informatie afhankelijk van de medewerking van verschillende scholen voor voortgezet onderwijs.

We hebben de ervaring dat we geen 100% terugkoppeling krijgen over de schoolloopbaan van onze oud-leerlingen.

 De gegevens die we wel krijgen verwerken we in ParnasSys. 

2020/2021

Van de 12 leerlingen in groep 8 gaat 1 naar VMBO-kader, 4 naar VMBO-TL/MAVO, 4 naar HAVO en 3 naar het VWO.

2021-2022

Van de 4 leerlingen in groep 8 zijn 2 naar de HAVO gegaan en 2 naar het VMBO

2022-2023

Van de 8 leerlingen in groep 8 gaan 2 naar het VWO, 2 naar de Mavo/Havo, 1 naar VMBO-kader, 1 naar VMBO-basis en 1 naar PRO.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij beloven dat... 

* ieder kind talenten heeft die we samen op een creatieve en gepersonaliseerde manier ontwikkelen.         

* onze school een veilige plek is, waar je je blij en gelukkig kunt voelen.     

* wij kinderen persoonlijk leiderschap leren met het concept ‘The Leader in Me’. Persoonlijk leiderschap draagt bij aan kritisch leren denken, eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen en plannen maken waar zij zelf ook invloed op hebben.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid en respect
  • Personaliseren
  • Persoonlijk leiderschap

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Inspectie van het Onderwijs is belast met het toezicht op het onderwijs. Zij houdt toezicht op naleving van de wettelijke voorschriften en bevordert de ontwikkelingen van het onderwijs in overleg met de schooldirectie. Wanneer u hierover vragen of klachten heeft, dan kunt u contact opnemen met de Inspectie van het Onderwijs (zie schoolgidsdeel op de website). 

R.K.B.S. Maria in Campisschool zit in het basisarrangement. Dit betekent dat zij voldoet aan alle onderdelen die de wet voorschrijft en de onderwijsinspectie onderzoekt.

Het laatste onderzoek dateert van 26 januari 2023.

De school als onderdeel van IKC Maria in Campis in Assen heeft donderdag 26 januari 2023 een inspectiebezoek gehad en zit in het basisarrangement. De inspectie heeft opgemerkt dat op de standaard pedagogisch-didactisch handelen een duidelijke doorgaande lijn, in het didactisch handelen, zichtbaar is. Er wordt volgens het EDI- model lesgegeven. Het pedagogisch klimaat binnen de groepen is fijn en de leerlingen worden gezien door de leerkrachten. Er is zicht op de ontwikkeling van alle leerlingen. Dit is zichtbaar binnen de korte- en de lange PDCA- zorgcyclus. De kinderen gaven tijdens het gesprek met de inspectie aan, dat ze zich fijn en heel veilig op de Maria in Campis school voelen. Tot slot gaf de inspectie een compliment richting het team en de directeur, het team van de Maria in Campis is een hardwerkend energiek team met een krachtig onderwijskundig leider.

Terug naar boven