IKC Maria in Campisschool

Echtenstraat 1 9402 JA Assen

  • De hele school werkt tijdens deze periode aan hetzelfde thema. Er worden geen methoden gebruikt alles sluit aan bij het thema.
  • Tijdlijn met verschillende kunstenaars maken, eigen woordkaarten, mindmap met doe-woorden en zelfstandige naamwoorden, affiches maken ...
  • Op de Maria in Campisschool is SAMEN een sleutelwoord. Op de vrijdagochtend leest groep 7/8 dan ook samen met de onderbouw prentenboeken.
  • Oog hebben en zorgen voor elkaar vinden we belangrijk, daarom is er structurele samenwerking met verzorgingstehuis de Slingeborgh

In het kort

Toelichting van de school

Dit schoolvenster biedt u enigszins inzicht in de Maria in Campisschool. U vindt informatie over ons onderwijs, leerlingaantallen en foto’s van onze school.

Toch zijn wij van mening dat wij u een heel belangrijk deel niet kunnen laten zien of voelen via dit venster. Dat belangrijke deel is namelijk de sfeer. Wij nodigen u daarom van harte uit een kijkje te nemen in onze school, u bent van harte welkom. U kunt contact opnemen met de directeur Mevr. Roos Bakx. - 0592340684

Missie van de school: Het kind staat centraal

Het is onze missie de leerlingen op onze school hedendaags onderwijs van hoge kwaliteit te bieden, zodat zij een stevige basis hebben om op te groeien tot zelfstandige, verstandige en verantwoordelijke volwassenen.

Slogan: "Werken aan kwaliteit" 

Visie

Wij geloven dat......

•onze school een veilige plek is, waar je je blij en gelukkig kunt voelen.  

•ieder kind talenten heeft die we samen op een creatieve en gepersonaliseerde manier ontwikkelen.  

•betrokkenheid en passie ertoe bijdragen dat kinderen kritisch leren denken, eigen verantwoordelijkheid nemen en plannen maken voor hun toekomst. 

Wat ziet u in onze school?

Kinderen leren eigen verantwoordelijkheid te nemen en het vergoten van hun zelfstandigheid (onder andere door dagtaken/ weekplanningen) als basis voor hun toekomst.

We hebben hoge verwachtingen van kinderen. We halen dat wat mogelijk is uit de kinderen (Opbrengsten van kinderen zijn goed) Samenwerking is een essentieel onderdeel.

Optimale inzet en gebruik van  digitale hulpmiddelen (schoolbord, iPads en computers).

We trekken er veel op uit om het onderwijs bij de kinderen te brengen. We vinden belangrijk dat lessen betekenisvol zijn.

Onze katholieke identiteit is zichtbaar.

Kinderen worden niet alleen cognitief gevolgd, maar ook sociaal emotioneel met het volgsysteem “Zien”.

We gebruiken voor het versterken van de sociale veiligheid het programma KiVa. Het programma is schoolbreed zet zich in op positieve groepsvorming waarbij elk kind met plezier naar school gaat.

We leren de kinderen persoonlijk leiderschap met het programma The Leader in Me. Persoonlijk leiderschap leren de kinderen met het boek Happy Kids en langs de boom met de 7 gewoonten.

Enthousiaste, betrokken leerkrachten.

Wij vinden een nette, opgeruimde schoolomgeving belangrijk. Hiervoor zijn we gezamenlijk verantwoordelijk.

We werken in bouwen. Dat betekent dat kinderen uit verschillende groepen samen in een bouw ( onder- midden- of bovenbouw) kunnen zitten en samenwerken.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Vertrouwen
  • Betrokkenheid
  • Talenten
  • Creativiteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

IKC Maria in Campisschool is een kindcentrum waar iedereen elkaar kent. Door de kleinschaligheid is er een groot saamhorigheidsgevoel en een enorme betrokkenheid. Dit is wellicht ook de reden van de groei van het leerlingenaantal gedurende de afgelopen jaren (zie grafiek)

Het kindcentrum kent een kinderopvang (0 tot 12 jaar), een peuterschool, basisschool en een buitenschoolse opvang. Er vindt intensieve samenwerking plaats tussen de verschillende afdelingen van ons IKC. De school werkt met combinatiegroepen van 2 groepen en elke combinatiegroep heeft gemiddeld 17 tot 23 kinderen.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
75
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op IKC Maria in Campisschool werken we met een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen tussen de middag hun broodje op school eten. Dat gebeurt in de eigen klas met in principe de eigen leerkracht. De kinderen nemen hun eigen lunchpakket mee naar school. De middagpauze duurt 30 minuten, waarvan de kinderen 15 minuten eten en 15 minuten buitenspelen. Tijdens het brood eten wordt voorgelezen of wordt er een andere taalactiviteit gedaan. Bij slecht weer spelen de kinderen binnen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven