IKC Maria in Campisschool

Echtenstraat 1 9402 JA Assen

 • De hele school werkt tijdens deze periode aan hetzelfde thema. Er worden geen methoden gebruikt alles sluit aan bij het thema.
 • Tijdlijn met verschillende kunstenaars maken, eigen woordkaarten, mindmap met doe-woorden en zelfstandige naamwoorden, affiches maken ...
 • Op de Maria in Campisschool is SAMEN een sleutelwoord. Op de vrijdagochtend leest groep 7/8 dan ook samen met de onderbouw prentenboeken.
 • Oog hebben en zorgen voor elkaar vinden we belangrijk, daarom is er structurele samenwerking met verzorgingstehuis de Slingeborgh

Het team

Toelichting van de school

Schoolleiding en team

Inmiddels zijn we gestart met de doorontwikkeling van een integraal kindcentrum en zijn ook de pedagogische professionals werkend op de peuterschool en opvang onderdeel van ons team. 

Het huidige team van IKC Maria in Campisschool bestaat uit 5 enthousiaste en betrokken leerkrachten en 3 pedagogische professionals. Zij worden bijgestaan door 2 onderwijsondersteuners, een Interne Begeleider, een vakleerkracht gymnastiek en de directeur van de school. Voor onze muzieklessen werken we samen met een muziekdocent.

Als school staan we open voor uw suggesties, ideeën en opbouwende kritiek. Het is altijd mogelijk een afspraak te maken met leerkrachten, pedagogische professionals en/of de directeur.

Als er zaken zijn waar u met de groepsleerkracht niet meer uitkomt, kunt u zich altijd tot de directeur wenden. De deur van het kantoor staat meestal open, dus loop gerust binnen.

Het streven is om niet meer dan twee leerkrachten voor een groep te plaatsen.

We hebben een meerschoolse Interne Begeleider (M.I.B.-er) die volgens ons zorgplan, de specifieke ondersteuning van kinderen, coördineert.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of verlof van een leerkracht doen we er alles aan om een oplossing te vinden. We kijken of we vervanging intern kunnen oplossen en/of we maken gebruik van de invalpool van Slim. Slim is een organisatie die invalleerkrachten probeert te regelen. De invaller wordt opgevangen door een teamlid en er ligt een (digitale) klassenmap klaar met informatie.

Alleen als we echt geen andere oplossing vinden kan het gebeuren dat een klas een dag vrij is. We zullen er alles aan doen om u dit een dag van te voren te laten weten. Als het onmogelijk voor u is iets te regelen voor de opvang, zorgen wij voor opvang binnen de school.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Het onderwijs wordt in groep 1-2 middels een beredeneerd aanbod gegeven.

In groep 1-2 leren de kinderen door middel van instructies, oefenen en spelend leren binnen een rijke leeromgeving.  

De verschillende vakken komen in betekenisvolle situaties (thema's) aan de orde. In het lesrooster worden verschillende leer- en vormingsgebieden onderscheiden. In de dagelijkse praktijk is dit voor de kinderen nauwelijks merkbaar. Een kind dat speelt in de huishoek is tegelijkertijd bezig met taalontwikkeling. Wanneer een kind speelt met lotto is het betekenisvol bezig met letters/cijfers. Wanneer een kind in scheerschuim golven maakt is het spelenderwijs bezig met voorbereidend schrijven. De betrokkenheid van kinderen wordt vergroot door hen betekenisvolle activiteiten, samenwerkingsvormen en een uitdagende leeromgeving aan te bieden.

Door observatie en registratie volgen we de ontwikkeling van het jonge kind voortdurend. Hiervoor gebruiken we de leerlijnen van OVM. Hiermee werkt ook de peuter- en kinderopvang, zodat er een doorgaande lijn is.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wettelijke bepalingen:  

Voor geen enkel leer- of vormingsgebied in het primair onderwijs bestaat een verplichte lessentabel. De Wet Primair Onderwijs geeft wel aan welke vakgebieden moeten worden gegeven, maar zegt niets over het aantal uren. Er moet echter wel voldoende tijd ingepland worden om de algemene doelstellingen en kerndoelen te realiseren.  

Aantal lesuren per leerjaar op de basisschool:  

Het aantal lesuren van groep 1 tot en met 8 is op alle basisscholen 7520 uur; in de eerste 4 leerjaren 3520 uur (onderbouw) de laatste 4 leerjaren (bovenbouw) is dit 3760 uur. Het les- en vakantierooster zijn hierop afgestemd.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onze school:  

Iedere leerling krijgt bij ons, binnen onze mogelijkheden, de aandacht en ondersteuning die hij/zij nodig heeft. We zijn een kleinschalige school en kennen elkaar. Hierdoor hebben we snel contact, waardoor we als school samen kunnen werken met ouders en leerlingen. Door deze samenwerking krijgen leerlingen de interne/externe ondersteuning die zij nodig hebben.  

Onze leerlingen:  

IKC Maria in Campisschool staat in een wat oudere wijk in Assen-West, de wijk Noorderpark. In deze wijk is de Maria in Campisschool één van de 5 aanwezige scholen en is het de enige katholieke school. De wijk Noorderpark is de laatste jaren gerenoveerd. Er is een mix van jaren 30 woningen, sociale huurwoningen en flatgebouwen. Het merendeel van onze leerlingen komt uit de directe omgeving van de school. Ook wordt de school en de opvang steeds meer door kinderen bezocht uit andere wijken van Assen.

De wijk Noorderpark wordt begrensd door de Groningerstraat en de rondweg. De ouders kiezen onze school vanwege de katholieke identiteit, de kleinschaligheid, de onderwijskundige visie en de extra aandacht die we daardoor kunnen bieden. Het leerlingenaantal is het afgelopen jaar flink toegenomen. We hebben nu, 1-08-2023, 76 kinderen in de groepen 1 t/m 8 en het aantal neemt nog steeds toe.

Waar we sterk in zijn:  

 • We geven eigentijds onderwijs en maken hierbij gebruik van moderne ict-middelen.
 • We werken aan persoonlijk leiderschap, ‘The Leader in me’, waardoor kinderen leren dat ze zelf invloed hebben op hun leren.
 • We hebben samenwerkend leren op het rooster staan, dit bereiden we met het hele team voor, waardoor kinderen hun talenten en creativiteit verder kunnen ontdekken en ontwikkelen.
 • We willen dat de school een verlengstuk is van thuis. Dit is terug te zien in de inrichting en de omgang met elkaar.
 • We werken met een goede ondersteuningsstructuur en we werken volgens planmatig en handelingsgericht werken.
 • We besteden veel aandacht aan de pedagogische sfeer en het leerklimaat.
 • We adviseren kansrijk.
 • We hebben een verlengde schooldag / leertijd waar leerlingen gebruik van kunnen maken.
 • We zijn trots op de kinderen, de ouders en het team.
 • We hebben een eigen peuteropvang en 50 weken per schooljaar kinderopvang.

Ons onderwijsaanbod:  

IKC Maria in Campisschool maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 22-01 in de gemeenten Assen, Tynaarlo, Midden-Drenthe en Aa en Hunze. Er zijn afspraken gemaakt over wat ouders mogen verwachten van het onderwijs van de school. Goede kwaliteit van onderwijs is voor ons vanzelfsprekend. Alle kinderen hebben recht op het beste onderwijs. We bieden een breed en gevarieerd onderwijsaanbod met de nadruk op taal, rekenen en persoonlijk leiderschap. We werken doelgericht, waarbij de leerling invloed heeft op het behalen van de doelen. Centraal staat, bij het geven van onderwijs, de vraag hoe de school het beste om kan gaan met de verschillende mogelijkheden waarover ieder kind beschikt: we willen werken aan ieders talenten. In het schoolondersteuningsprofiel kunt u lezen over onze mogelijkheden om leerlingen te ondersteunen en ook waar onze grenzen liggen.

U kunt bij het kopje "waardering" lezen wat de inspectie van de Maria in Campisschool zegt.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De taalspecialist stelt een taalbeleidsplan op en stelt deze ieder jaar bij wanneer nodig. Taal is een belangrijk onderdeel binnen ons IKC.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Het team van de peuterschool/opvang en de leerkrachten van groep 1-2 hebben vaste overlegmomenten om thema’s, activiteiten, onderwijs en onderwijsbehoeften op elkaar af te stemmen, vanuit een visie op het jonge kind.

Doordat we een integraal kindcentrum zijn werken we als school, peuterschool en opvang nauw samen om zo een doorgaande ontwikkeling te bewerkstelligen. We werken vanuit 1 missie en 1 visie.

Terug naar boven