Johannesschool

Eimerssingel-Oost 262 6834 CZ Arnhem

Schoolfoto van Johannesschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Onze school doet al jaren mee aan de centrale eindtoets van CITO. De toets geeft een beeld van het taal-, lees- en rekenniveau van de individuele leerlingen en van de groep als geheel. De eindscore als groep, cq school moet binnen een bepaalde bandbreedte vallen (inspectienorm). 

De laatste jaren wordt er gekeken naar het referentieniveau (1F, 2F 1S score op reken-, taal en leesgebied) van de school, waarbij het gemiddelde over de laatste drie jaar wordt genomen. De school wordt vergeleken met scholen die in dezelfde schoolgroep (= scholen met een vergelijkbare doelgroep) vallen. Hieruit is af te lezen of de school het juiste referentieniveau haalt. 

Voor wat betreft de laatste drie jaar, valt de school binnen de norm.

 

 

 

 

 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De groepsleerkracht ziet dagelijks de vorderingen van zijn/ haar leerlingen. Om goed zicht te hebben en te houden op de ontwikkelingen van onze kinderen maken wij gebruik van een volgsysteem: Leerling in Beeld (LIB).     

Twee keer per jaar maken wij een schoolanalyse en een bijbehorende plan van aanpak. De bevindingen worden besproken in het team en vervolgens wordt er op groepsniveau een groepsplan (plan van aanpak) gemaakt. Tussentijds worden deze plannen geëvalueerd. 

Ingeval van extra zorg werken wij met individuele handelingsplannen.

Vanaf groep 1 t/m groep 8 worden de ontwikkelingen van onze leerlingen in het volgsysteem bijgehouden. Bij de overstap naar de volgende groep vindt er een overdracht plaats en brengen de leerkrachten elkaar op de hoogte van belangrijke zaken die uw kind aangaan. Relevante gegevens zijn in leerling dossiers opgeslagen. Hier wordt vertrouwelijk mee om omgegaan. De intern begeleider draagt hiervoor zorg.

Voor het volgen van de vorderingen van uw kind gebruiken wij, naast de methode gebonden toetsen, gestandaardiseerde toetsen, om zo een goed beeld te krijgen van de leerprestaties. 

We gebruiken hiervoor de volgende toetsen:

• A.V.I. toets (groep 3 t/m 8)

• DMT (LIB groep 3 t/m 8)

• Begrijpend Lezen  3.0 (LIB) (groep 3 t/m 8)

• Spellingtoets 3.0 (LIB) (groep 3 t/m 8)

• Spellingtoets voor werkwoorden 3.0 (LIB) (groep 7 en 8)

• Rekenen en Wiskunde toets  3.0 (LIB) (groep 3 t/m 8)

• Doorstroomtoets (LIB) (groep 8)

Daarnaast wordt in groep 3 volgens Protocol Leesproblemen en Dyslexie de herfst, winter, lente en zomersignalering gebruikt. Deze hoort bij de taal/leesmethode Veilig leren lezen.

De intern begeleider is degene bij wie alle resultaten centraal terecht komen. Zij beheert en coördineert deze gegevens, die onderdeel vormen van het volgsysteem (LIB). De Intern begeleider coördineert de zorg binnen onze school en houdt zich vooral bezig met de zorgverbreding en maatschappelijke ondersteuning van kind en ouder. Zij werkt samen met het zorgteam bestaande uit: de orthopedagoog van Onderwijszorg Delta, de jeugdarts, de wijkcoach en de directeur van onze school.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Vanaf schooljaar 2023-24 verandert de eindtoets in de doorstroomtoets. Daarmee wordt benadrukt dat er een passend vervolg is na de basisschool. De doorstroomtoets geeft een beeld van het kennis en vaardigheden van het kind.

Als school geven wij een advies voor vervolgonderwijs aan onze kinderen (en hun ouders), waarvan wij denken dat deze het best past bij het kind. Daarbij kijken wij, naast kennis en vaardigheden, naar werkhouding en inzet, concentratie, interesse, samenwerken, theoretisch of praktisch gericht, doorzettingsvermogen. We gaan in gesprek met het kind en de ouder(s) over verwachtingen. Kortom we willen een zo compleet mogelijk beeld hebben en geven.  

Het traject in schooljaar 2023-24 voor groep 8 ziet er als volgt uit:

  • de school meldt de kinderen tussen 1 oktober en 15 november aan voor de doorstroomtoets.
  • de leerlingen en ouders ontvangen tussen 10 en 31 januari 2024 een voorlopig advies voor voortgezet onderwijs.
  • de leerlingen maken in de eerste twee weken van februari de doorstroomtoets.
  • de leerlingen en hun ouders krijgen uiterlijk 24 maart 2024het definitieve advies.
  • tussen 25 en 31 maart 2024 melden alle leerlingen zich tegelijk, met het definitieve advies, aan op een school voor voortgezet onderwijs.

Krijgt de leerling een hoger toets advies dan het voorlopige advies, dan geeft de school een hoger definitief schooladvies. Alleen als het in het belang van het kind is, kan de school besluiten het advies niet te verhogen. Wij zullen dit dan motiveren. 

Bij de overgang naar het VO vindt er zoveel mogelijk een 'warme' overdracht plaats, via een gesprek tussen de leerkrachten van de basisschool en voortgezet onderwijs. Ook worden de leerlingen die zijn uitgestroomd jaarlijks besproken. Zo kunnen wij onze oud-leerlingen volgen.

 

 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Naast kennis en inzicht vinden wij het sociale aspect heel belangrijk. Hoe manifesteert een kind zich in de groep? We willen dit ‘zien’ en we zullen hierover ook met u in gesprek gaan. Zoals eerder beschreven vinden we het belangrijk dat kinderen respectvol met elkaar omgaan. Het respecteren van elkanders cultuur, eigenheden en gewoontes dragen wij uit.

Emancipatie zien wij als het uiteindelijke doel van opvoeding en onderwijs. Het begrip emancipatie verwijst naar een zekere onafhankelijkheid en naar het vermogen van mensen om zelfstandig te functioneren in cultureel-maatschappelijke situaties. Emancipatorische zelfstandigheid zegt iets over de instelling van mensen: zij zijn bereid om verantwoordelijkheid voor zichzelf, voor anderen en voor de samenleving te dragen. Het helpen verwerven van zelfstandigheid is een opdracht voor opvoeding en onderwijs.

Ons streven is kinderen die houding, persoonskenmerken en vaardigheden te leren hanteren, die ze voor zelfstandige deelname aan sociaal-culturele activiteiten nodig hebben. Bewustwording hiervan vindt plaats in diverse aspecten van ons onderwijs: gedurende de 'Gouden en Zilveren weken', als onderdeel van het doelenbord en portfolio en naast het leren van elkaar, zijn onderdelen in onze methode wereldoriëntatie gericht op actief burgerschap. Op school werken we met een leerlingenraad, zodoende de kinderen mee te laten denken en praten over schoolse zaken.

 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Verantwoordelijkheid
  • Samenwerken
  • Veiligheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie onderzoekt op de eerste plaats het bestuur van een school. Dat gebeurt minimaal één keer in de vier jaar. Omdat de inspectie niet alle scholen die bij het schoolbestuur horen apart onderzoekt is er niet altijd een oordeel per afzonderlijke school beschikbaar. Ingeval een bezoek aan een school onderzoekt de inspectie de kwaliteit van het onderwijs en beoordeelt die. 

Ieder jaar stuurt de school het (aangepaste) schoolplan naar de inspectie, net als de schoolgids, ter goedkeuring. 

In het jaarplan formuleert onze school de plannen en verbetertrajecten voor de komende jaren, waarbij ook de aandachtspunten van de inspectie zijn meegenomen.

Het onderwijsrapport van onze school kunt u vinden op de site van de onderwijsinspectie: onderwijsinspectie.nl

De school is bij het laatste bezoek als voldoende beoordeeld.

Naast de reguliere bezoeken, vinden er ook thematische onderzoeken plaats. Deze hebben geen beoordelend karakter.

In 2020 heeft er een online inspectiebezoek plaatsgevonden. Het onderzoek richtte zich op 'kwaliteitsverbetering in relatie tot de leerling populatie'. Die relatie tussen onze interventies en de doelgroep werd door de inspectie geprezen. Slechts onze bescheidenheid was een aandachtspunt.

Terug naar boven