Daltonschool Confetti

Vederwolk 17 6846 DM Arnhem

  • Samen zingen, muziek maken, toneel spelen, knutselen en een theaterochtend of presentatie voorbereiden
  • Samen zijn we één school. We leren met en van elkaar, zowel binnen in school als buiten op het plein. De school als mini maatschappij
  • Elk kind heeft zijn talent, je hoeft niet alles te kunnen, fouten maken moet, we helpen elkaar; samen kunnen we alles!
  • We leren lezen, rekenen, schrijven, spelen, samenwerken, problemen oplossen, overleggen en nog veel meer!
  • Door met andere kinderen te spelen en te werken leer je elkaar maar vooral ook jezelf steeds beter kennen!

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Vanwege COVID is er gedurende schooljaar 2019/2020 geen eindtoets afgenomen bij de leerlingen van onze groep 8. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Onder tussenresultaten verstaan we op Daltonschool Confetti het volgende:

- resultaten van methode gebonden toetsen

- registratie van observaties algemeen

- registratie van ontwikkelingsdoelen (m.n. bij de kleuters)

- observatie sociaal welbevinden zonder gebruik te maken van een instrument

- observaties met behulp van registratiesystemen Focus PO, Groeibewust Kleuteronderwijs en Leerling in Beeld

- registratie van effecten van tussentijdse extra hulp van de leerkracht of een externe ondersteuner

- observatie en registratie door de vakdocent gymnastiek

Al deze informatie samen maakt dat de leerkracht een beeld krijgt van hoe een leerling in zijn vel zit. En waar uitdagingen en kansen voor de leerling liggen op zowel sociaal emotioneel, cognitief als lichamelijk vlak. Qua cognitieve tussenopbrengsten bekijkt de leerkracht hoe de individuele leerlingen 'scoren' op bepaalde gedoceerde onderdelen. Waar hebben kinderen extra uitleg of wellicht uitdaging nodig? Waar betreft het een individuele leerling en waar meerdere leerlingen of zelfs een hele groep? Hoe staat dat in verhouding tot de opbrengsten van bijvoorbeeld de parallelgroep? Wat betekent het evt. voor de collega van de voorliggende of daarop volgende groep.

Leeropbrengsten vormen altijd aanleiding om in actie te komen. Wellicht kunnen er stukken leerstof overgeslagen worden terwijl er voor andere onderdelen extra tijd moet worden ingeroosterd om bepaalde vaardigheden aan te leren. Het streven op Daltonschool Confetti is om deze informatie te gebruiken om de dag-/ of weektaak van de kinderen verder te personificeren en het lesrooster en instructies nog gerichter te kunnen invullen en aanbieden.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De leerkrachten van groep 6 voorspellen het uitstroomniveau van alle leerlingen en slaan dat bij elk kind op in het leerlingdossier. De kinderen krijgen in groep 7 een voorlopig advies dat aangeeft waar de kinderen vermoedelijk op zullen uitstromen. In groep 8 maken alle kinderen in november de zgn. B-toetsen van Leerling in Beeld. Deze toetsuitslagen vormen in combinatie met observaties en leeropbrengsten uit eerdere leerjaren, de werkhouding van de kinderen, hun huiswerkgedrag het schooladvies. Motivatie om te willen leren in combinatie met de leerbaarheid van de kinderen, het eigenaarschap dat de kinderen tonen en de kwaliteit van het werk dat zij leveren, wegen zwaar mee in de advisering.Dit wordt begin december met de kinderen en hun ouders gedeeld. In februari maken de leerlingen de doorstroomtoets. Wanneer de toetsscore hoger uitvalt dan het advies bestaat er de mogelijkheid het advies te heroverwegen door als school met ouders (en het kind) in gesprek te gaan. Wanneer de toetsscore lager uitvalt dan beoogd, dan blijft het eerder afgegeven advies staan. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Confetti is een daltonschool. Vanuit de daltonkernwaarden (welke eveneens uitgangspunt zijn voor de sociale opbrengsten) wordt gewerkt aan een veilig en prettig leer- en werkklimaat voor zowel kinderen, personeelsleden, ouders als andere betrokkenen. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Verantwoordelijkheid
  • Samenwerking
  • Vrijheid in gebondenheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven