Daltonschool Confetti

Vederwolk 17 6846 DM Arnhem

  • Samen zingen, muziek maken, toneel spelen, knutselen en een theaterochtend of presentatie voorbereiden
  • Samen zijn we één school. We leren met en van elkaar, zowel binnen in school als buiten op het plein. De school als mini maatschappij
  • Elk kind heeft zijn talent, je hoeft niet alles te kunnen, fouten maken moet, we helpen elkaar; samen kunnen we alles!
  • We leren lezen, rekenen, schrijven, spelen, samenwerken, problemen oplossen, overleggen en nog veel meer!
  • Door met andere kinderen te spelen en te werken leer je elkaar maar vooral ook jezelf steeds beter kennen!

Het team

Toelichting van de school

Het team van daltonschool Confetti bestaat uit 34 personeelsleden; leerkrachten, ondersteuners, onderwijsassistenten, kwaliteitscoördinatoren en de directeur. Het team bestaat uit mannen en vrouwen verschillend in leeftijd, ervaring en kwaliteiten. Ieder teamlid kent zijn persoonlijk talent.

Daltonschool Confetti geeft studenten van diverse opleidingen de ruimte om hun stage bij ons te lopen. Wij begeleiden studenten graag in hun ontwikkeling en leren zelf ook graag van hun aanwezigheid. Door op onze school stage te lopen ervaren studenten hoe het werk op een basisschool eruit ziet en wat er allemaal bij komt kijken. Deze studenten zijn onze toekomstige collega's, we verwachten dan ook dat studenten hun verantwoordelijkheid nemen en een goede inzet tonen in afstemming met de stagebegeleider. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Daltonschool Confetti valt onder bestuur Flores Onderwijs. Bij verlof, calamiteit, ziekte of afwezigheid van personeel kunnen de bij Flores Onderwijs betrokken scholen een beroep doen op de vervangingspool. Wanneer de afwezigheid van een teamlid acuut is lost het team dit waar mogelijk met elkaar op door intern met personeel te schuiven. Vanwege het lerarentekort kan het voorkomen dat er geen invalleerkracht beschikbaar is. In dat geval zal de school groepen noodgedwongen thuis laten blijven. Aan kinderen waar echt geen opvang voorhanden is bieden wij opvang in een van de andere groepen. 

Team Confetti heeft een stappenplan opgesteld om de uitval en afwezigheid van teamleden zo goed mogelijk gezamenlijk te dragen. Daarin participeren vaste parttime collega's,aan de school verbonden ouders met de onderwijsbevoegdheid en collega's met andere taken binnen de school. Door dit stappenplan te volgen proberen we de groepen zo goed mogelijk bezet te houden en voorbereid te zijn op calamiteiten. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Confetti is een daltonschool. Dat betekent dat we ons onderwijs organiseren vanuit de pijlers zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerken, effectiviteit en reflectie. In een ritmische afwisseling en opbouw door de jaren heen komen deze pijlers elke dag opnieuw terug. We doen een beroep op deze vaardigheden bij de kinderen. We geven hen ruimte om te groeien en zich te ontwikkelen met onze hulp, begeleiding en sturing. Zo kunnen we kinderen meer ruimte geven als zij dat aankunnen maar ook meer bij ons houden en begrenzen als zij dat nodig hebben: we bieden hen vrijheid in gebondenheid. De leerkracht is altijd in de buurt om te ondersteunen en begeleiden.

Elk kind leert anders, ieder heeft zijn talenten. Leren doen kinderen bij ons op school met behulp van methoden maar ook door het maken van projecten of het werken aan de hand van thema's. Daarbij hoort naast het volgen van lessen in de klas op school ook het leren buiten. Letterlijk door het volgen van  buitenlessen op het schoolplein of nog verder buiten de school; door het bezoeken van musea, tentoonstellingen, educatieve instellingen en het uitvoeren van praktische opdrachten. 

Op Daltonschool Confetti werken we al een aantal jaren met het Kr-8tig programma vanuit Rozet. We hebben gekozen voor het traject CMK: Cultuur met Kwaliteit. Cultuur wordt verbonden met de schoolvakken die dagelijks aan bod komen in de klassen. Cultuuronderwijs kunnen we daardoor op een logische manier verankeren binnen ons onderwijsprogramma. Vakdocenten muziek- en theateronderwijs bezoeken namens Kunstbedrijf Arnhem de school om de teamleden te scholen en inspireren om muziek- en theateractiviteiten in te zetten tijdens lessen taal- en woordenschat. Kwaliteiten, interesses en voorkeuren van teamleden worden benut teneinde de leeropbrengsten op gebied van taal en woordenschat te vergroten en tegemoet te komen aan de verschillende manieren van leren van de leerlingen. We bezoeken voorstellingen, musea, exposities of halen kunst en cultuur in huis in de vorm van presentaties of workshops. Naast deze theater en muzieklessen wordt er ook extra aandacht geschonken aan BoS (Bibliotheek op School) waardoor er voortdurend een wisselende actuele collectie boeken op school aanwezig is om thematisch onderwijs te ondersteunen, het leesplezier van de leerlingen te bevorderen en de theater-/ dramalessen extra inhoud te geven. 

Tenslotte maakt Confetti ook gebruik van het lesprogramma van Natuurcentrum Arnhem bestaande uit leskisten, excursies en opdrachten voor binnen en buiten de school. Incidentele projecten die voorbij komen worden altijd getoetst qua aansluiting bij het leerstofprogramma dat geboden wordt.


Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de onderbouwgroepen (kleuterbouw) wordt er gedurende de dagen in ritmische afwisseling aandacht besteedt aan instructie, spel, werk en viering. De leerlingen worden begeleid in hun cognitieve, sociale en motorische ontwikkeling. De daltonpijlers bieden structuur en ondersteunen de leerkrachten in de begeleiding van de kinderen. Vanaf de eerste dag in groep 1 worden de kinderen direct meegenomen in onze daltonwerkwijze.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In alle groepen worden er lessen gegeven conform de gestelde wettelijke norm. Kijkende naar de groep en de onderwijsbehoeften van de groep als geheel of individuele leerlingen kunnen de leerkrachten keuzes maken aangaande instructie en onderwijstijd per vak-/vormingsgebied. Daar waar een groep sterker is in rekenen maar op leesgebied achter blijft kan de keuze worden gemaakt om iets van de rekentijd in te wisselen om het lezen extra aandacht te kunnen geven. De instructies van de hoofdvakken; rekenen, lezen en taal/spelling worden voornamelijk gedurende de ochtenden gegeven. Gedurende de middagen komen de overige vakgebieden aan bod. Indien mogelijk zullen leesteksten worden aangepast aan thema's die bijvoorbeeld vanuit de wereldoriënterende vakken worden aangeboden waardoor de kennis in een betekenisvolle context wordt aangereikt.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Daltonschool Confetti is een basisschool voor kinderen van 4-12 jaar. Wij organiseren ons onderwijs vanuit de daltonpijlers waarbij we voortdurend kijken, luisteren en in gesprek zijn met elkaar; zowel met de kinderen, collega's, ouders als ondersteuners en anderen rondom de kinderen. 


Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Versteviging van de daltonpijlers als ruggengraat van ons onderwijs

Een nog specifieker beschreven schoolondersteuningsprofiel waarin we duidelijker aangeven wat wij wel/ niet kunnen

Een duidelijk stappenplan dat we volgen wanneer het leren en/of de ontwikkeling van een kind niet vanzelf gaat zodat voor alle betrokkenen duidelijk is hoe processen lopen en wat een ieder te doen staat

Versteviging en uitbreiding van HET, ons naschools programma, om nog meer kinderen een betekenisvolle verlengde schooldag te kunnen bieden

Uitbreiding van de samenwerking met de aan onze school verbonden partners 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

We merken op Daltonschool Confetti dat de populatie in de wijk diverser wordt. Dat vraagt iets anders van ons als school dan een aantal jaren geleden. Zo krijgen we in toenemende mate te maken met kinderen die meertalig worden opgevoed. Wij zijn ons ervan bewust dat deze kinderen extra woordenschatonderwijs en taalaanbod behoeven. Dat bieden we de kinderen door ze onder te dompelen in het taalbad in de groepen maar ook door hen veel taal aan te bieden middels pre-teaching. Het alvast ldoornemen van de leerstof in een kleine setting, het spelen van een spelletje, het bespreken van nieuwe woorden aan de hand van praatplaten en prentenboeken of het opzoeken van woorden in de moedertaal van het kind om daarmee de al aanwezige taal aan te boren. We laten de kinderen kennis maken met voor hen nieuwe woorden variënterend van schooltaal tot speeltaal. Onze leerkrachtondersteuner, tevens taalcoördinator in opleiding, begeleidt deze leerlingen. Met een deel van het team volgt zij samen met collega's van andere scholen uit de wijk een scholingstraject gericht op meertaligheid om de nieuwste inzichten te kunnen vertalen in het dagelijks handelen op de verschillende scholen. 

Terug naar boven