Basisschool De Kempenaer, een Pieter de Jongschool

Mr.J.M. de Kempenaersingel 4c 6836 MH Arnhem

  • Schoolfoto van Basisschool De Kempenaer, een Pieter de Jongschool
  • Schoolfoto van Basisschool De Kempenaer, een Pieter de Jongschool
  • Schoolfoto van Basisschool De Kempenaer, een Pieter de Jongschool

Het team

Toelichting van de school

De Kempenaer heeft een gemêleerd team.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekteverlof of bij een ander soort verlof van personeel maken wij gebruik van de centrale vervangingspool. Hierin zitten (vaste) poolleerkrachten die voor de vervanging zorgen. Mocht er geen vervanging voorhanden zijn, dan kijken wij of zittend personeel inzetbaar is. Mocht dit niet het geval zijn, dan verdelen wij de kinderen over andere groepen. Is dit laatste niet mogelijk dan zijn wij genoodzaakt de kinderen naar huis te sturen. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Alle lessen bewegingsonderwijs worden door een vakleerkracht gegeven.
In de groepen 1- 2 is dat wekelijks. De groepen 3 t/m 8 hebben twee keer in de week drie kwartier les.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Goed onderwijs bieden is waar we voor staan, waarbij taal, lezen en rekenen een belangrijke plaats in nemen. Deze zijn de basis om later goed te kunnen functioneren. Door zoveel mogelijk concrete doelen te stellen, onze organisatie zo in te richten streven we ernaar tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van ieder kind. Naast onze onderwijskundige verantwoordelijkheid, hebben wij eveneens een opvoedkundige taak.  We stimuleren, ondersteunen en dagen kinderen uit. We gunnen elk kind een plek op onze school om zich binnen hun eigen talenten te ontwikkelen. Hoe graag we echter ook alle kinderen willen opvangen, er zijn nu en in de toekomst ook grenzen aan onze mogelijkheden. U kan hier meer over lezen in ons School Ondersteuning Profiel (SOP). Deze is te vinden op de website van de school.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Speerpunten voor schooljaar 2023-2024:

Het versterken van ons pedagogisch klimaat heeft continue onze aandacht. Immers in een veilige omgeving komen zowel leerlingen als team samen tot ontwikkeling.

Het leren van en met elkaar staat centraal. 

Leerkrachten gaan bij elkaar op groepsbezoek en leren van en met elkaar.

We stimuleren leerlingen om samen te werken om zo van en met elkaar te leren.

Ook voeren we kind-en leergesprekken om onze leerlingen meer eigenaar te maken van hun eigen leerproces.

-Het invoeren van onze nieuwe taalmethode voor de groepen 4 tot en met 8

-Het borgen van de rekenmethode: Getal en Ruimte Junior voor de groepen 1 tot en met 8.

-Het borgen van Estafette 3.0 . een voortgezet technisch leesmethode voor de groepen 4 tot en met 8. 


 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Als een leerling bij ons op school komt, vindt er een overdracht vanuit de voorschoolse voorziening en een gesprek met de ouders plaats. In onze kleutergroepen bieden we een rijke leeromgeving aan, waarin het kind zich binnen zijn eigen mogelijkheden kan en mag ontwikkelen.

Wij werken nauw samen met  de kinderopvang organisatie Tussenthuis en met de peuterspeelzaal Knus van de SKAR. Het doel  is om met een programma de voor- en vroegschoolse educatie van de kinderen te stimuleren en hen voor te bereiden op groep 1 van de basisschool. We willen een doorgaande lijn tussen de basisscholen en de voorschoolse voorzieningen. De ontwikkeling van kinderen staat voorop en moet door lopen. In Arnhem werken we het Arnhems overdrachtsformulier. Daar waar nodig, is er een warme overdracht. Uiteraard met goedvinden van de ouder(s).


Terug naar boven