Basisschool De Kempenaer, een Pieter de Jongschool

Mr.J.M. de Kempenaersingel 4c 6836 MH Arnhem

  • Schoolfoto van Basisschool De Kempenaer, een Pieter de Jongschool
  • Schoolfoto van Basisschool De Kempenaer, een Pieter de Jongschool
  • Schoolfoto van Basisschool De Kempenaer, een Pieter de Jongschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Elk jaar nemen wij in de Schoolgids de gemiddelde score van de Centrale Eindtoets van groep 8 van het voorgaande jaar op. Deze score wordt vergeleken met de ondergrens die de Inspectie van het Onderwijs stelt bij de beoordeling van leerresultaten. De Onderwijsinspectie beoordeelt de leerresultaten op twee niveaus:
1) Het percentage leerlingen dat aan het einde van het basisonderwijs het basisniveau haalt voor taal en rekenen, dit noemt men het fundamentele niveau (1F). Dit niveau is de basis die zo veel mogelijk leerlingen moeten beheersen.
2) Het percentage leerlingen dat aan het einde van het basisonderwijs het hogere streefniveau haalt voor taal en rekenen, dit noemt men het streefniveau (2F of 1S). Dit niveau is voor leerlingen die meer aankunnen.

Daarbij gebruikt de onderwijsinspectie als maat de schoolweging om rekening te houden met de leerlingenpopulatie van een school.

De schoolweging van de Kempenaer is 31.2 ( 3 jaar gemiddelde). Daarbij horen de volgende normen/waardes:

                   Schoolresultaat                      Signaleringswaarde                  Basis op orde                Landelijk gemiddelde

1F                96.7                                      85                                          92.2                             95.2

2F/1S           53.8                                      45.5                                       51.5                            57.1

We zijn tevreden over het behaalde 1F-niveau.

Op 2F/1S is het aantal leerlingen dat het streefniveau haalt in de afgelopen jaren gegroeid. Op dit niveau haalt de school resultaten boven het niveau waarvan de school en het bestuur vinden dat de basis op orde is.

Wij hebben de ambitie om resultaten te behalen die aansluiten bij het landelijk gemiddelde van scholen met een vergelijkbare populatie. Wij werken aan het versterken van onze professionele samenwerkingscultuur. Dit doen we door kritisch naar ons onderwijs en handelen te kijken om de kwaliteit te blijven verbeteren. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

 In de groepen 1-2 maken we gebruik van een observatie en registratiesysteem. Op deze manier worden de kinderen systematisch gevolgd en begeleid. In de groepen 3 t/m 8 worden twee maal per jaar methode onafhankelijke Cito toetsen afgenomen. Daarnaast nemen we in de groepen 3 t/m 8 methode gebonden toetsen af. Bij rekenen en taal wordt bij aanvang van een nieuw blok een schaduw-/ signaleringstoets afgenomen om het aanbod af te stemmen op de leerling en de groep. Het blok wordt afgesloten met een methode gebonden toets. Deze gegevens worden direct gebruikt om de indeling in instructiegroepen te maken en de lesinhoud vorm te geven. De Cito toetsen worden zowel op leerling-,leerkracht-, groeps-, als schoolniveau geanalyseerd. Deze analyses worden in een groepsbespreking door de leerkracht en intern begeleider besproken en omgezet in actie punten waar nodig. Deze analyses en de trendanalyses worden ook besproken met de directie. Hieruit volgen afspraken op schoolniveau.

We gebruiken de volgende toetsen:

Technisch lezen CITO DMT en AVI groep 3 t/m 8
Begrijpend lezen CITO groep 4 t/m 8
Rekenen en wiskunde Cito groep 3 t/m 8
Spellingtoets  Cito groep 3 t/m 8
Taalverzorging Cito groep 6 en 7
Studievaardigheden Cito  eind groep 5, 6 en 7
Cito Spellingtoets voor werkwoorden groep 7 en 8
Cito eindtoets groep 8

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De groei van het kind monitoren wij in het leerlingvolgsysteem. Naast deze en de  gegevens van het Cito Leerlingvolgsysteem geven eind groep 7 een voorlopig en in groep 8 een schooladvies. Het schooladvies is zowel gebaseerd op de cognitieve ontwikkeling als de werkhouding en inzet van het kind. 
In het schooladvies vermelden wij welke vorm van voortgezet onderwijs wij het best bij uw kind vinden passen en waar het hoogstwaarschijnlijk het best tot zijn recht komt. 

Welke schooladviezen heeft de school gegeven in 2022?

VWO / Gymnasium: 33%

HAVO                   : 28%

VMBO G/T            : 20%

VMBO B/K            : 19%

PRO / VSO           :   0%

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op de Kempenaer vinden wij het belangrijk te werken in een goede sfeer.

Een prettig leefklimaat is voor ons de basis om onze kinderen tot maximale ontwikkeling te laten komen. Leerkrachten, leerlingen en ouders zijn hier samen verantwoordelijk voor. We vinden het belangrijk om met onze kinderen te werken vanuit de volgende 3 kernwaarden (Kapstokregels):

  1.    Voor groot en klein zullen we aardig zijn.

  2.    Wij zorgen er gezamenlijk voor dat onze school veilig is voor iedereen.

  3.    Wij zijn zuinig met de school, de spullen van de school en die van een ander.  

Op de Kempenaer betekent dit: Dat we ons allemaal veilig voelen (kinderen, ouders en personeel).

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • zorg en veiligheid
  • normen, waarden en respect
  • meedoen, verantwoordelijk

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie heeft op 7 januari  2021 een herstelonderzoek gedaan. Het herstelonderzoek is op 3 maart 2021 vastgesteld.

Terug naar boven