Basisschool De Kempenaer, een Pieter de Jongschool

Mr.J.M. de Kempenaersingel 4c 6836 MH Arnhem

  • Schoolfoto van Basisschool De Kempenaer, een Pieter de Jongschool
  • Schoolfoto van Basisschool De Kempenaer, een Pieter de Jongschool
  • Schoolfoto van Basisschool De Kempenaer, een Pieter de Jongschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Elk jaar nemen wij in de Schoolgids de gemiddelde score van de Centrale Eindtoets van groep 8 van het voorgaande jaar op. Deze score wordt vergeleken met de ondergrens die de Inspectie van het Onderwijs stelt bij de beoordeling van leerresultaten. De Onderwijsinspectie beoordeelt de leerresultaten op twee niveaus:
1) Het percentage leerlingen dat aan het einde van het basisonderwijs het basisniveau haalt voor taal en rekenen, dit noemt men het fundamentele niveau (1F). Dit niveau is de basis die zo veel mogelijk leerlingen moeten beheersen.
2) Het percentage leerlingen dat aan het einde van het basisonderwijs het hogere streefniveau haalt voor taal en rekenen, dit noemt men het streefniveau (2F of 1S). Dit niveau is voor leerlingen die meer aankunnen.

Daarbij gebruikt de onderwijsinspectie als maat de schoolweging om rekening te houden met de leerlingenpopulatie van een school.

De schoolweging van de Kempenaer is 31.4 (3 jaar gemiddelde). Daarbij horen de volgende normen/waardes:

                   Schoolresultaat                      Signaleringswaarde                  Basis op orde                Landelijk gemiddelde

1F                93                                        85                                          92.2                             95

2F/1S           50,2                                     45.5                                       51.5                             57.1

Wij hebben de ambitie om resultaten te behalen die aansluiten bij het landelijk gemiddelde van scholen met een vergelijkbare populatie. Wij werken aan het versterken van onze professionele samenwerkingscultuur. Dit doen we door kritisch naar ons onderwijs en handelen te kijken om de kwaliteit te blijven verbeteren. 

Toelichting Eind cito schooljaar 2022-2023. We scoorden dit jaar helaas onder het landelijk niveau, maar gelukkig had dit geen invloed voor de leerlingen voor hun plaatsing naar voortgezet onderwijs. Voor de school konden wij de score niet direct plaatsen, omdat wij van de individuele leerlingen een ander beeld hadden. Ook voor de school heeft het geen directe gevolgen voor de inspectie. De inspectie hanteert een gemiddelde van drie jaar en hebben een aantal niveaus en waardes vooraf vastgesteld welke zij meenemen in hun beoordeling. Hierbij wordt rekening gehouden met de leerlingpopulatie (zie hiervoor het kader onder aan dit schrijven).Ondanks het feit dat we dit jaar minder scoorden, scoren we over een gemiddelde van drie jaar nog boven de signaleringswaarde die de inspectie vastgesteld heeft. Dit neemt niet weg dat we kritisch naar onze aanpak hebben gekeken en een analyse hebben gemaakt van onze eindtoets. We hebben hieruit een aantal verbeterpunten op verschillende didactische domeinen gehaald, die we volgend jaar meenemen in onze gerichte aanpak voor de leerlingen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

 In de groepen 1-2 maken we gebruik van een observatie en registratiesysteem. Op deze manier worden de kinderen systematisch gevolgd en begeleid. In de groepen 3 t/m 8 worden twee maal per jaar methode onafhankelijke Cito toetsen afgenomen. Daarnaast nemen we in de groepen 3 t/m 8 methode gebonden toetsen af. Bij rekenen en taal wordt bij aanvang van een nieuw blok een schaduw-/ signaleringstoets afgenomen om het aanbod af te stemmen op de leerling en de groep. Het blok wordt afgesloten met een methode gebonden toets. Deze gegevens worden direct gebruikt om de indeling in instructiegroepen te maken en de lesinhoud vorm te geven. De Cito toetsen worden zowel op leerling-,leerkracht-, groeps-, als schoolniveau geanalyseerd. Deze analyses worden in een groepsbespreking door de leerkracht en intern begeleider besproken en omgezet in actie punten waar nodig. Deze analyses en de trendanalyses worden ook besproken met de directie. Hieruit volgen afspraken op schoolniveau.

We gebruiken de volgende toetsen:

Technisch lezen CITO DMT en AVI groep 3 t/m 8
Begrijpend lezen CITO groep 4 t/m 8
Rekenen en wiskunde Cito groep 3 t/m 8
Taalverzorging Cito groep 3 t/m 8
Cito doorstroomtoets groep 8

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De groei van het kind monitoren wij in ons leerlingvolgsysteem. Naast deze (cito en methode toetsen), de werkhouding en de inzet van het kind ontvangen de leerlingen van groep 8 een schooladvies. 

Welke schooladviezen heeft de school gegeven in 2023?

VWO / Gymnasium: 19%

HAVO                   : 28,6%

VMBO G/T            : 23,8%

VMBO B/K            : 28,6%

PRO / VSO           :   0%

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op de Kempenaer vinden wij het belangrijk te werken in een goede sfeer.

Een prettig leefklimaat is voor ons de basis om onze kinderen tot maximale ontwikkeling te laten komen. Leerkrachten, leerlingen en ouders zijn hier samen verantwoordelijk voor. We vinden het belangrijk om met onze kinderen te werken vanuit de volgende 3 kernwaarden (Kapstokregels):

  1.    Voor groot en klein zullen we aardig zijn.

  2.    Wij zorgen er gezamenlijk voor dat onze school veilig is voor iedereen.

  3.    Wij zijn zuinig met de school, de spullen van de school en die van een ander.  

Op de Kempenaer betekent dit: Dat we ons allemaal veilig voelen (kinderen, ouders en personeel).

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • zorg en veiligheid
  • normen, waarden en respect
  • meedoen, verantwoordelijk

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie heeft op 7 januari  2021 een herstelonderzoek gedaan. Het herstelonderzoek is op 3 maart 2021 vastgesteld.

Terug naar boven