Archipelschool 't Vierschip

Oostgat 15 4341 LE Arnemuiden

  • We laten leerlingen kennismaken met moderne technieken zoals de 3D printer
  • Waar mogelijk proberen we de lessen voor de kinderen om te zetten naar bewegend te leren (binnen én buiten)
  • Wij bieden met Faqta thematisch, geïntegreerd wereldoriëntatie. Hier zijn de leerlingen bezig met een les over de kunst van Banksy.
  • Regelmatig worden er gastlessen gegeven door externen. Op de foto een skateclinic voor de groepen 3 t/m 8
  • Beide schoolpleinen zijn vernieuwd en vergroend. Buiten spelen én buiten leren gaan hand in hand op onze school

Het team

Toelichting van de school

Het team van 't Vierschip bestaat uit:

* leerkrachten
* intern begeleider
* onderwijsassistent
* administratief medewerker
* conciërge
* directeur

Naast de hieronder genoemde vakdocenten, hebben wij ook een specialist meer- en hoogbegaafdheid. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij zijn zeer actief in het vinden van mensen die bij ons op school kort willen vervangen. Samen met ons bestuur lukt het altijd om een vervanger te vinden.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wij hebben een globale urenverantwoording ingevuld aangezien we kijken wat de behoefte in de groep is in plaats van ons vast te "pinnen" aan een bepaald aantal uur per vak. In de groepen 1 en 2 wordt er met een beredeneerd aanbod gewerkt. Vanuit observaties en de registratie in de KIJK wordt er een aanbod geven, waarbij we een optimale, individuele ontwikkeling nastreven.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onze doelgroep is de reguliere basisschoolleerling en leerlingen met door ons behandelbare leer- of gedragsproblemen of een combinatie daarvan. Zie hiervoor ook het Schoolondersteuningsprofiel.

Verwijsindex.
Onze basisschool maakt gebruik van de “Verwijsindex”. De Verwijsindex is een digitaal systeem waarin we een signaal afgeven dat we betrokken zijn bij kinderen en jongeren tot 23 jaar. Door de melding in de verwijsindex weten wij sneller of een leerling ook bekend is bij andere professionals. Dankzij de Verwijsindex blijft iedereen in beeld en kunnen we onderling afstemmen om de leerling de best mogelijke ondersteuning te bieden.De Verwijsindex houdt alleen bij of meerdere professionals op hetzelfde moment bij iemand betrokken zijn, en wie die professionals zijn. De enige informatie die wordt bijgehouden is de naam, het geslacht en geboortedatum, alsook de gegevens van de professional. Wat er precies aan de hand is, of waarom een professional betrokken is, wordt niet in de Verwijsindex vermeld. Uitgangspunt voor de 13 gemeenten van Zeeland is: Van ieder kind met een meer dan regulier zorgplan hoort een signaal in de Verwijsindex te staan.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

't Vierschip is een school waar de kwaliteitszorg heel goed is geregeld: een constante cyclus waarbij gekeken wordt of wat we doen nog beter kan. De leerlingenzorg neemt daarin de voornaamste plaats in.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven